Обратно Заседание № 34 от 10.06.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 34 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
10 юни 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Полагане на клетва от общински съветник.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4840/25.05.2021 г. относно определяне на наименование и щатни бройки в социална услуга – делегирана от държавата дейност „Кризисен център“, гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 43, ет. 1.
Докл. Албена Атанасова
Решение №301 по т. 2, обявено на 17.06.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3550/13.04.2021 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Овидефарм“ за осиновяване на безстопанствени кучета в Кралство Нидерландия.
Докл. Десислава Билева
Решение №302 по т. 3, обявено на 17.06.2021 г.
 
4. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5069/01.06.2021 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Докл. Десислава Билева
Решение №303 по т. 4, обявено на 17.06.2021 г.
 
5. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5029/31.05.2021 г. относно банково обслужване на Столична община и поетапно преминаване към системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №304 по т. 5, обявено на 17.06.2021 г.
 
6. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5015/31.05.2021 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №305 по т. 6, обявено на 17.06.2021 г.
 
7. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5018/31.05.2021 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от I до VII клас.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №306 по т. 7, обявено на 17.06.2021 г.
 
8. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5020/31.05.2021 г. относно програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2021 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №307 по т. 8, обявено на 17.06.2021 г.
 
9. Доклад вх.№СОА21-ВК66-5193/03.06.2021 г. относно съфинансиране от Столична община за изпълнение на инвестиционен проект Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №308 по т. 9, обявено на 17.06.2021 г.
 
10. Доклад вх.№ СОА18-ПП00-4/63/28.05.2021 г. относно кандидатстване и проектно предложение „Дигитално достъпни обекти на територията на Столична община – гарант за съхраняване на културната идентичност и опазване на културното наследство за бъдещите поколения“ по Процедура BGCULTURE-1.002 - Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
Докл. Мирослав Боршош, Ирина Савина
Решение №309 по т. 10, обявено на 17.06.2021 г.
 
11. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-13/707/31.05.2021 г. относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг чрез подписване на договори за заем за финансиране изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).
Докл. Мирослав Боршош, Ирина Савина
Решение №310 по т. 11, обявено на 17.06.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2444/11.03.2021 г. с допълнение № СОА21–ВК66–2444/1/12.05.2021 г. относно проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2021 г.
Докл. Ирина Савина, Екатерина Йорданова
Решение №311 по т. 12, обявено на 17.06.2021 г.
  
13.Доклад вх.№СОА21-ВК66-5121/02.06.2021 г. относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2020 г.
Докл. Ирина Савина, Екатерина Йорданова
Решение №312 по т. 13, обявено на 17.06.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5146/03.06.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).
Докл. Ангел Джоргов
Решение №313 по т. 14, обявено на 17.06.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3921/22.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) в териториален обхват: улица от о.т. 4а до о.т. 8а между кв.3 и кв.4 и ИПР на УПИ IX-728,728a,728б от кв. 4, м. „Манастирски ливади-запад“,  рaйон  „Витоша“, Столична община .
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №314 по т. 15, обявено на 17.06.2021 г.
 
16. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4818/25.05.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т.717 (нова) при кв. 10 м. ,,с. Кокаляне“ –о.т. 636 (нова) –о.т. 497 (нова) –о.т. 1а (нова) - о.т. 663 (нова) –о.т. 499 (нова) ; от о.т. 1а (нова) до о.т. 55 съществуваща; от о.т. 663 (нова) до о.т. 662 (нова) и свързаната с това промяна границите на контактен УПИ VIII-,,за Д.З.С.“, кв. 9, м. ,,с. Кокаляне“ с план – схема по част „Водоснабдяване“; парцеларен план (ПУП) за трасе на нов външен водопровод от напорен резервоар ,,Кокаляне“ от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37914.6803.61 през ПИ с идентификатор 37914.6803.97, през ПИ с идентификатор 37914.6806.123 до о.т.717 (нова) при кв. 10, м. ,,с. Кокаляне“, район ,,Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №315 по т. 16, обявено на 17.06.2021 г.
 
