Обратно Заседание № 57 от 09.06.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 57 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
09 юни 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5118/20.05.2022 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2022 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №388 по т. 1, обявено на 15.06.2022 г. 
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-338/5/20.05.2022 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет спортна насоченост) – с основни дейности „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и “Дневна грижа“,   на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-0622/18.04.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.05.2022г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №389 по т. 2, обявено на 15.06.2022 г. 
 
3.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5597/31.05.2022 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BGENVIRONMENT -3.002-0011-СО1 от 06.12.2021г., за проект „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община, чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №390 по т. 3, обявено на 15.06.2022 г. 
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6501/29/02.06.2022 г. относно одобряване на избрания кандидат във връзка с проведен конкурс по учредяване на срочно и безвъзмездно право на ползване върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8713 от 25.03.2014 г. представляващ УПИ У1-„за озеленяване с режим на ТГО“, кв. 24, м. „Люлин-2 м.р.“ с площ от 7 128 кв. м, ведно с построената в него обслужваща масивна сграда - съблекалня със ЗП 268 кв. м., изградена ограда, настилка, затревяване върху дренаж, спортни съоръжения-врати.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №391 по т. 4, обявено на 15.06.2022 г. 
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5470/27.05.2022 г. относно получена покана за участие на Столична община като партньор в проектно предложение „Социални услуги ориентирани към гражданите“, СИТИСЕСС (Citizen-Centered Social Services, CITICESS), финансирано от Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.
Докл. Албена Атанасова
Решение №392 по т. 5, обявено на 15.06.2022 г. 
 
6.Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-1056/27/23.05.2022 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, с предоставена безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП (2014-2021).
Докл. Десислава Билева
Решение №393 по т. 6, обявено на 15.06.2022 г. 
 
7.Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-46/2/18.05.2022 г. относно Опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №394 по т. 7, обявено на 15.06.2022 г. 
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5437/27.05.2022 г. относно предложение за поемане на дългосрочен дълг от Европейската инвестиционна банка – допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към Проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“ (за изграждане и реновиране на тротоарна мрежа по райони).
Докл. Ангел Джоргов, Дончо Барбалов
Решение №395 по т. 8, обявено на 10.06.2022 г. 
 
9.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4835/20/30.05.2022 г. относно получена покана за участие на Столична община като партньор в проектно предложение „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход – SKYLA (СКИЛА)” (Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition) по обявена Първа покана за проектни предложения по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №396 по т. 9, обявено на 15.06.2022 г. 
 
