Обратно Заседание № 42 от 28.10.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 42 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
28 октомври 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4402/13.05.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на СОС, последно изм. с Решение № 3513 от 2.07.2020 г. на АССГ по адм. д. № 1194/2020 г., IV тричленен състав, оставено в сила с Решение № 4730 от 14.04.2021 г. на ВАС по адм. д. № 13025/2020 г., седмо отделение).
Докл. Борис Бонев
Решение №703 по т. 1, обявено на 04.11.2021 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7622/12.08.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков, д-р Ваня Тагарева, Христиан Петров
Решение №704 по т. 2, обявено на 04.11.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7977/26.08.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения (НИДНОЛЗ).
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Дончо Барбалов
Решение №705 по т. 3, обявено на 04.11.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8542/1/17.09.2021 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация но ОП „Социален патронаж“.
Докл. Албена Атанасова
Решение №706 по т. 4, обявено на 04.11.2021 г.
 
5. Доклад вх. № СОА21-ВК66-9128/04.10.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 605/23.09.2021 г. на Столичния общински съвет за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Столична община като делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 707 по т. 5, обявено на 04.11.2021 г.
Образувано е адм. дело № 11718/2021 г., 35 св. на АССГ. Съдебното производство е прекратено с окончателно Определение, постановено по адм. дело № 1619/2022 г., шесто отделение на ВАС. Решението на СОС е в сила.
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-2218/4/19.10.2021 г. относно допълване на Решение № 394/10.09.2020г. на Столичен общински съвет, с цел  осигуряване на собствено финансиране от бюджета на Столична община за проектно предложение „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община, чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докл. Десислава Билева, Ирина Савина
Решение №708 по т. 6, обявено на 04.11.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА16-ПП00-139/187/13.10.2021 г. относно продължаване на участието на Столична община в проект CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“ по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ на Европейския съюз и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична  община за разплащане на разходи по проекта.
Докл. Десислава Билева
Решение №709 по т. 7, обявено на 04.11.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА20-ДИ02-44/5/05.10.2021 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №710 по т. 8, обявено на 04.11.2021 г.
 
