Обратно Заседание № 68 от 12.01.2023 година

 
ЗАСЕДАНИЕ №68 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
12 януари 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 

1.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-523/3/20.12.2022 г. относно отсрочване и разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 200105779, на основание чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №1 по т. 1, обявено на 19.01.2023 г. 
Приложение №1

2.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13740/15.11.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация на УПИ V -„за автокомбинат София град“, кв.1, местност „НПЗ Илиянци-запад“  за създаване на нов УПИ V-29,30,529 „за търговия, склад, Ко, безвредно производство, офиси, ателиета, ПГ и ТП“ за ПИ с идентификатори 68134.1351.29, 68134.1351.30 и 68134.1351.529 по КККР, Изменение на плана за улична регулация за промяна на профила на улица между о.т.56-о.т.56а-о.т68 и улица от о.т.67 до о.т.68 и План за застрояване за нов УПИ V-29,30,529 „за търговия, склад, Ко, безвредно производство, офиси, ателиета, ПГ и ТП“ в кв.1, местност „НПЗ Илиянци-запад“, район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №2 по т. 2,  обявено на 19.01.2023 г. 

3.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-13811/15.11.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация на УПИ XIII-„за озеленяване“ в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2192.2059, 02659.2192.787 и 02659.2192.206 по КККР на гр. Банкя – образуване на нови УПИ XX-2059,787 „за ЖС“, УПИ XXI-2059,787 „за ЖС“, УПИ XXII-206 „за ЖС“, УПИ XIII-„за озеленяване“, УПИ XXIII-„за озеленяване“ и УПИ XXIV-„за озеленяване“, кв. 6, създаване на задънени улици от о.т. 39а (нова) до о.т. 39б (нова) и от о.т. 24а (нова) – о.т. 24б (нова) до о.т. 24в (нова), м. „Михайлово“ и ПЗ на нови УПИ XX, XXI и XXII, кв. 6, м. „Михайлово“, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №3 по т. 3, обявено на 19.01.2023 г.

4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14035/19.11.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-9,466 „за жилищно строителство”, кв.43, м. „с. Локорско”, район „Нови Искър”-СО, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „с. Локорско”, одобрен с решение № 360 по протокол № 55/14.06.2018г. на Столичния общински съвет /СОС/.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №4 по т. 4, обявено на 19.01.2023 г.

5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14128/21.11.2022 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП)– план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори  68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70 и 68134.8221.71 по КККР на м. „Капиньовица“, район „Кремиковци“, план за улична регулация (ПУР) за откриване на нови улици от о.т.100(нова)-о.т.101(нова)- о.т.102(нова)- о.т.103(нова)- о.т.104(нова)- о.т.105(нова) до о.т.106(нова); от о.т.101(нова) до о.т.111(нова); от о.т.103(нова) до о.т.110(нова); от о.т.104(нова) до о.т.109(нова); от о.т.105(нова) до о.т.108(нова) и от о.т.107(нова) до о.т.112(нова); изменение на план за улична регулация на улица (ИПУР) от о.т.21 до о.т.20 на м. „Кремиковци-ЗСК“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №5 по т. 5, обявено на 19.01.2023 г.

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14129/21.11.2022 г. относно разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на електрически кабел 20 кV в землището на гр. Бухово и кв. Сеславци и план-схема по чл. 108 от ЗУТ за трасе на електрически кабел 20 кV по уличната регулация на кв. Сеславци  в участъка от о.т. 78а през о.т.76а – о.т.74 - о.т.68 до УПИ XIV, кв. 20, район „Кремиковци“ – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №6 по т. 6, обявено на 19.01.2023 г.

7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14154/22.11.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- Изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 563ж до о.т. 563к и изменение на плана за регулация на контактен УПИ I-6, кв. 90г, м. „с. Бистрица“, р-н “Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №7 по т. 7, обявено на 19.01.2023 г.

8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14234/23.11.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План извадка-изменение на план за регулация и застрояване на м. „к-с Ботевградско шосе”, (м. „Левски“), кв. 358г, УПИ І-1082 и УПИ ІІ- 1083, като се обособяват нови УПИ І-1082-„за ЖС и УПИ ІІ-1083-„за ЖС“, за поземлени имоти с идентификатори 68134.618.1082 и 68134.618.1083, което води до изменение на контактен УПИ ІІІ-1068 и профила на улица „544“ между о.т.84б-о.т. 84в, о.т. 84в-о.т. 88б, о.т. 84а-о.т. 84б-о.т. 102б, район „Подуяне“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №8 по т. 8, обявено на 19.01.2023 г.

