Обратно Заседание № 9 от 20.02.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 9 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

20 февруари 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-834/29.01.2020 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2020 г.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 57 по т. 1, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1

 2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2157/5/16.01.2020 г. относно частична промяна на структурата на Общинско предприятие „Екоравновесие“ при Столична община.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 58 по т. 2, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение A

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1335/12.02.2020 г. относно частична промяна на структурата и числеността на районни администрации „Люлин“, „Витоша“, „Изгрев“, „Искър“, „Красно село“, „Кремиковци“, „Младост“, „Надежда“, „Оборище“, „Средец“, „Студентски“, „Триадица“, "Връбница", "Лозенец" и Столична общинска администрация.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 59 по т. 3, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2
  Приложение № 3
  Приложение № 4
  Приложение № 5
  Приложение № 6
  Приложение № 7
  Приложение № 8
  Приложение № 9
  Приложение № 10
  Приложение № 11
  Приложение № 12
  Приложение № 13
  Приложение № 14
  Приложение № 15

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-469/15.01.2020 г. относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2020 г.“
  Докл. Цветан Божинов
  Решение № 60 по т. 4, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение

 5. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-621/21.01.2020 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на Столична община като делегиран от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 61 по т. 5, обявено на 26.02.2020 г.

 6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1143/07.02.2020 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2019 година.
  Докл. Дончо Барбалов
  Решение № 62 по т. 6, обявено на 26.02.2020 г.

 7. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-894/30.01.2020 г. относно увеличаване броя на децата в общинските детски градини на територията на Столична община.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 63 по т. 7, обявено на 26.02.2020 г.

 8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-478/16.01.2020 г. относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Регионален музей – гр. София.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 64 по т. 8, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение

 9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1147/07.02.2020 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2020 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 65 по т. 9, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1

 10. Доклад вх.№СОА20-ВК66-1375/13.02.2020 г. относно обявяване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа“ 2020 г. на Столична община.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
  Решение № 66 по т. 10, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1

 11. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-16592/2/22.01.2020 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от недвижим имот, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД.
  Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Дончо Барбалов
  Решение № 67 по т. 11, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение

 12. Доклад вх.№СОА20-ДИ11-346/1/13.02.2020 г. относно обявяване на процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд.
  Докл. Елен Герджиков
  Решение № 68 по т. 12, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2
  Приложение № 3

 13. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-885/30.01.2020 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2018 г. и  2019 г.
  Докл. Лорита Радева, Альоша Даков
  Решение № 69 по т. 13, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 14. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-571/20.01.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 70 по т. 14, обявено на 26.02.2020 г.

 15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5330/5/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 71 по т. 15, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1

 16. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4956/3/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 72 по т. 16, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1

 17. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-453/2/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII - София“ ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 73 по т. 17, обявено на 26.02.2020 г.
  Приложение № 1

 18. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-670/23.01.2020 г. относно продължаване на срока на отпуснати заеми от Столична община на „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
  Решение № 74 по т. 18, обявено на 26.02.2020 г.

 19. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-669/23.01.2020 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично-консултативен център X - София“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
  Решение № 75 по т. 19, обявено на 26.02.2020 г.

 20. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-752/27.01.2020 г. относно даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 32 (тридесет и два) броя компютърни системи.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 76 по т. 20, обявено на 26.02.2020 г.

 21. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1108/06.02.2020 г. относно промяна в Правилата на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки и необходимите финансови средства за реализацията й през 2020 г.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Силвия Христова, Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 77 по т. 21, обявено на 26.02.2020 г.

 22. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1047/05.02.2020 г. относно удължаване срока на действие на Програмата на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ).
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева, Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 78 по т. 22, обявено на 26.02.2020 г.

 23. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-864/29.01.2020 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център XVI - София“ ЕООД – в ликвидация.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев
  Решение № 79 по т. 23, обявено на 26.02.2020 г.

 24. Питане вх.№СОА19-ГР94-5876/05.12.2019 г. от г-н Владислав Панев – общински съветник относно Решение № 31 от 25.01.2018 г. на СОС за диверсификация на парите на общинските компании, избор на обслужващи банки, кои се те и какъв е размерът на средствата които общинските компании притежават във всяка от избраните банки към 30.09.2019 г.
  Отговор по т. 24

 25. Питане вх.№СОА19-ГР94-5632/25.11.2019 г. от г-н Михаил Паргов – общински съветник относно вземания, глоби и дължими главници на местни данъци и такси.
  Отговор по т. 25

 26. Питане вх.№СОА19-ГР94-5653/26.11.2019 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно разширението на ул. „Опълченска“ от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сливница“.
  Отговор по т. 26

 27. Питане вх.№СОА19-ГР94-5795/03.12.2019г. от г-н Методи Лалов – общински съветник относно текущи ремонти на пътната инфраструктура в 24-те района на СО за периода 2018 - 2019, кои са изпълнителите на отделните ремонти и каква е стойността на всеки от извършените такива.
  Отговор по т. 27

 28. Питане вх.№СОА19-ГР94-5781/03.12.2019 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно недостиг на персонал в общинските транспортни оператори „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
  Отговор по т. 28

 29. Питане вх.№ СОА19-ГР94-5780/03.12.2019 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно промени на маршрутната схема и транспортната задача на наземния градски транспорт след влизането на експлоатация на всеки един от етапите на трети метродиаметър през 2020 г.
  Отговор по т. 29

 30. Питане вх.№СОА20-ГР94-76/ 08.01.2020 г. от г-жа Грети Стефанова – общински съветник относно информация за техническо състояние и наличен воден обем към днешна дата на язовир „Бели Искър“ и язовир „Искър“.
  Отговор по т. 30

 31. Питане вх.№СОА20-ГР94-77/08.01.2020 г. от г-жа Грети Стефанова – общински съветник относно национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
  Отговор по т. 31

 32. Питане вх.№СОА19-ГР94-5960/10.12.2019 г. от г-н Тома Белев – общински съветник относно какви се количествата на превозните средства разпределени по различните категории съгласно Раздел IV. Данък върху превозните средства на  Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, за които е начислен данък върху превозните средства в СО за 2019 г. и количествата им тяхното разпределение, което е използвано от СО за да се предложи изменението на наредбата, което да се отрази върху данъка за 2020 г.
  Отговор по т. 32

 33. Питане вх.№СОА19-ГР94-5959/10.12.2019 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник относно изпълнение на извънредни правомощия на кмета за забрана на ограждане на имоти, които са предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на обекти на зелената система и друга значима за обществото публична инфраструктура.
  Отговор по т. 33

 34. Питане вх.№СОА20-ГР94-121/09.01.2020 г. от г-н Борислав Игнатов – общински съветник относно системно неспазване на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
  Отговор по т. 34

 35. Питане вх.№СОА19-ГР94-6179/19.12.2019 г. от г-н Иво Божков – общински съветник относно служебно изменение на подробния устройствен план за обект „Златен век“– кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ по плана на гр. София, Район „Лозенец“.
  Отговор по т. 35

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)