Обратно Заседание № 30 от 18.03.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 30 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
18 март 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА20-ГР94-698/12.02.2020 г. относно промяна в Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София.
Докл. Симеон Ставрев
Решение №132 по т. 1, обявено на 25.03.2021 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1579/15.02.2021 г. относно отмяна на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г. от 05.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол №53 от 17.05.2018 г., изм. и доп. – Решение №129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г. и приемане на нова Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Генчо Керезов
Решение №133 по т. 2, обявено на 25.03.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8733/21.10.2020 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Мечков
Решение №134 по т. 3, обявено на 25.03.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8893/26.10.2020 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Мечков
Решение №135 по т. 4, обявено на 25.03.2021 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-559/19.01.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.)
Докл. Борис Бонев
Решение №136 по т. 5, обявено на 25.03.2021 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5158/33/09.02.2021 г. относно отмяна на настоящите правила на Програма „Навън“ за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – Площадка „Мавзолей“, приети с Решение № 633/13.09.2018 г. на Столичния общински съвет и приемане на нови правила.
Докл. Малина Едрева, Доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №137 по т. 6, обявено на 25.03.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-12418/3/23.02.2021 г. относно предварително съгласие  за преминаване през имоти-общинска собственост на обекти на техническата инфраструктура по проект за изменение на ПУП-ПП за обект: „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия“, Парцеларен план и план-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) „Калотина“ за територията на Столична община.
Докл. Десислава Билева
Решение №138 по т. 7, обявено на 25.03.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ДИ11-4489/1/09.03.2021 г. относно обявяване на процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.
Докл. Елен Герджиков
Решение №139 по т. 8, обявено на 25.03.2021 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9793/17/09.03.2021 г. относно календар на културните събития на Столична община за 2021 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №140 по т. 9, обявено на 25.03.2021 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1695/18.02.2021 г. относно приемане от Столичния общински съвет на проект на Урбанистична концепция за градско обновяване с участието на местните общности „Зелен коридор на здравето“ в район „Надежда“ – СО.
Докл. арх. Здравко Здравков, Димитър Димов
Решение №141 по т. 10, обявено на 25.03.2021 г.
 
11.Доклад вх.№СОА21-ВК66-2433/11.03.2021 г. относно мерки, свързани с експлоатация на нощните автобусни линии №1, №2, №3 и №4 на територията на Столична община във връзка с епидемичната обстановка.
Докл. Зафир Зарков
Решение №142 по т. 11, обявено на 25.03.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2302/09.03.2021 г. относно утвърждаване на приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2021 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №143 по т. 12, обявено на 25.03.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА17-ТД26-7660/2/18.02.2021 г. относно инициатива на „Център за градска мобилност“ ЕАД за учредяване на национално сдружение в обществена полза „Асоциация за устойчива градска мобилност и паркиране“ в Република България.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №144 по т. 13, обявено на 25.03.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2159/04.03.2021 г. относно промяна на устава и наименованието на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., проф. д-р Иво Петров, Дончо Барбалов
Решение №145 по т. 14, обявено на 25.03.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2378/10.03.2021 г. относно необходимите финансови средства за реализация на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2021 г.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева, Силвия Христова, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №146 по т. 15, обявено на 25.03.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА20-УЗ21-742/5/11.03.2021 г. относно поставяне на портрет – пластика на Васил Левски върху фасадата на сградата на 8 СУ „Васил Левски“, находяща се в гр. София, ж. к. „Младост 1“, ул. „Полк. Г. Янков“ № 3.
Докл. Група общински съветници
Решение №147 по т. 16, обявено на 25.03.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-5701/13/26.02.2021 г. относно именуване на градско пространство на името на президента Желю Желев.
Докл. Малина Едрева, д-р Антон Койчев, д.м, Веселин Калановски
Решение №148 по т. 17, обявено на 25.03.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2280/08.03.2021 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. д. и. Любомир Динолов на фасадата на сградата, където той е живял в гр. София, ул. „Гургулят“ № 30.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов
Решение №149 по т. 18, обявено на 25.03.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16201/1/03.02.2021 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.77, попадащ в ул. „Проф. Васил Арнаудов“ и ул. „Братя Чакрин“.
Докл. Константин Павлов
Решение №150 по т. 19, обявено на 25.03.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16732/38/03.02.2021 г. относно изменение на решение № 861 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на СОС, за придобиване на ПИ с идентификатор 68134.905.53, попадащ в обхвата на ул. „Проф. Васил Арнаудов“, собственост на физически лица.
Докл. Константин Павлов
Решение №151 по т. 20, обявено на 25.03.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13077/12.10.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 десет години на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ № 182.
Докл. Иван Чакъров
Решение №152 по т. 21, обявено на 25.03.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12375/4/13.02.2021 г . относно предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – публична общинска собственост, на Детска градина № 179 „Синчец“.
Докл. Иван Божилов
Решение №153 по т. 22, обявено на 25.03.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-5030/3/03.02.2021 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване от страна на общината на правото на собственост върху 1/6 идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1386.311, находящ се на улица „Жорж Дантон“ № 47.
Докл. Димитър Димов
Решение №154 по т. 23, обявено на 25.03.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15047/2/03.02.2021 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2074 – частна собственост, попадащ в улична регулация по ПУП-ЕПР на местност „НПЗ Илиянци-Запад“ Район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №155 по т. 24, обявено на 25.03.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15507/1/17.02.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински нежилищен имот – частна общинска собственост.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №156 по т. 25, обявено на 25.03.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1435/4/10.03.2021 г. относно предоставяне на заемообразни средства във връзка с изпълнение на дейност по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 в район „Овча купел“, договор BG05M90P001-2.001-0153-С01.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №157 по т. 26, обявено на 25.03.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА17-ТД26-8671/11/03.02.2021 г. относно провеждане на процедура по §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ V-692, кв.5, м. „ж.к. Люлин-център“, район „Люлин“.
Докл. Милко Младенов
Решение №158 по т. 27, обявено на 25.03.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-333/1/03.02.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР Закона за устройство на територията.
Докл. Младен Младенов
Решение №159 по т. 28, обявено на 25.03.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1434/9/04.02.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ.
Докл. Младен Младенов
Решение №160 по т. 29, обявено на 25.03.2021 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16039/5/04.02.2021 г. относно провеждане на процедура  по реда на чл. 15, ал.3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато изменение на плана за регулация на съществуващи УПИ II-440, УПИ II-441, кв. 184 и изменение плана на уличната регулация между О.Т.913-О.Т.1187, кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ и сключване на предварителен, а след влизане на изменението и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Даниела Райчева
Решение №161 по т. 30, обявено на 25.03.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12330/29.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение, разположено в административната сграда на кметството в село Световрачене.
Докл. Даниела Райчева
Решение №162 по т. 31, обявено на 25.03.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15233/1/03.02.2021 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 87401.7501.217, с площ от 811 кв. м., находящ се в с. Яна, район „Кремиковци“, ул. „Мургаш“ № 10.
Докл. Лилия Донкова
Решение №163 по т. 32, обявено на 25.03.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16540/1/16.02.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственост.
Докл. Лилия Донкова
Решение №164 по т. 33, обявено на 25.03.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9520/3/18.02.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35239.6107.539.1.11, с площ от 20,03 кв. м., находящ се на втория етаж в административната сграда на кметството в село Казичене.
Докл. Николай Гюров
Решение №165 по т. 34, обявено на 25.03.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-4275/3/22.10.2020 г. относно именуване на безименна улица в м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ с името „Проход Маказа“.
Докл. Константин Павлов
Решение №166 по т. 35, обявено на 25.03.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16639/22.12.2020 г. относно именуване на безименна улица в р-н „Триадица“ с името „Сава Катрафилов“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №167 по т. 36, обявено на 25.03.2021 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2501/17.02.2021 г. относно преименуване на улица на територията на район „Красна поляна“, с името Манолаки Ташев.
Докл. Иван Чакъров
Решение №168 по т. 37, обявено на 25.03.2021 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14625/1/20.02.2021 г. относно преименуване на улица на територията на район „Витоша“, с името „Панайот Славков“.
Докл. Теодор Петков
Решение №169 по т. 38, обявено на 25.03.2021 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5538/1/11.11.2020 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в м. „в.з. Драгалевци – разширение - север“, СО – Район „Витоша“, с името „Ген. Сава Муткуров“.
Докл. Теодор Петков
Решение №170 по т. 39, обявено на 25.03.2021 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13294/15.10.2020 г. относно именуване на безименни улици в с. Кокаляне и с. Казичене.
Докл. Николай Гюров
Решение №171 по т. 40, обявено на 25.03.2021 г.
 