9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6783/3/23.11.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за уличен водопровод по ул. „Банско шосе“, район  „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №9 по т. 9, обявено на 19.01.2023 г.

10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14308/24.11.2022 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване(ПРЗ) за образуване на нов УПИ VІ-2955 „за безвредно производство, офиси, складове и жилища“, ПИ с идентификатор 68134.2815.2955 по КККР, ИПР на контактни УПИ І-66; УПИ ІІ-66, УПИ ІІІ-66 и УПИ ІV-200„за автосервиз“ и свързаното с това изменение на плана за улична регулация(ИПУР) при о.т. 3 за създаване на алея до ПИ 68134.2815.2956, кв. 3, план-схема по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяване и отводняване, м. „Стопански двор-Връбница“, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №10 по т. 10, обявено на 19.01.2023 г.

11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14309/24.11.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 48393.4978.1 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мировяне за създаване на нови УПИ І-1-„за жилищно строителство“, УПИ ІІ-1-„за жилищно строителство“, УПИ ІІІ-1-„за жилищно строителство“, УПИ ІV-1-„за жилищно строителство“, УПИ V-1-„за жилищно строителство“, УПИ VІ-1-„за жилищно строителство“ и УПИ VІІ-1-„за жилищно строителство“ от кв. 7а; план за улична регулация по о.т.129 - о.т. 129а (нова) - о.т. 129б (нова) - о.т. 129в (нова) - 129д (нова) - 129ж (нова); план за улична регулация по о.т.129в (нова) - о.т. 129г(нова); план за улична регулация по о.т.129д (нова) - о.т. 129е(нова); изменение на плана за улична регулация между о.т. 29 - о.т. 129 - о.т. 130 за отваряне на нова улица и придружаващите го план-схеми по части „ВиК“ и „Вертикално планиране“, м. „с. Мировяне”, район „Нови Искър“-СО. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №11 по т. 11, обявено на 19.01.2023 г.

12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14531/30.11.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана  за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІ-468 и ХV-468 от кв. 8, м. “с. Мировяне“ за създаване на нови УПИ VІІ-468-„за жилищно строителство“, УПИ ХV-468-„за жилищно строителство“, УПИ ХХІІІ-468-„за жилищно строителство“ и нова задънена улица по нови о.т.20б – о.т.20в, кв. 8, м. “с. Мировяне“; изменение профила на  улица между о.т.17 – о.т.16 – о.т.16а; поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 48393.4988.468 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мировяне, район „Нови Искър” - Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №12 по т. 12, обявено на 19.01.2023 г.

13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14875/07.12.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация на ул. ,,Теменуга“ между о.т.12 (съществуваща)-о.т.12а (съществуваща) и о.т.14 (съществуваща); изменение на план за регулация на задънена улича от о.т.12а (съществуваща) до о.т.12б (съществуваща) и наложеното от това изменение границите на прилежащи УПИ, кв. 12, м. ,,в.з. Китката“, район ,,Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №13 по т. 13, обявено на 19.01.2023 г.

14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14932/07.12.2022 г. относно допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6909.522 и 04234.6909.523 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район ,,Панчарево”, попадащ в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №14 по т. 14, обявено на 19.01.2023 г.

15.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14933/07.12.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 11884.5597.160 и 11884.5597.201 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Войнеговци, район „Нови Искър“-СО за създаване на нови УПИ II-160-„за жилищно строителство“, УПИ VII-201-„за жилищно строителство“ и УПИ VIII-201-„за жилищно строителство“ от кв. 27а;  План за улична регулация за нова улица от о.т. 79ж(нова) - о.т. 79з(нова); изменение на плана за улична регулация по о.т. 79а - о.т. 79б за отваряне на новата улица и план-схема по чл. 108, ал. 2  от ЗУТ по част „Водоснабдяване“, м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №15 по т. 15, обявено на 19.01.2023 г.

