Обратно Заседание № 46 от 27.01.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 46 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
27 януари 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-725/25.01.2022 г. относно възлагане на „Пазари Запад“ ЕАД да отправи мотивирано предложение за разкриване на нов общински пазар с временен статут на територията на част от общински имот, находящ се на територията на район „Лозенец“, като и за възлагане организирането и стопанисването на същия от „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Николай Велчев, Карлос Контрера
Решение №44 по т. 1, обявено на 03.02.2022 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11332/30.11.2021 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.
Докл. Георги Георгиев, д-р Веселин Милев, д-р Ваня Тагарева, Борис Петров, Иван Пешев, Иван Виделов, Иво Божков, Марта Георгиева, Борислав Иванов, Карлос Контрера
Решение №45 по т. 2, обявено на 03.02.2022 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-341/13.01.2022 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст) с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-2248/26.10.2021г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.02.2022г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №46 по т. 3, обявено на 03.02.2022 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-585/20.01.2022 г. относно проект на Решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги към Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №47 по т. 4, обявено на 03.02.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-220/11.01.2022 г. относно учредяване право на строеж на „Столичен електротранспорт“ ЕАД за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Триадица“, отразен по КККР като поземлен имот с идентификатор 68134.1005.109, м. „Манастирски ливади – изток”.
Докл. Кристиан Кръстев, Дончо Барбалов
Решение №48 по т. 5, обявено на 03.02.2022 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-233/11.01.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 11394.1794.66 по КККР на с. Владая за образуване на нов УПИ IV-66 „за ЖС“, кв. 14;  изменение на план за улична регулация (ИПУР) при о.т. 98 за създаване на нова улица от о.т. 98 до нови о.т. 98а- о.т. 98б - о.т. 98в и свързаното с това изменение на уличнорегулационната граница на УПИ II-65 към новосъздадената улица от о.т. 98 до о.т. 98а, кв. 14, м. „в.з. Приплат-разширение-запад”, с. Владая, район „Витоша”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №49 по т. 6, обявено на 03.02.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-292/12.01.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за създаване на нов УПИ VI-226,227-„за жс“, кв. 82, м. „ж.к. Красно село – Стрелбище урб. бл. 32” (ПИ с идентификатори 68134.1003.226 и 68134.1003.227), район „Триадица“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „ж.к. Красно село – Стрелбище урб. бл. 32”, одобрен с Решение № 490 по протокол № 66/24.07.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №50 по т. 7, обявено на 03.02.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-295/12.01.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 11394.1794.28 по КККР на с. Владая, създаване на нов УПИ X-28 „за ЖС“, кв. 4, м. „в.з. Приплат – разширение-запад“ ; изменение на плана за улична регулация (ИПУР)  за създаване на  задънена улица от о.т.94а  през нови о.т. 94в, 94г, 94д до нова о.т.94е и свързаното с това изменение на улица от о.т.94 до о.т.95, м. „в.з. Приплат–разширение–запад” и план-схеми, част „ВиК“ по чл. 108 от ЗУТ, район „Витоша“ – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №51 по т. 8, обявено на 03.02.2022 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-232/1/14.01.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ І-2098 „за жс, трафопост”, кв. 10, ПИ с идентификатор 68134.1970.2098 и план за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о.т.20 до о.т.23, м. „Ботаническа градина“, район „Витоша”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №52 по т. 9, обявено на 03.02.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-530/18.01.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот ПИ с кадастралeн идентификатор КИ 41010.4893.821 от кадастралната карта и кадастралните регистри КККР на с. Кътина, район „Нови Искър“ - СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти УПИ ІV-821-„за жс“ и УПИ V-821-„за жс“ от нов кв. 5а на м. “с. Кътина“; нова задънена улица по о.т. 1271 - о.т. 1271а, район „Нови Искър“ - СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №53 по т. 10, обявено на 03.02.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-533/18.01.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „кв. Вердикал” между о.т. 45в и о.т. 47 – създаване на задънена улица от о.т. 47а (нова) до о.т. 47б (нова) и свързаното с това изменение на УПИ XIV-167 от кв. 9 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2196.2166 по КККР на гр. Банкя с цел създаване на УПИ XXV-2166 „за ЖС“, УПИ XXVI-2166 „за ЖС“ и УПИ XXVII-2166 „за ЖС“, кв. 9, м. „кв. Вердикал“, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №54 по т. 11, обявено на 03.02.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7644/3/19.01.2022 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план ПУП – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за кабели 20 kV за външно електрозахранване на обект: „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговски обект и трафопост-АМ Люлин“ м. „Манилов дол“ от ПИ с идентификатор 68134.3923.39 до нов трафопост в ПИ с идентификатор 68134.3922.34, район „Овча купел“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №55 по т. 12, обявено на 03.02.2022 г.
 