9.Доклад вх.№СОА21-ВК08-12861/15/21.10.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в административната сграда на район „Банкя“ по Процедура BGENERGY (БГЕНЕРДЖИ)-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, към Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП).
Докл. Ангел Джоргов, Ирина Савина, Рангел Марков
Решение №711 по т. 9, обявено на 04.11.2021 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9879/21.10.2021 г. относно допускане  на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за   учебната 2021/2022 г. в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №712 по т. 10, обявено на 04.11.2021 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА16-ТД26-3701/3/27.04.2020 г. относно изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-СО, УПИ II-454 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“ и УПИ III-424,458,618,619,общ. „за ЖС, офиси, общ. обсл., подземни гаражи и трафопост“, кв. 26, м. „НПЗ Искър-юг“ за създаване на нови УПИ I-СО, УПИ II-2139 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, УПИ III-2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“ и УПИ IV-2099,2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, кв. 26, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 34ж-о.т. 34з-о.т. 34л-о.т. 34к и създаване на пешеходна алея между новообразувани УПИ I-СО и УПИ IV-2099,2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“ и работен устройствен проект (РУП) на УПИ II-2139 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“ и УПИ III-2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, кв. 26, м. „НПЗ Искър-юг“.
арх. Здравко Здравков
Решение №713 по т. 11, обявено на 04.11.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6846/6/10.06.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІХ „за озеленяване“ и УПИ ІV-1539,1634,1759 „за производствена дейност“, кв. 91а, м. „с. Владая“, ПИ с идентификатори 11394.1798.3587 и 11394.1798.3588 по КККР на район „Витоша“, създаване на нови УПИ XIII-3587„за семеен хотел“ и УПИ XII-3588 „за семеен хотел“, създаване на нова задънена улица от о.т.724 до о.т. 724д (нова), м. „с. Владая“, район „Витоша“ и план-схеми (ПС) част ВиК в обхвата на проекта.
арх. Здравко Здравков
Решение №714 по т. 12, обявено на 04.11.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9152/05.10.2021 г. относно допускане на устройство и застрояването преди 2025 г., разрешение за изработване на проект за ПУП ПРЗ и одобряване на задание за изработване на ПУП за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44224.5775.27, 44224.5774.76 и 44224.5768.630 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Нови Искър“.
арх. Здравко Здравков
Решение №715 по т. 13, обявено на 04.11.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9155/05.10.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 48393.5009.24 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мировяне, район „Нови Искър“-СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) II-24-„за социален дом“ от кв. 55 и продължение на улица по о.т.199б – о.т.199в, м. „с. Мировяне“, район „Нови Искър“-СО.
арх. Здравко Здравков
Решение №716 по т. 14, обявено на 04.11.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9188/05.10.2021 г. относно одобряване на проект за план-схема на електронната съобщителна мрежа по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в териториален обхват: м. „Младост 1“, район „Младост“ СО към плана за регулация и застрояване, одобрен с решение № 551 по протокол № 45/29.07.2009 г. на СОС.
арх. Здравко Здравков
Решение №717 по т. 15, обявено на 04.11.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9190/05.10.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XV-3269 „за жс“ от кв. 22а за създаване на нов УПИ XV-5550 „за жс и изгребни ями“, м. „Детски град Панчарево“, план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55419.6701.232 и 55419.6701.703 за образуване на нов УПИ VI-232 „за жс, трафопост, изгребни ями и ПГ“ от кв. 23 нов и УПИ XXI-703 „за жс, изгребни ями и ПГ“ от кв. 23а нов, м. „Детски град Панчарево“, изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о. т. 303, о. т. 304 до о. т. 305, план за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о. т. 304, о. т. 304а (нова), о. т. 304б (нова), о. т. 304в (нова), о. т. 304г (нова) до о. т. 304д(нова), изместване на сервитут на електропровод и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част „водоснабдяване“ и „канализация“ и план за вертикално планиране на новопроектираните улици, м. „Детски град Панчарево“, район „Панчарево”.
арх. Здравко Здравков
Решение №718 по т. 16, обявено на 04.11.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9481/11.10.2021 г. относно проучване на възможностите за реализиране на пешеходно и велосипедно трасе от центъра на гр. София до началото на Природен парк „Витоша“.
Докл. Георги Георгиев, Симеон Колев, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева
Решение №719 по т. 17, обявено на 04.11.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9841/20.10.21 г. относно даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да отдаде под наем на „Български пощи“ ЕАД помещения, находящи се в метростанции.
Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера
Решение №720 по т. 18, обявено на 04.11.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9840/20.10.2021 г. относно даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да отдаде под наем на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД помещение № 14.3, находящо се в метростанция „Горна баня“ – Трета метролиния.
Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера
Решение №721 по т. 19, обявено на 04.11.2021 г.
 
20.Доклад вх.№СОА21-ВК08-14725/5/21.10.2021 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на нови детски и спортни площадки на територията на район „Люлин“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №722 по т. 20, обявено на 04.11.2021 г.
 
21.Доклад вх.№СОА21-ВК66-9842/20.10.2021 г. относно неразпределени средства от Направление7: „Мобилност“ на Столична програма „Култура“ 2021 г.
Докл. Малина Едрева
Решение №723 по т. 21, обявено на 04.11.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9388/08.10.2021 г. относно мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 и наложените в тази връзка ограничения.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №724 по т. 22, обявено на 04.11.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-369/2/04.10.2021 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №725 по т. 23, обявено на 04.11.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9477/11.10.2021 г. относно удължаване на срока на договора за възлагане на контрол на „Диагностично- консултативен център XIII-София“ ЕООД, до избора на контрольор след провеждането на конкурс.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
Решение №726 по т. 24, обявено на 04.11.2021 г.
   
