Обратно Заседание № 45 от 13.01.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 45 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
13 януари 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка

ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1. Полагане на клетва от общински съветник.
 
2.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-476/11.01.2022 г. относно учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ с ЕИК 131171655 за изграждане на православен храм „Св. патриарх Евтимий Търновски“ с подземен гараж върху УПИ ІV “за културни дейности и ритуална зала“, кв. 12, м. „ж.к. „Люлин-9 м.р.“, представляващ реална част с площ 5104 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.4358.395.
Докл. Милко Младенов, Екатерина Йорданова, Татяна Георгиева
Решение №1 по т. 2, обявено на 20.01.2022 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8084/31.08.2021 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Мечков
Решение №2 по т. 3, обявено на 20.01.2022 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-79/06.01.2022 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2021 г. в изпълнение на Решение № 181, по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №3 по т. 4, обявено на 20.01.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-43/05.01.2022 г. относно отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2021 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в изпълнение на Решение № 239 по Протокол № 32 от 22.04.2021г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №4 по т. 5, обявено на 20.01.2022 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-2780/4/13.12.2021 г. относно предаване за управление на Столична община на обект: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о. т. 201 – о. т. 206 до о. т. 255 – о. т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о. т. 214 до о. т. 215)”.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №5 по т. 6, обявено на 20.01.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10966/19.11.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т.256=202а до о.т.79=259 и от о.т.79=259 до о.т.243=258 и План за регулация (ПР) на УПИ IX-2922, кв. 17, м. „Надежда част 1a“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване на м. „Надежда част 1a“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №6 по т. 7, обявено на 20.01.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11048/23.11.2021 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – „Кабелна линия НН 1kV”, кв. „Филиповци-Биотехника“, район „Люлин”-Столична община /СО/.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №7 по т. 8, обявено на 20.01.2022 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7132/1/08.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „Стърната – юг”, с териториален обхват: квартали 46а-част, 56, 46в, 57, 58, 59, 63-част, 62-част, 61-част, кв. 55, улица от о.т. 284-о.т. 289-о.т. 294-о.т.295 до о.т. 265, м. „Стърната – юг”, район „Банкя”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура, ПТКП и идеен нивелетен проект.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №8 по т. 9, обявено на 20.01.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11649/09.12.2021 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабел 20 kV, нов БКТП до 1х800 kVA/20/0.4kV в имот с идентификатор 68134.8504.13 по КККР и външно електрозахранване с кабел 1 kV на административната сграда на район „Кремиковци“ в имот с идентификатор 68134.8504.12, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №9 по т. 10, обявено на 20.01.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11749/11.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.334 и о.т.335 и план за регулация (ПР) на УПИ III-993-„за производство складове, офиси и търговия”, за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07140.8104.993, кв. 45а, м. „Бухово“, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №10 по т. 11, обявено на 20.01.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11751/11.12.2021 г. относно одобряване на проект за ПУП - план-извадка - ИПРЗ за УПИ I - „за търговски център“ и УПИ  II- „за ОЖС, училище, КОО и ПГ“ , кв. 2, м. „Бул. „Сливница” (м. „Баба Парашкева“),  поземлен имот с идентификатор 68134.4356.264, ИПУР на улица о.т. 314 до о.т. 315, м.„ Бул. Сливница“ и о.т. 115 до о.т. 116, м. „ж.к. Люлин- 8 м.р.“ и ПУР от о.т. 312а – о.т. 312- о.т. 429 до о.т. 429а,  район “Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №11 по т. 12, обявено на 20.01.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11884/14.12.2021 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация на УПИ I-184,188,185,187,186, кв. 12, м. „ж.к. Люлин 5 мр“, район „Люлин“, изключен от обхвата на т. 2 от решение № 411 по протокол № 21 от 19.07.2012г. на Столичен общински съвет /СОС/, с което е одобрен ПУП-плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 5 мр“ и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №12 по т. 13, обявено на 20.01.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-12046/17.12.2021 г. относно одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 07106.1425.4 и 07106.1425.5 по КККР на с. Бусманци - нови УПИ VI-4 „за жс“ и УПИ VII-5 „за общ. обсл.“, в кв. 5б, м. „с. Бусманци“, район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №13 по т. 14, обявено на 20.01.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-12024/17.12.2021 г. относно допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6909.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район ,,Панчарево”, попадащ в територия за далекоперспективно развитие, определена с Общия устройствен план (ОУП) на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №14 по т. 15, обявено на 20.01.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-12025/17.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 12084.2719.2343 по КККР, кв. 48а, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“, за създаване на нов УПИ V-2343 „за автоработилница, офис и търг. обект“, ИПР за контактен УПИ II-2068,2071 от кв. 48а и изменение на плана за улична регулация за уличния профил в участъка между о.т. 184а и о.т. 183 - прилежащ на нов УПИ V-2343 „за автоработилница, офис и търг. обект“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №15 по т. 16, обявено на 20.01.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-12044/17.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за улична регулация, план за улична регулация и план за регулация и застрояване на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.4397.948 и 68134.4397.949 по КККР за създаване на нов УПИ I-948,949 „за ЖС“, нов кв. 17а, м. „кв. Филиповци”, район „Люлин” и план-схема по чл. 108 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №16 по т. 17, обявено на 20.01.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-12045/17.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация на кв. 5 и създаване на нови кв. 5 и кв. 5а, м. „с. Бистрица“; план за улична регулация (ПУР) - нова улица от о.