13.Доклад вх.№СОА21-ВК08-14854/48/20.01.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонтни дейности на общински сгради през 2022 година.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №56 по т. 13, обявено на 03.02.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-614/20.01.2022 г. относно експлоатация на нощните автобусни линии №1, №2, №3 и №4 на територията на Столична община във връзка с удължената епидемична обстановка.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков
Решение №57 по т. 14, обявено на 03.02.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9291/4/11.01.2022 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2022 г.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Иван Виделов, Владимир Митов, Борислав Бориславов
Решение №58 по т. 15, обявено на 03.02.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-216/11.01.2022 г. относно отчет за изпълнение на финансирани проекти на спортни клубове по Програма за развитие на детско - юношеския спорт за 2021 година, в изпълнение на Решение № 92 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г. и Решение № 240 по Протокол 32 от 22.04.2021 г. на СОС.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №59 по т. 16, обявено на 03.02.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-370/13.01.2022 г. относно продължаване изпълнението на Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община /2012 - 2020/, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на Столичния общински съвет и приетите въз основа на нея Програми.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош
Решение №60 по т. 17, обявено на 03.02.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17592/2/17.12.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, представляващи 8 (осем) броя магазини, находящи се в пешеходен подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков”, за срок от 10 години.
Докл. Николай Александров
Решение №61 по т. 18, обявено на 03.02.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16967/2/17.01.2022 г. относно промяна предназначението на общинско жилище, находящо се в гр. София, район „Връбница“, ж.к. „Връбница-1“, блок 523, вх. В, от Фонд „Наставяне под наем на граждани с установени жилищни нужди“ във Фонд „Резервен“ на Столична община.
Докл. Николай Александров
Решение №62 по т. 19, обявено на 03.02.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17047/2/17.01.2022 г. относно промяна предназначението на 2 (два) броя общински жилища от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.
Докл. Ева Митова
Решение №63 по т. 20, обявено на 03.02.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА20-ГР94-1634/8/16.12.2021 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Петко Горанов
Решение №64 по т. 21, обявено на 03.02.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13272/5/14.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №65 по т. 22, обявено на 03.02.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16216/2/15.12.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещение с площ 17 кв. м – частна общинска собственост за пощенски услуги в административната сграда на кметство село Волуяк, находяща се  на улица “Зорница” № 43.
Докл. Младен Младенов
Решение №66 по т. 23, обявено на 03.02.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4209/23.03.2021 г. и становище № СОА21-ТД26-4209/3/21.09.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Кремиковци“, ул. „2“, м. „VII-38-I“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №67 по т. 24, обявено на 03.02.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16860/1/06.12.2021 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“ на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещения в сграда на 78 СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя, по преписка рег. № СОА21-ВК08-16860/2021 г.
Докл. Рангел Марков
Решение №68 по т. 25, обявено на 03.02.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-715/24.01.2022 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2022 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2021 г.
Докл. Георги Георгиев
Решение №69 по т. 26, обявено на 03.02.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-717/24.01.2022 г. относно строителство на участък ж.к. „Хаджи Димитър“- ж.к. „Левски“ и участък от ул. „Шипка“ - кв. „Гео Милев“ - ж.к. „Слатина“ – София Тех Парк/Зала Арена армеец до  бул. „Цариградско шосе“ от Линия 3 на метрото в София.
Докл. Дончо Барбалов, Ангел Джоргов
Решение №70 по т. 27, обявено на 03.02.2022 г.
  
28.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1086/1/25.01.2022 г.  относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на Училищен комплекс с корпуси – училище, детска градина, образователен център и сграда за административно обслужване в УПИ І - за училище, кв. 165б, м. „Зона Б-18“ по плана на гр. София, район „Възраждане“.
Докл. Савина Савова
Решение №71 по т. 28, обявено на 03.02.2022 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13109/3/21.01.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на нова детска градина в УПИ I-946-за ОДЗ, кв. 90б, м. „Христо Смирненски – Слатина – ул. „Кривина“ по плана на гр. София. 
Докл. Георги Илиев
Решение №72 по т. 29, обявено на 03.02.2022 г.
 
30.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9236/06.10.2021 г. от Диана Тонова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост с идентификатор 68134.1003.247.10, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Йордан Йовков“ № 13.
Отговор по т.30
 
31.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9661/15.10.2021 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно навлизане на автомобили, движение и паркиране на територията на „Княз Борисовата градина“.
Отговор по т. 31
Приложение
 
32.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9685/15.10.2021 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно предвидени средства за текущ ремонт на улици, булеварди и тротоари и извършени дейности за ремонт.
Отговор по т. 32
Приложение
 
33.Питане вх.№ СОА21-ВК66-10088/26.10.2021 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно премахване на дълготрайна растителност в ж.к. „Надежда“, в нарушение на всички закони, защитаващи зелените площи и Наредбата на СОС.
Отговор по т. 33
 
34.Питане вх.№ СОА21-ВК66-10089/26.10.2021 г. от Альоша Даков и Иван Таков – общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно осъществен контрол, обезщетения и санкции, наложени по реда на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
Отговор по т. 34
Приложение
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/