41.Питане вх.№СОА21-ВК66-1565/15.02.2021 г. от Стефан Марков и Георги Георгиев  – общински съветници до кмет на район „Красно село“ Росина Станиславова, относно разходване на бюджетни средства за облагородяване на вътрешнокварталната инфраструктура. 
Отговор по т.41
 
42.Питане вх.№СОА21-ВК66-1297/08.02.2021 г. от Николай Николов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно общото състоянието на пешеходните подлези на територията на Столична община. 
 
43.Питане вх.№СОА21-ВК66-1585/15.02.2021 г. от Георги Георгиев  – общински съветник до кмет на район „Красно село“ Росина Станиславова, относно  отчет за изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 201-2020 г. в район „Красно село“. 
 
44.Питане вх.№СОА21-ВК66-1615/16.02.2021 г. от Веселин Калановски и Михаил Паргов  – общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно  сградата на бившето 49-то училище „Екзарх Антим I“.
 
45.Питане вх.№СОА21-ВК66-1822/23.02.2021 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно наличие на дефекти – пукнатини в асфалтовата настилка в пътния участък, свързващ „Лъвов мост“ с бул. „Сливница“, част от транспортен възел „Лъвов мост“.
 
46.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-635/1/12.03.2021 г. относно приемане на решение за увеличаване капацитета на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ с адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Персенк“ № 22, бл.34, от 20 места на 35 места, считано от 01.04.2021 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение №172 по т. 46, обявено на 25.03.2021 г.
 
47.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2264/6/12.03.2021 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  реставрация на къщата, в която е живяла Райна Попгеоргиева, известна, като Райна Княгиня, намираща се на ул. „Софроний Врачански“ № 119, район „Сердика“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №173 по т. 47, обявено на 25.03.2021 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-467/7/11.03.2021 г. относно участие на Столична община в проектно предложение с наименование „Облачни е-услуги за администрацията“, Процедура  BG05SFOP001-1.013 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Реализиране на приоритетни мерки от пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2019- 2023 г.“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.
Докл. Николай Стойнев, Генчо Керезов
Решение №174 по т. 48, обявено на 25.03.2021 г.
 
49.Доклад вх.№ СОА16-ПП00-2/724/12.03.2021 г. относно даване на съгласие за учредяване на право за безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД за осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център София – град и София – област за популяризиране на ЕСИФ в България.
Докл. Ирина Савина, Екатерина Йорданова
Решение №175 по т. 49, обявено на 25.03.2021 г.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/