10.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-901/9/01.06.2022 г. относно подписване на меморандум с Interactive Advertising Bulgaria за сътрудничество в посока подобряване на комуникациите в дигитална среда.
Докл. Генчо Керезов
Решение №397 по т. 10, обявено на 15.06.2022 г. 
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4540/09.05.2022 г. относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ I-180 „за офис, склад и безвредно производство” в нов кв. 96а, на м. кв. „Бенковски“ и изменение на план за улична регулация между о.т. 1 и о.т. 2 за откриване на нова улица от о.т.2а /нова/ до о.т.221/нова/, създаване на пешеходна алея и сервитут за водопровод Ф200Ч, район „Сердика“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №398 по т. 11, обявено на 15.06.2022 г. 
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17688/7/18.05.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация  на бул. ,,Цариградско шосе“: на централно платно и локално платно, прилежаща на квартали 10, 11 и 12; изменение на план за улична регулация на бул. ,,Копенхаген“ и изменение на план за регулация на УПИ I-9949, УПИ V-общ. и УПИ VI-3602,3713; изменение границите на ,,Резервен терен за комуникации“, кв. 12, м. ,,Цариградско шосе 7-11 км“ и изменение на план за регулация на УПИ III ,,за озеленяване“, кв. 1, м. ,,Пътен възел Караулката-трамвай жк Младост-НПЗ Гара Искър“, район ,,Младост.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №399 по т. 12, обявено на 15.06.2022 г. 
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6627/4/19.05.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на мерки за енергийна ефективност във 2 С'У „Акад. Емилиян Станев“ , ул. „Ген. Суворов“ № 36, кв. Павлово, р-н „Витоша“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №400 по т. 13, обявено на 15.06.2022 г. 
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11622/08.12.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Лозана“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11623/08.12.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида-София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №402 по т. 15, обявено на 15.06.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11624/08.12.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Спортна София-2000“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №403 по т. 16, обявено на 15.06.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-199/4/02.06.2022 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти" ЕАД да сключи договор за заем за послужване върху магазин №I с идентификатор 68134.306.403.1.57. застроена площ 182.29 кв.м. находят се на първи и полуетаж, състоящ се от едно помещение, тоалетна с площ 3.02 кв.м., находяща се на първи етаж на кота +0.00 м. и обслужващо складово помещение с площ 15.05 кв.м., находящо се на полуетаж на кота +1.15 м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Царибродска” №136-142 със „Сдружение на украинските организации в България Мати Украйна".
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Грети Стефанова, Карлос Контрера
Решение №404 по т. 17, обявено на 15.06.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2550/3/02.06.2022 г. относно осигуряване на безвъзмездно ползване на масовия градски транспорт на бежанци от Република Украйна.
Докл. Стефан Марков, Зафир Зарков, Грети Стефанова
Решение №405 по т. 18, обявено на 15.06.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-1763/02.06.2022 г. относно искане за прилагане на насърчителна мярка, предоставена със Сертификат за инвестиция Клас „В“ №  0001/15.09.2021 г. за инвестиционен проект „Разширение на дейността на Медицински център „Детско здраве“ и разширяване на сътрудничеството с МБАЛ „Здравето 2012“ ООД чрез построяване на „Сграда с обществени функции  - детски медицински комплекс с болнично детско отделение и поликлинична част в новообразуван УПИ  XIII/2024, 2025, 2026, 2027, 9504/ - за „здравно заведение“, кв.9, м. „Овча купел - актуализация“.
Докл. Николай Стойнев, Калоян Паргов, Карлос Контрера, Анна Стойкова, Борислав Бориславов, д-р Веселин Милев, Васко Тодоров, Грети Стефанова, Зафир Зарков, Татяна Георгиева
Решение №406 по т. 19, обявено на 15.06.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-161/2/25.05.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXIV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №407 по т. 20, обявено на 15.06.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-182/2/25.05.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №408 по т. 21, обявено на 15.06.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-183/2/25.05.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №409 по т. 22, обявено на 15.06.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5406/26.05.2022 г. относно Програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ).
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева, д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение №410 по т. 23, обявено на 15.06.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5745/02.06.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №411 по т. 24, обявено на 15.06.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5651/01.06.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №412 по т. 25, обявено на 15.06.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-247/2/02.06.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXX - София“ ЕООД за закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №413 по т. 26, обявено на 15.06.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-44/2/02.06.2022 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX - София“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №414 по т. 27, обявено на 15.06.2022 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16048/6/23.05.2022 г. относно изменение на Решение № 22 по Протокол № 26, точка 22 от 14.01.2021 година на Столичния общински съвет.
Докл. Савина Савова
Решение №415 по т. 28, обявено на 15.06.2022 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-398/9/30.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 6 /шест/ класни стаи, ситуирани на 4 етаж в основното крило на сградата на 113 СУ „Сава Филаретов“ за образователни нужди.
Докл. Иван Божилов
Решение №416 по т. 29, обявено на 15.06.2022 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1033/4/22.03.2022 г. относно провеждане на процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част от новообразувания урегулиран поземлен имот, находящ се на територията на район „Надежда”, срещу обезщетение, чрез предоставяне в собственост на Столична община на равностойни самостоятелни обекти.
Докл. Димитър Димов
Решение №417 по т. 30, обявено на 15.06.2022 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6412/2/13.05.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на Столична дирекция на вътрешните работи, за приемни на районните полицейски инспектори Второ районно управление (02 РУ – СДВР), недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №418 по т. 31, обявено на 15.06.2022 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4885/1/16.05.2022 г. относно промяна характера на собствеността на три общински имота от публична в частна собственост, провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за сключване на предварителен договор по предложен проект за ПУП-изменение на план за регулация в обхвата на местност НПЗ „Изток“, м. „Къро“ и приемане на дарение върху поземлен имот, попадащ в улична регулация.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №419 по т. 32, обявено на 15.06.2022 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-7824/2/30.05.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на двуетажна пристройка с капацитет две нови групи към съществуващата сграда на Детска ясла № 69, разположена в УПИ I - за образование – детска градина,  кв. 100, м. „Студентски град“ по плана на гр. София, ПИ с идентификатор 68134.1600.4649 по КККР.
Докл. Петко Горанов
Решение №420 по т. 33, обявено на 15.06.2022 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2390/4/06.04.2022 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 68134.4333.196, 68134.4333.197 и 68134.4333.327.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №421 по т. 34, обявено на 15.06.2022 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6443/1/18.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение №422 по т. 35, обявено на 15.06.2022 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4480/1/29.04.2022 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1.4, с площ от 24 кв. м, находящ се на втория етаж в административната сграда на кметството в село Кокаляне, Район “Панчарево”.
Докл. Николай Гюров
Решение №423 по т. 36, обявено на 15.06.2022 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3653/2/15.04.2022 г. относно промяна наименованието на 141-во Основно училище „Народни будители“, район „Надежда“ – Столична община, се променя на 141 Основно училище „Стоян Омарчевски“.
Докл. Димитър Димов
Решение №424 по т. 37, обявено на 10.06.2022 г. 
 
