Обратно Заседание № 27 от 28.01.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 27 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
28 януари 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
ДНЕВЕН РЕД:
 

 

1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-322/12.01.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Д-р Дончо Барбалов
 
2.Доклад вх.№СОА21-ВК66-639/21.01.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г.
Докл. Елен Герджиков
 
3.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-11166/22.12.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Докл. Албена Атанасова
 
4.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3961/3/12.01.2021 г. относно отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2020 г. в изпълнение на Решение № 89, по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-288/12.01.2021 г. относно изпълнение на Решение № 226/11.06.2020 г. – отчет на програмно финансиране за 2020 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-649/21.01.2021 г. относно програма на Столична община за „Скринингово изследване за COVID-19 /коронавирусна инфекция/, чрез антигенен тест на персонала в образователните институции – училища на територията на Столична община“.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Антон Койчев, Малина Едрева
 
7.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8897/26.10.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. ”Ботевградско шосе – Рилска обител-юг”, кв. 264в, УПИ I-1179-"за логистичен център", УПИ II-1173-"за логистичен център", УПИ III-1179-"за логистичен център", като се обособяват нови УПИ I-9010-"за логистичен център", УПИ II-1173,9010-"за склад", УПИ III-9010-"за логистичен център" за ПИ с идентификатори 68134.630.1173 и 68134.630.9010 и УПИ IV-"за озеленяване", изменение на улична регулация (ИПУР) по о.т.71а-71б-72а-73а-713а-74а-75а, при което се променя границата на УПИ I-"за централна работна база "Язовири и каскади", кв. 3, м. "Христо Ботев", район "Слатина"
Докл. арх. Здравко Здравков
 
8.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10128/27.11.2020 г. относно одобряване проект изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на м. в.з. „Американски колеж I част”, район „Младост“, кв. 9, УПИ V-2346, поземлен имот с идентификатор 68134.4094.843, за създаване на нови УПИ V-843 „за ЖС“ и УПИ XXI-843 „за ЖС“ и свързаното с това изменение на границите с контактни УПИ IV-192, УПИ XI-2343, УПИ IX-215, УПИ VIII-2335 и УПИ VI-2347 и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о. т. 42 до о.т. 50 за създаване на задънена улица от о.т.42а (нова) до о.т. 42б (нова), м. в.з. „Американски колеж I част”, район “Младост”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
9.Доклад вх.№ СО20-ВК66-10199/30.11.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XLIV-3057,3059 "за хотелска част и ресторант", кв. 126а, м. "Витоша-ВЕЦ Симеоново - обслужващи обекти на околовръстен път", СО-район "Витоша" и УПИ II-1270 "за изложбена зала, магазини и склад", кв. 119, м. "Витоша-ВЕЦ Симеоново", СО-район "Лозенец" и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на локалните платна на Софийски околовръстен път (СОП) от о.т. 674-о.т. 758в и от о.т. 655а- о.т. 740а за регулационно регламентиране на местата за разполагане на съоръжение за преминаване на пешеходци над Софийски околовръстен път, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
10.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10278/01.12.2020 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.6722.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)за създаване на нов УПИ I-39 „за ЖС“ в нов кв. 2 и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о. т. 401а до о. т. 401б, м. „Градина - Изток“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
11.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10514/07.12.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за изграждане на газопровод от поземлен имот с идентификатор 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя” до поземлен имот с идентификатор 68134.4363.136, м. "ж.к. Люлин-разширение-запад", район "Люлин"; проект за изменение на плана за регулация (ИПР) с план-схеми по част "Газоснабдяване" на м. „кв. Филиповци“ и м. "ж.к. Люлин-разширение-запад", район „Люлин“ в обхват трасето на газопровода.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
12.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10600/09.12.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ II-2595, кв. 116, м. „Надежда 1б“, район „Надежда” и изменение на плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ VII-2546“ за ЖС и магазини“, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 1б“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
   