т. 23 до о.т. 23ж и нова задънена улица от о.т. 23а до о.т. 23б; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6968.3415 и 04234.6968.3416 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с цел образуване на нови УПИ XXII-3415 „за ЖС“, УПИ XXIII-3416 „за ЖС“ и УПИ XXIV-3416 „за ЖС“, кв. 5, м. „с. Бистрица“ и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на контактни УПИ IV-1636, УПИ V-522 и УПИ-VI-521, м. „с. Бистрица“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №17 по т. 18, обявено на 20.01.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6960/2/18.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.2819.2801 по КККР, кв. 9, м. „Северен парк-гробищен парк “Бакърена фабрика“, за образуване на УПИ І-2801-„за траурни услуги“ и УПИ ІІ-2801-„за траурни услуги“, и свързаното с това изменение на плана за улична регулация в участъка между о.т. 88 до о.т. 99 – прилежаща на новообразуваните УПИ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №18 по т. 19, обявено на 20.01.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-12093/20.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ IV-658 „за жилищно строителство“, кв. 77, м. „Манастирски ливади - изток”, район „Триадица”-СО за ПИ с идентификатор 68134.1006.658 и изменение  план за улична регулация  по о.т.177 -  о.т.178 и по о.т.178 - о.т.345, р-н „Триадица”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №19 по т. 20, обявено на 20.01.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-12155/21.12.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план  - план за регулация и застрояване за поземлени имоти [ПИ] с кадастрални идентификатори [КИ] 29430.4704.6 и 29430.4704.13 от кадастралната карта и кадастралните регистри [КККР]  на с. Житен, район „Нови Искър“-СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти УПИ І-13-„за жс“, УПИ ІІ-13-„за жс“, УПИ ІІІ-13-„за жс“, УПИ ІV-6-„за жс“, УПИ V-6-„за жс“, УПИ VІ-13-„за жс“, УПИ VІІ-13 -„за жс“, УПИ VІІІ-13-„за жс“, УПИ ІX-6-„за жс“, УПИ X-6-„за жс“, УПИ XI-6-„за жс“, УПИ XII-6-„за жс“, УПИ XIII-6-„за жс“ и УПИ XIV-6-„за жс“ от нов кв. 30а на м. “с. Житен“; нова задънена улица по о.т. 101а - о.т. 101б; нова улица по о.т.102 (стара)- о.т.103а (нова); нова улица по о.т.103 (стара) - о.т.103а (нова) - о.т.103б (нова); изменение на плана за регулация за отпадане на улица по о.т.102 и о.т.103, м. “с. Житен“, район „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №20 по т. 21, обявено на 20.01.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-105/06.01.2022 г. относно избор на управител на „Географска информационна система-София“ ЕООД.
Докл. Николай Стойнев, д-р Ваня Тагарева, Стефан Марков, Николай Велчев, Карлос Контрера, Ботьо Ботев
Решение №21 по т. 22, обявено на 20.01.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-104/06.01.2022 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, д-р Ваня Тагарева, Стефан Марков, Николай Велчев, Карлос Контрера, Ботьо Ботев
Решение №22 по т. 23, обявено на 20.01.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-912/1/04.01.2022 г. относно участие на Столична община като партньор на Фондация „Заслушай се“ за кандидатстване с проектно предложение  по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.
Докл. Анна Стойкова, Венера Милова, Ирина Савина
Решение №23 по т. 24, обявено на 14.01.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-537/2/30.12.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична система.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев,  Дончо Барбалов
Решение №24 по т. 25, обявено на 20.01.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13500/5/16.11.2021 г. относно предложение за учредяване право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Оборище“, срещу обезщетение с равностоен обект в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Николай Александров
Решение №25 по т. 26, обявено на 20.01.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4177/3/29.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №26 по т. 27, обявено на 20.01.2022 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5823/14/16.11.2021 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.613.313, находящ се в гр. София, район ,,Подуяне”, ул. ,,Стефан Богориди” № 34.
Докл. Ева Митова
Решение №27 по т. 28, обявено на 20.01.2022 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18989/23.12.2021 г. относно провеждане на конкурсна процедура за организиране на ученическо столово хранене на ученици в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ - общинско училище на територията на район “Подуяне”-СО.
Докл. Ева Митова
Решение №28 по т. 29, обявено на 20.01.2022 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15250/1/01.12.2021 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на  територията на район „Надежда“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда.
Докл. Димитър Димов
Решение №29 по т. 30, обявено на 20.01.2022 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15613/1/01.12.2021 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот с идентификатор 68134.1382.2122, с площ от 215 кв.м., заедно с двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 68134.1382.2122.1, със застроена площ от 102 кв.м., за които е отреден УПИ VIII-за коо, кв.12а, м. ”Надежда 2а и 2б”,  с административен адрес ул. ”Хаджи Маню Стоянов” № 30.
Докл. Димитър Димов
Решение №30 по т. 31, обявено на 20.01.2022 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15546/2/16.11.2021 г. относно процедура по реда на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ V-42, кв. 1, м. „Манилов дол“ чрез прехвърляне на правото на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4378.303 с площ 29 кв.м. на собственика на урегулирания поземлен имот, в който е включен на основание §8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №31 по т. 32, обявено на 20.01.2022 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-883/6/16.11.2021 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация УПИ V-236, кв.3, м,, ж.к. ,,Овча купел-2”, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38/16.04.2009г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №32 по т. 33, обявено на 20.01.2022 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8753/5/21.09.2021 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построени в имота сгради,  находящ  се в  гр. Нови Искър,  район „Нови Искър“
Докл. Даниела Райчева
Решение №33 по т. 34, обявено на 20.01.2022 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14969/23.11.2020 г. относно наименуване на безименна улица в гр. Банкя, с името – ул. „Проф. Ангел Заберски“.
Докл. Рангел Марков
Решение №34 по т. 35, обявено на 20.01.2022 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17596/02.12.2021 г. относно Именуване на безименни улици в с. Бистрица, район „Панчарево“ – Столична община, с имената „Горски пейзаж“ и „Слънчева поляна“.
Докл. Николай Гюров
Решение №35 по т. 36, обявено на 20.01.2022 г.
 