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13354/2/11.10.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.
Докл. Николай Александров
Решение №727 по т. 25, обявено на 04.11.2021 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3997/1/30.09.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот (терен) – частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти в съответствие с одобрена схема на Главния архитект на Столична община за срок до 10 (десет) години, за извършване на търговска дейност, намиращи се на територията на район „Слатина“.
Докл. Георги Илиев
Решение №728 по т. 26, обявено на 04.11.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15082/15.10.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на „Пристройка за две градински групи към ДГ №183 „Щастливо детство“ в УПИ III за обединено детско заведение (ПИ с идентификатор 68134.704.572 по КККР), кв. 113, м. „Гео Милев“, по плана на гр. София, СО - район „Слатина“.
Докл. Георги Илиев
Решение №729 по т. 27, обявено на 04.11.2021 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15378/21.10.2021 г. относно осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0119-C03, „Топъл обяд за нуждаещите се хора в район "Слатина" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане ФЕПНЛ, BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.
Докл. Георги Илиев
Решение №730 по т. 28, обявено на 04.11.2021 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13840/5/04.06.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от УПИ II, отреден за „Южен парк“ от квартал № 187А в местност „Южен парк“ и УПИ I, отреден за „озеленяване“ от квартал № 379А в местност „Буката“, находящи се на територията на Район „Триадица“, които имоти са публична общинска собственост, с цел поставяне на преместваеми обекти по план-схема, одобрена от Столичен общински съвет и главния архитект на СО.
Докл. Димитър Божилов
Решение №731 по т. 29, обявено на 04.11.2021 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-6849/3/11.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район ”Триадица” (Първа стоматологична поликлиника-Дентален център), за дентални кабинети, зъботехническа лаборатория и рентгенов кабинет.
Докл. Димитър Божилов
Решение №732 по т. 30, обявено на 04.11.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13236/17.09.2021 г. относно изкупуване на 3/ три / имота, собственост на юридическо лице, изцяло попадащи в трасето на  улици в  ж.к. „Манастирски ливади – изток“, Район „Триадица“, София.
Докл. Димитър Божилов
Решение №733 по т. 31, обявено на 04.11.2021 г.
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7358/4/30.09.2021 г. относно предложение за приемане на дарение от юридическо лице   под формата на труд и услуги, изразяващо се в изпълнение на строителни и монтажни работи на стойност 198 046,00 (сто деветдесет и осем хиляди и четиридесет и шест) лева без ДДС или 237 655,20 лева (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин и петдесет и пет лева и 20 ст) с ДДС в полза на спортно училище 57 СУ „Св. Наум Охридски“ за подмяна на изкуствена тревна настилка на футболното игрище и възстановяване на осветлението на същото.
Докл. Иван Чакъров
Решение №734 по т. 32, обявено на 04.11.2021 г.
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-14046/1/11.10.2021 г. относно премахване на съществуваща сграда – детска градина № 158 „Зора“ и приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова детска градина в УПИ II – за детска градина, кв. 13, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, имот с идентификатор 68134.1200.108.
Докл. Иван Божилов
Решение №735 по т. 33, обявено на 04.11.2021 г.
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11408/2/30.09.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижим имот /терен/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение №736 по т. 34, обявено на 04.11.2021 г.
 
35.Доклад вх.№ СОА18-ГР94-5669/5/13.08.2021 г. относно прилагане на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Докл. Петко Горанов
Решение №737 по т. 35, обявено на 04.11.2021 г.
 
36.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16635/9/13.10.2021 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 2, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.2045.3032, 68134.2045.1281, 68134.2045.3026, за  създаване на  нов УПИ XXI-1281,3026,3032 – за жс в кв. 7, м. „Малинова долина - Обслужващи обекти на околовръстен път“, район „Витоша, гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №738 по т. 36, обявено на 04.11.2021 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15380/21.10.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детско заведение с три яслени групи в УПИ XII-СО-251, кв. 58, м. „Бояна“, по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение №739 по т. 37, обявено на 04.11.2021 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-8942/3/30.09.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ помещение, разположено в находящи се на територията на Район „Връбница”,  за срок от десет години - за стоматологичен кабинет.
Докл. Младен Младенов
Решение №740 по т. 38, обявено на 04.11.2021 г.
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5957/1/06.10.2021 г. относно отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на части от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение №741 по т. 39, обявено на 04.11.2021 г.
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7645/28.05.2021 г. и становище № СФИ21-ВК66-377/13.09.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху части от имот, собственост на „Медицински център XXXI“ ЕООД и изискано становище по него.
Докл. Даниела Райчева
Решение №742 по т. 40, обявено на 04.11.2021 г.
 