13.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10612/09.12.2020 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на УПИ II-495,496 от кв. 1г, м. "ж.к. Младост 2", район "Младост", който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 549 от 29.07.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
14.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10636/10.12.2020 г. относно проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) – план извадка в обхвата на УПИ ІІ-„за хотелски комплекс“, кв. 26, м. „Бул. „Баба Парашкева“, за създаване на нов УПИ VІІ-886-„за магазин „Билла“ и трафопост” в нов кв. 1, м. „Бул. Сливница-част кв. Модерно предградие“, ПИ с идентификатор 68134.2824.886 по КККР, и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 378 до о.т. 4(стари), включително изменение на локалното платно по нови о.т. 182 - о.т. 181 - o.т. 180 – о.т. 179 – о.т.178 до о.т. 383 (стара), (бул. „Сливница“), от о.т. 377 до о.т. 376, (ул. „Адам Мицкевич“) и създаване на нова задънена улица от нови о.т. 376а – о.т. 373 – до о.т. 373а, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
15.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10770/14.12.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с кадастрален идентификатор 57011.5535.5 от КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър“ за създаване на нов УПИ VIII-5535.5-„за жилищно строителство“ по имотните граници на поземления имот, кв. 6а , м. “с. Подгумер“ и отпадане на кв. 7а; план за улична регулация за прокарване на нова улица по о.т.44а – о.т.45 – о.т.45а – о.т.46 – о.т.47 – о.т.48 – о.т.49 и нова улица по о.т.48 – о.т.51 – о.т.52 – о.т.53, район „Нови Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
16.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10776/14.12.2020 г. относно одобряване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 55419.6701.3168 по КККР на с. Панчарево - създаване на нов УПИ IV-3168 „за жилищно строителство“, кв. 22, м. „Детски град“, район „Панчарево“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 300а до о.т. 300б в частта пред новообразувания УПИ IV-3168, м. „с. Детски град“, р-н “Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-140/1/13.01.2021 г. относно даване на съгласие на Кмета на Столична община да предприеме действия пред Министерството на околната среда и водите чрез писмено заявление за безвъзмездно предоставяне за ползване и управление, за срок от 25 години, на обособен участък „София-запад“ от находище на минерални води № 102 „Район „Софийска котловина“ – изключителна държавна собственост по Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-287/12.01.2021 г. относно отчет за изпълнение на Стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта на Столична община за периода 2012-2020 година, утвърдена с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
 
19.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-10344/03.12.2020 г. относно частична промяна на тролейбусните маршрути и експлоатационните им параметри във връзка с пускането в експлоатация на третия метродиаметър и оптимизиране на разписанията им, с оглед по-качествено обслужване на пътниците.
Докл. Симеон Ставрев
 
20. Доклад вх. № СОА20-ВК08-586/1/18.05.2020 г. относно отдаване под наем за срок от 5 години, без търг или конкурс, на нежилищно помещение (магазин), находящо на партера в сградата на улица „Сердика“ № 21, район „Оборище“, и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.253.1.16, с площ 35,26 кв. м, за нуждите на централата и софийските организации на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на демократичните синдикати“.
Докл. Николай Александров
Решение № 68 по т. 20, обявено на 04.02.2021 г.

* Решението е обжалвано пред Административен съд София-град.
Образувано е адм. дело № 1904/2021 г., 50 състав, по описа на АССГ.
Образувано е адм. дело №5605/2022г., четвърто отделение на ВАС.

Решението на СОС е отменено с влязло в сила съдебно решение.

 
21.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16383/1/18.01.2021 г. относно кандидатстване за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“.
Докл. Иван Чакъров
 
22.Доклад вх.№ СОА20-ДИ04-1493/3/14.01.2021 г. относно безвъзмездно прехвърляне на Министерството на младежта и спорта, право на собственост върху имоти общинска собственост, находящи се в район „Красна поляна“, на основание чл. 69 от Правилника за организация и дейността на Столичен общински съвет.
Докл. Иван Чакъров
 
23.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16635/22.12.2020 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и изменение на план за улична регулация /ИПУР/.
Докл. Теодор Петков
 
24.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12927/3/04.01.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър“, за осъществяване на здравна дейност (лекарски и стоматологичен кабинети).
Докл. Даниела Райчева
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5188/1/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на сграда с идентификатор 68134.8270.937.1 със застроена площ от 47 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Сеславци“, ул. „Мургаш“.
Докл. Лилия Донкова
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-752/25.01.2021 г. относно предоставяне на дезинфектанти и препарати за нуждите на потребителите в социалните услуги  на територията на Столична община с цел недопускане разпространението на COVID-19.
Докл. Албена Атанасова
Решение №74 по т. 26, обявено на 04.02.2021 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-530/18.01.2021 г. относно удължаване на срока на договора за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център VIII-София“ ЕООД, до избора на управител след провеждането на конкурс.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение №75 по т. 27, обявено на 04.02.2021 г.
 
28.Питане вх.№СОА21-ВК66-144/07.01.2021 г. от Малина Едрева и д-р Антон Койчев, д.м. – общински съветници относно възстановяване на паметна плоча на територията на район „Изгрев“.
 
29.Питане вх.№СОА20-ВК66-10729/11.12.2020 г. от Марта Георгиева –общински съветник относно липса на публичен регистър и картотекиране на дълготрайните декоративни дървета на територията на Столична община в нарушение на Закона за устройство на територията и Закона за устройство и застрояване на Столична община.
 
30.Питане вх.№СОА20-ВК66-10733/11.12.2020 г. от Марта Георгиева – общински съветник относно липса на достоверна маркировка и информация за гражданите при премахването на дървета в парковете и зелени площи на територията на Столична община.
 
31.Питане вх.№СОА20-ВК66-9668/16.11.2020 г. от Симеон Ставрев – общински съветник относно брой регистрирани МПС в София и влиянието им върху чистотата на въздуха.
Отговор по т. 31
 
32.Питане вх.№СОА20-ВК66-11104/22.12.2020 г. от Грети Стефанова – общински съветник относно актуална информация за приключилия процес на класификация на язовирите в София, София област и прилежащи.
Отговор по т. 32
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/