16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14934/07.12.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване  (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 57011.5524.58 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Подгумер, район „Нови Искър” - СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) І-58-„за жилищно строителство“ от нов кв. 37, м. „с. Подгумер“ и план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.139и – о.т.139к(нова), м. „с. Подгумер ”, район „Нови Искър“-СО. 
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №16 по т. 16, обявено на 19.01.2023 г.

17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14946/07.12.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) -  План за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Младост 1 – Мусагеница“ в граници: бул. „Д-р Г. М. Димитров”, бул. ”Климент Охридски”, ул. „Проф. Марко Семов“, ул. “169” и ул. „Въртопо“, район “Студентски”, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №17 по т. 17, обявено на 19.01.2023 г.

18.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14948/07.12.2022 г. относно одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 68134.1970.4405, кв.16 и ИПУР за създаване на улица от о.т.45-о.т.511 (нова)-о.т.510(нова)-о.т.509(нова) и от о.т.507а-о.т.508(нова)-о.т.509(нова)-о.т.512(нова)-о.т.513(нова)-о.т.513а(нова), м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“, район „Витоша”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №18 по т. 18, обявено на 19.01.2023 г.

19.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14872/06.12.2022 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива по т. 2 на заповед № РД-09-50-742/29.12.1994г. на главния архитект на София, поправена със заповед № РД-09-50-203/06.04.1999г. на главния архитект на София за очевидна фактическа грешка /ОФГ/, с която се одобрява кадастралния, регулационния и застроителен план на м. „Банишора“ Зона В-17-част“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №19 по т. 19, обявено на 19.01.2023 г.

20.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15400/15.12.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана  за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-„за обединено детско заведение“ и УПИ ХХІ-940, кв. 223, м. “гр. Нови Искър, кв. „Ал. Войков (Кумарица и Славовци)“ за създаване на нов УПИ І-„за обединено детско заведение“, нов УПИ ХХІ-940-„за жилищно строителство“, нов УПИ ХХІІ-77-„за обществено обслужващи дейности“ и нова задънена улица по о.т.984а(нова) – о.т. 984б(нова); промяна профила на улица между о.т.984 – о.т.614 за отварянето на новата задънена улица, кв. 223, м. “гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци)“; поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 00357.5359.77 и 00357.5359.940 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на  гр. Нови Искър,  район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №20 по т. 20, обявено на 19.01.2023 г.

21.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-94/05.01.2023 г. относно административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.001-0006-C02 „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).
Докл. Лорита Радева, Анна Стойкова, Екатерина Йорданова, Десислава Билева, Албена Атанасова
Решение №21 по т. 21, обявено на 19.01.2023 г.
Решение №21 по Протокол №68 от 12.01.2023 г. е обжалвано пред АССГ. Образувано е адм. дело №1073/2023 г. по описа на АССГ.

22.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15577/20.12.2022 г. относно изменение на Решение № 966 на Столичния общински съвет прието на заседание, проведено на 15.12.2022 г. по Протокол № 67/15.12.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на район "Овча Купел" на общински имот- сграда находища се в кв. „Горна баня”, ул. „Каменица" № 2, за разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида.
Докл. Татяна Георгиева
Решение №22 по т. 22, обявено на 19.01.2023 г.

23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-15519/19.12.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Дентален център II - София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №23 по т. 23, обявено на 19.01.2023 г.
Приложение №1

24.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18021/07.12.2022 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Борис Милчев, Димитър Божилов
Решение №24 по т. 24, обявено на 19.01.2023 г.
Приложение А

25.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-18463/1/03.01.2023 г. относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за осъществяване на дейности за ученическо столово и бюфетно  хранене за срок от 5 (пет) календарни години, в общинските училища на територията на район „Надежда“,  чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс  по реда на Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и  Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение №25 по т. 25, обявено на 19.01.2023 г.

26.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3653/7/09.12.2022 г. относно предложение за отмяна на Решение № 424 на Столичен общински съвет от 09.06.2022г., прието на проведено заседание на 09.06.2022г., Протокол № 57, точка 37 от дневния ред по доклад № СОА22-ВК08-3653/2/15.04.22г. за промяна на наименуванието на 141-во Основно училище „Народни будители“, находящо се на територията на Столична община, район „Надежда".
Докл. Димитър Димов
Решение №26 по т. 26, обявено на 19.01.2023 г.