17.Доклад вх.№СОА21–ВК66–4942/1/03.06.2021 г. относно промени в поименния състав на постоянни комисии на Столичния общински съвет, комисията съгласно ЗПКОНПИ и Надзорния съвет на СОАПИ.
Докл. Елен Герджиков
Решение №316 по т. 17, обявено на 17.06.2021 г.
* Решението е обжалвано пред Административен съд София-град, приключило с определение № 12152 от 26.11.2021 г. по административно дело № 10601/2021 г. на ВАС.
* Съдебното производство е прекратено с влязло в сила Определение, постановено по адм. дело № 6482 от 2021 г., IX св. на АССГ, оставено в сила с Определение по адм. дело №10601/2021 г., трето отделение на ВАС.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5167/03.06.2021 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2020 г., финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2020 г. на Асоциация за развитие на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2021 г., бюджет за 2021 г. и промени в управителните органи на АРС.
Докл. Елен Герджиков, Милка Христова, Ботьо Ботев, Иван Пешев, Иво Божков
Решение №317 по т. 18, обявено на 17.06.2021 г.
Приложения №№, ,
 
19.Доклад вх.№СОА21-ВК66-4425/13.05.2021 г. относно определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.
Докл. Ботьо Ботев, Методи Лалов, Иван Виделов, Ивайло Петков, Георги Георгиев, Михаил Петров, Васко Тодоров
Решение №318 по т. 19, обявено на 17.06.2021 г.
Приложение №1
 
20.Доклад вх.№СОА21-ВК66-5161/03.06.2021 г. относно временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица – наематели, респ.  ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Иван Таков
Решение №319 по т. 20, обявено на 17.06.2021 г.
Приложения №№1, 2, 3, 4, 5
 
21.Доклад вх.№СОА21-ТД26-5969/2/03.06.2021 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 24.06.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Димитър Вучев
Решение №320 по т. 21, обявено на 17.06.2021 г.
 
22.Доклад вх.№СОА21-ВК66-5119/02.06.2021 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по Програма „Европа“ 2021 на Столична община.
Докл. Екатерина Йорданова, Николай Николов, д-р Веселин Милев
Решение №321 по т. 22, обявено на 17.06.2021 г.
Приложение №1
* Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 6751/2021 г., 72 св., по описа на АССГ.
* Съдебното производство е прекратено с влязло в сила определение, постановено по адм. дело № 6751/2021 г., 72 св. на АССГ.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-5625/1/27.05.2021 г. относно даване на съгласие  „Столичен автотранспорт“ ЕАД да оборудва автобуси с прегради за водачите и изменение и допълнение на Решение № 214 от 22.04.2021 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Карлос Контрера, Екатерина Йорданова
Решение №322 по т. 23, обявено на 17.06.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21–ВК66–4945/28.05.2021 г. относно създаване на работна група за изготвяне на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Столична община.
Докл. Борислав Иванов
Решение №323 по т. 24, обявено на 17.06.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4863/26.05.2021 г. относно приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността  за 2020 г. на „Диагностично-консултативен център X - София“ ЕООД – в ликвидация, приключване ликвидацията на „Диагностично-консултативен център X-София“ ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №324 по т. 25, обявено на 17.06.2021 г.
Приложения №№1, 2, 3, 4
 
26.Доклад вх.№ СОА21–МЦ29–187/1/02.06.2021 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 11.06.2021 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД
Докл. д-р Антон Койчев, д.м.
Решение №325 по т.26, обявено на 11.06.2021 г.
 
27.Доклад вх.№СОА21–ВК66–5180/03.06.2021 г. относно удължаване на срока на договорите за възлагане на контрол на общински лечебни заведения, до избора на контрольори след провеждането на конкурс.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев
Решение №326 по т. 27, обявено на 17.06.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2011/04.03.2020 г. относно обособяване на пешеходна зона на пл. Света Неделя в карето, заключено между бул. „Витоша“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, пл. „Независимост“, ул. „Съборна“ и ул. „Позитано“.
Докл. Борис Бонев
Решение №327 по т. 28, обявено на 17.06.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2/04.01.2021 г. относно преобразуването на сгради, които са общинска собственост и са ползвани в миналото за детски заведения, в детски градини и/или ясли.
Докл. Борис Бонев
Решение №328 по т. 29, обявено на 17.06.2021 г.
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело №6750/2021г., 25св., по описа на АССГ

Образувано е адм. дело № 8353/2022 г., трето отделение на Върховен административен съд. Съдебното производство е прекратено. Решението на СОС е в сила.