37.Питане вх.№СОА21-ВК66-8285/07.09.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно законосъобразност на сумите начислявани на абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД от топломери и водомери в абонатните станции в София с изтекъл срок на годност.
 
38.Питане вх.№СОА21-ВК66-8282/07.09.2021 г. от Николай Николов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно „Топлофикация София“ ЕАД, поскъпване на парното и топлата вода, какви ремонти са извършени от 2010 година досега и на каква стойност.
Отговор по т. 38
Приложение №1
 
39.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9236/06.10.2021 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост с идентификатор 68134.1003.247.10, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Йордан Йовков“ № 13.
 
40.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9450/11.10.2021 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно възможност за охраняване на обекти на „Софийска вода“ АД от частни охранителни фирми.
 
41.Питане вх.№ СОА21-ВК66-7580/11.08.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно проблеми в район „Люлин“.
 
42.Питане вх.№ СОА21-ВК66-10844/17.11.2021 г. от д-р Антон Койчев, д.м. – общински съветник до кмет на район „Красно село“– Росина Станиславова относно Заповед № РКС21-Р148-2/15.10.21 година.
Отговор по т. 42
 
43.Доклад вх.№ СФИ22-ВК66-26/11.01.2021 г. относно даване на съгласие за временно финансиране на “Метрострой” ЕАД – в ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №36 по т. 43, обявено на 20.01.2022 г.
 
44.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-193/10.01.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Стефан Марков, Прошко Прошков, Карлос Контрера
 
45.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-194/10.01.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Стефан Марков, Прошко Прошков, Карлос Контрера
 
46.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-195/10.01.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Георги Георгиев, Николай Стойнев, Стефан Марков, Прошко Прошков, Карлос Контрера
 
47.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-204/11.01.2022 г. относно изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на сметоразтоварище - с. Долни Богров. чрез обезвреждане и оползотворяване".
Докл. Борис Петров
Решение №40 по т. 47, обявено на 20.01.2022 г.
 
48.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-15/1/10.01.2022 г. относно участие на Столична община като партньор на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) за кандидатстване с проектно предложение с наименование „Активиране на младежко участие в изпълнението и мониторинга на младежката политика на местно ниво по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса" по Процедура BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения.
Докл. Зафир Зарков
Решение №41 по т. 48, обявено на 20.01.2022 г.
 
49.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16803/16.11.2021 г. относно кандидатстване на район «Подуяне»-СО по Програма «Красива България», мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проект „Конструктивно-възстановителни работи и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на читалище „Васил Левски“, бул. „Ботевградско шосе“ №50, с ИН 68134.614.266.1, кв.87. УПИ І-за читалище, м. „Ботевградско шосе-рамка“  по плана на гр. София, район „Подуяне“.
Докл. Ева Митова
Решение №42 по т. 49, обявено на 20.01.2022 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18190/10.12.2021 г. относно даване на съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България“, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ и разрешаване на необходимите средства за съфинансиране на проект за извършване на мерки за енергоспестяване – „Топлинно изолиране на външни стени и частична подмяна на дограма в 162 ОбУ „Отец Паисий“, кв. Ботунец, район „Кремиковци“, Столична община“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №43 по т. 50, обявено на 20.01.2022 г.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/