38.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5088/19.05.2022 г. относно предложение за именуване на общински обект с името на актьора Филип Трифонов и поставяне на паметен знак.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №425 по т. 38, обявено на 10.06.2022 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-769/9/02.06.2022 г. относно именуване на безименна улица в р-н „Младост“, НПЗ „Изток“, м. „Къро“ – „Посланик Джеймс Пардю“.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Грети Стефанова
Решение №426 по т. 39, обявено на 10.06.2022 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-19032/23.12.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО-Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“, с името „Димитър Еленов“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №427 по т. 40, обявено на 10.06.2022 г.
 
41.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1960/28.02.2022 г. от Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова – относно размерът на включените в капиталовата програма на бюджета на Столична община, съответно за 2018 г., 2019 г.,2020 г., 2021 г. и 2022 г. за отчуждаване за задоволяване на общински нужди и за придобиване на земя, собственост на физически или юридически лица, какъв е размерът на усвоените средства съответно за 2018 г., 2019 г.,2020 г., 2021 г., както следва по отделно: за имоти, отредени за озеленяване; имоти, отредени за улици; други имоти с отреждане по ПУП за изграждане на обекти-публична държавна собственост.
Отговор по т. 41
Приложение към отговор по т. 41
 
42.Питане вх.№ СОА22-ВК66-988/01.02.2022 г. от Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно общия брой на заетите по служебно и трудово правоотношение лица в администрацията на СО, районни администрации, общински предприятия и търговски дружества със 100% общинско участие и колко от наетите лица са навършили пенсионна възраст.
Отговор по т. 42
 
43.Питане вх.№ СОА22-ВК66-205/11.01.2022 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно придобиване на частен поземлен имот с идентификатор 68134.1003.354 за нуждите на зелената система на Столична община.
Отговр по т. 43
Приложение към отговор по т. 43
 
44.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1494/14.02.2022 г. от Бойко Димитров – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно отчуждаване поземлени имоти отредени съгласно ПУП на Младост за детски градини и за паркове и градини с публичен достъп.
Отговор по т. 44
 
45.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1952/28.02.2022 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова –относно неработещи тоалетни в Западен парк една година след приключване на ремонта.
Отговор по т. 45

 

46.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5651/1/03.06.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №428 по т. 46, обявено на 15.06.2022 г.
 
47.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5899/06.06.2022 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да извърши ремонт на покрива и монтаж на система за фотоволтаично производство на ток, представляващи дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №429 по т. 47, обявено на 15.06.2022 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5815/03.06.2022 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на фондация „Асоциация за развитие на София“ за 2021 г., финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2021 г. на „Асоциация за развитие на София“, основни насоки и програми за дейността на Асоциацията за 2022 г., и бюджет за 2022 г.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Ботьо Ботев, Иван Пешев, Иво Божков, Дончо Барбалов
Решение №430 по т. 48, обявено на 15.06.2022 г.
Приложения №№, ,
 
49.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7655/4/01.06.2022 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ във вр. с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ XIV-47 и УПИ XIII-46, кв. 12а, м. „в.з. Киноцентър III част- разширение“.
Докл. Теодор Петков
Решение №431 по т. 49, обявено на 15.06.2022 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-340/4/06.06.2022 г. относно поставяне на възпоменателен знак – паметна плоча, на проф. Витали Таджер.
Докл. Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Васко Тодоров, Борис Милчев, Михаил Петров, Карлос Контрера, Методи Лалов
Решение №432 по т. 50, обявено на 10.06.2022 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/