30.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8032/26.06.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години, на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на репресираните в България“, „Съюз на репресираните от комунистическия терор в Република България“ и „Съюз на свещениците в България“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Сливница“ №212, вх. А.
Докл. Николай Александров
Решение №329 по т. 30, обявено на 17.06.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3431/2/28.04.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –частна общинска собственост.
Докл. Николай Александров
Решение №330 по т. 31, обявено на 17.06.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-483/1/14.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на три реални части от два поземлени имота, както и магазин, представляващи частна общинска собственост, находящи се на територията на Район "Сердика’'.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №331 по т. 32, обявено на 17.06.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21–ВК08–4461/26.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на  публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №332 по т. 33, обявено на 17.06.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5213/09.04.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието”, след промяна на предназначението на сградата от жилищна в нежилищна, за създаване, оборудване и развитие на център за деца, юноши и младежи с проблеми в развитието и специални образователни потребности/СОП/.
Докл. Георги Илиев
Решение №333 по т. 34, обявено на 17.06.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4436/2/31.05.2021 г. относно отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни части от недвижим имот – публична общинска собственост с АОС № 8732/2014 г., част с общо застроена площ 427,46 кв. м.  от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“, находящ се на територията на поземлен с идентификатор 68134.4360.408, гр. София, район „Люлин“, жк. „Люлин-6 м.р.“, ул. „Никола Попов“ № 4, чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Милко Младенов
Решение №334 по т. 35, обявено на 17.06.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8533/4/14.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински поземлен имот с идентификатор 68134.2821.8 - частна общинска собственост, находят се в Район “Връбница”, улица “3022-ра" № 8.
Докл. Младен Младенов
Решение №335 по т. 36, обявено на 17.06.2021 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8506/4/14.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на четири общински поземлени имота, с обща площ 1357 кв. м - частна общинска собственост, заедно със сграда с площ 128 кв. м, разположена в два от тях, всичките находящи се в Район "Връбница“, улица "Адам Мицкевич“ № 13 и № 15.
Докл. Младен Младенов
Решение №336 по т. 37, обявено на 17.06.2021 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9538/6/14.04.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на части от имот - публична общинска собственост, представляващи помещение и част от покривното пространство на административната сграда на кметство село Волуяк.
Докл. Младен Младенов
Решение №337 по т. 38, обявено на 17.06.2021 г.
 
39.Питане вх.№СОА21-ВК66-2028/01.03.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно стопанисването и контролът върху шахтите собственост на Столична община.
 
40.Питане вх.№СОА21-ВК66-2951/26.03.2021 г. от Методи Лалов– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно общински имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“ № 1 и съседен общински (съсобствен) имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129.
 
41.Питане вх.№СОА21-ВК66-2986/29.03.2021 г. от Методи Лалов– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно изплатени възнаграждения (суми) от Столична община на общински съветници от Столичен общински съвет за участието им в комисии по Закона за обществените поръчки, мандати 2019-2023, 2015-2019 и 2011-2015 г.
Отговор по т.41
 
42.Питане вх.№СОА21-ВК66-3778/19.04.2021 г. от Борислав Иванов– общински съветник до кмет на район „Младост“ – Стефан Стефанов, относно проведена обществена поръчка в район „Младост“, избран изпълнител и извършен частичен ремонт на терасите, прилежащите площи и английските дворове в ДГ № 117 „Надежда“, находяща се в ж.к. „Младост - 1“, ул. „Дим. Моллов“ № 9.
 
43. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4390/2/07.06.2021 г. относно изменение на т. 5 от Решение № 256 по Протокол № 33 / 20.05.2021 г. на Столичен общинска съвет, обявено на 21.05.2021 г.
Докл. Зафир Зарков
Решение №338 по т. 43, обявено на 17.06.2021 г.
 
44. Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5622/2/04.06.2021 г. относно преобразуване чрез вливане на 129 ДГ „Приказен свят“ в 40 ДГ „Проф. Ангушев“, намиращи се на територията на район „Триадица“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №339 по т. 44,  обявено на 17.06.2021 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:............
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/