41.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7642/115/21.09.2021 г. относно отмяна на Решение № 376 по Протокол № 18/23.07.2020 г. на Столичен общински съвет, в частта касаеща поземлен имот с проектен идентификатор 40436.5420.124.
Докл. Даниела Райчева
Решение №743 по т. 41, обявено на 04.11.2021 г.
 
42.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12531/2/23.09.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи сграда с идентификатор 68134.8360.1980.4, с площ от 165 кв. м., находяща се в гр. София, район ,,Кремиковци”, кв. „Ботунец“, ул. ,,Васил Левски” №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1980 и част от сграда с идентификатор 07140.8092.940.3, с площ на частта от 21,15 кв. м., цялата с площ от 466 кв. м., находяща се в гр. Бухово, район „Кремиковци“, ул. „Стефан и Велко“ №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 07140.8092.940.
Докл. Лилия Донкова
Решение №744 по т. 42, обявено на 04.11.2021 г.
 
43.Доклад вх. № СОА21-ВК08-6679/12.05.2021 г. и Становище № СОА21-ВК08-5050/07.04.2021 г.  относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3598, находящ се в град Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 745 по т. 43, обявено на 04.11.2021 г.
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 11981/2021 г.,  по описа на АССГ. Приключило с Определение № 738 от 28.01.2022 г. по същото дело  с отттегляне на жалбата.
 
44.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1795/1/18.03.2021 г. относно продажба на  общински недвижими имоти, находящи  се в Столична община, район „Банкя”,гр .Банкя, Иваняне, м. “Страната“ представляващи ПИ с идентификатори: 32216.2337.1 с площ 480 кв.м., съгласно скица с № 15-1084545/ 19.11.2020г на СГКК, актуван с АОС № 1667 /20.12.2019 г , вписан в Агенция по вписванията, ПИ с идентификатор : 32216.2337.2  с площ 203 кв .м., съгласно скица  № 15-1084548/ 19.11.2020г на СГКК, актуван с АОС №1668 от 20.12.2019 г, вписан в Агенция по вписванията, ПИ с идентификатор:32216.2337.84 с площ 398 кв. м. , съгласно скица с № 15-1084551/19.11.2020 г на СГКК, актуван с АОС № 1669 / 20.12.2019 г ,чрез провеждане на публичен търг.
Докл. Рангел Марков
Решение №746 по т. 44, обявено на 04.11.2021 г.
 
45.Питане вх.№СОА21-ВК66-3464/09.04.2021 г. от Методи Лалов– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно изграждане на подземен паркинг за обществено ползване под „Цар Борис III“, включително под трамвайно трасе, в зона около Софийския районен съд, находящ се на бул. „Цар Борис III“, № 54.
Отговор по т. 45
 
46.Питане вх.№СОА21-ВК66-4186/05.05.2021 г. от Методи Лалов, Михаил Паргов и Веселин Калановски – общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова и главен архитект Здравко Здравков, относно Архитектурно-строителен и производствен комплекс „Захарна фабрика“.
Отговор по т. 46
 
47.Питане вх.№СОА21-ВК66-4962/28.05.2021 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно повторното отваряне на системата за регистрация на деца в детските градини. 
 
48.Питане вх.№СОА21-ВК66-4963/28.05.2021 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно строителство на детски градини, информация по обекти.
Отговор по т. 48
 
49.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10027/25.10.2021 г. относно упълномощаване на представител на Столична община в Организация за управление на Софийски туристически район.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение №747 по т. 49, обявено на 04.11.2021 г.
 
50.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10043/25.10.2021 г. относно второ издание на подкрепящ финансов инструмент „Акселератор Стартъп София“ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.
Докл. Димитър Вучев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова
Решение №748 по т. 50, обявено на 04.11.2021 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:       (п)
                /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/