27.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-12669/23.08.2022 г. относно определяне на предназначението на общински жилища, находящи се в блок 959, ж.к. „Люлин“.
Докл. Милко Младенов
Решение №27 по т. 27, обявено на 19.01.2023 г.

28.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16684/2/22.12.2022 г. относно провеждане  на процедура конкурс за отдаване под наем  на нежилищен имот - публична общинска собственост, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1.8 със застроена площ от 64,50 кв. м. по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мрамор, одобрен със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Обектът се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1 със застроена площ от 1165 кв. м.. Сградата е построена в имот с идентификатор 49206.2633.1055, попадаща в урегулиран поземлен имот XIV-за кметство, културен дом, поща и озеленяване, кв. 30, м. с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ №19, район „Връбница“ – Столична община.
Докл. Младен Младенов
Решение №28 по т. 28, обявено на 19.01.2023 г.

29.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16591/10.11.2022 г. относно именуване на безименна улица от о. т. 622, о. т. 42, о. т. 42а, о. т. 41, о. т. 40, о. т. 39, о. т. 38, кв. 201 а по плана на гр. Банкя с името – „Райски кът”.
Докл. Рангел Марков
Решение №29 по т. 29, обявено на 19.01.2023 г.

30.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-16425/08.11.2022 г. относно преименуване на улица „15-та”, кв. „Градоман”, гр. Банкя от о.т.17, о.т.35, о.т.35а, о.т.34, о.т.33, о.т.32, о.т.31, о.т.29  до о.т.30 с името „Връх Вихрен”.
Докл. Рангел Марков
Решение №30 по т. 30, обявено на 19.01.2023 г.

31.Питане вх.№СОА21-ВК66-12223/22.12.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно евентуален строеж в зелена площ в ж.к. Дианабад.
Отговор по т. 31

32.Питане вх.№СОА22-ВК66-10185/07.09.2022 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно състояние на бул. „Витоша“.
Отговор по т. 32

33.Питане вх.№СОА22-ВК66-10854/21.09.2022 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно опасен терен на мястото на бившето езеро в парк „Лебеда“, кв. „Западен парк“, район „Красна поляна“.
Отговор по т. 33

34.Питане вх.№СОА22-ГР94-5581/31.10.2022 г. от Иван Таков, Милка Христова и Диана Тонова– общински съветници до кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова относно Арт акция „Четем за свободата“.
Отговор по т. 34

35.Питане вх.№СОА22-ВК08-17961/06.12.2022 г. от Татяна Георгиева – общински съветник до кмета на „Овча купел“ – Ангел Стефанов - относно ремонт на ул. „Народно хоро“.
Писмо вх. №СОА22-ВК08-17961/1/14.12.2022 г. от Ангел Стефанов - кмет на район "Овча купел";
Писмо вх. №СОА22-ВК08-17961/2/11.01.2023 г. от Ангел Стефанов - кмет на район "Овча купел".

36.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-200/1/09.01.2023 г. относно частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №31 по т. 36, обявено на 19.01.2023 г.
Приложение №1

37.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-120/05.01.2023 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027.
Докл. Албена Атанасова
Решение №32 по т. 37, обявено на 19.01.2023 г.

38.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-152/06.01.2023 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи, свързани с изпълнението на проект „Иновативен градски транспорт” по Покана 5 с приоритет Подобряване качеството на въздуха по Програма „Новаторски дейности в областта на устойчивото градско развитие“ от проектите на „Иновативни градски действия“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №33 по т. 38, обявено на 19.01.2023 г.

39.Доклад вх.№ СОА18-ПП04-4/103/06.01.2023 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-1.002-0005-С01, по проект „Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община“ с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №34 по т. 39, обявено на 19.01.2023 г.

40.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-603/2/10.01.2023 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV - София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов хематологичен анализатор. 
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №35 по т. 40, обявено на 19.01.2023 г.

41.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-607/2/10.01.2023 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София , „Св. Йоан Кръстител" ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - Фундус камера Canon СХ - 1 за нуждите на „Отделение по очни болести" към лечебното заведение.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №36 по т. 41, обявено на 19.01.2023 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/