Обратно Заседание № 37 от 09.09.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 37 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
09 септември 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Полагане на клетва от общински съветници.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6765/16.07.2021 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2020 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №531 по т. 2, обявено на 16.09.2021 г. 
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1398/38/16.07.2021 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на  2021 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №532 по т. 3, обявено на 16.09.2021 г. 
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5357/08.06.2021 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2021-2023 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №533 по т. 4, обявено на 16.09.2021 г. 
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6466/1/20.07.2021 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2021 г.“
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №534 по т. 5, обявено на 16.09.2021 г. 
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6670/14.07.2021 г. относно приемане на План за действие на общинските концесии на Столична община за 2021 година и допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №535 по т. 6, обявено на 16.09.2021 г. 
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7789/19.08.2021 г. относно бракуване на публични активи на Столична община във връзка с писмо № СОА20-ТД26-8059/8/07.04.2020 г. от „Софийска вода“ АД с мотивиран доклад и списък на активи.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №536 по т. 7, обявено на 16.09.2021 г. 
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7614/12.08.2021 г. относно съдействие на общинските публични предприятия  със сто процента участие на Столична община в капитала при бедствия и аварии.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №537 по т. 8, обявено на 16.09.2021 г. 
 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7786/18.08.2021 г. относно допълнение на Решение № 642 по Протокол № 25 от 17.12.2020г. на Столичния общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №538 по т. 9, обявено на 16.09.2021 г. 
 
10.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8114/31.08.2021 г. относно предоставяне на сграда и прилежащия й терен – публична общинска собственост за сграда – 2 към детска градина № 40 „Проф. Г. Ангушев“ за 2 яслени групи.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №539 по т. 10, обявено на 16.09.2021 г. 
 
11.Доклад вх.№СОА18-ПП00-4/89/02.09.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на  район  „Кремиковци“, Столична община“ по Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, към Програма  „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“,  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г (ФМ на ЕИП).
Докл. Ангел Джоргов, Ирина Савина
Решение №540 по т. 11, обявено на 10.09.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8836/133/02.09.2021 г. относно предложение за приемане на Решение за актуализация (изменение и допълнение) на приетата от Столичен общински съвет с Решение № 528/12.11.2020 г. Програма за строителство на детски градини  2021-2023 г.
Докл. Ангел Джоргов, Дончо Барбалов, Мирослав Боршош
Решение №541 по т. 12, обявено на 16.09.2021 г. 
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-3678/17/12.05.2021 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за изплащане на сума на „МТК ГРОУП“ ООД по т. 4.1.2. от Споразумение № СОА21-ДГ56-25 от 20.01.2021 г.
Докл.  Кристиан Кръстев
Решение №542 по т. 13, обявено на 16.09.2021 г. 
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5113/02.06.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация между о.т. 612ж и о.т. 612з, заличаване на о.т.612з, план за улична регулация (ПУР) за продължаване на улица от о.т.750а (нова), о.т. 750 (нова), о.т. 751 (нова), о.т. 753 (нова) до о.т. 754 (нова) и откриване на задънена улица от о.т. 751 (нова) до о.т. 752 (нова) на с. Бистрица, план за регулация (ПР) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6964.3662 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица за създаване на нови УПИ ХХХIV-3662 „за ЖС“, УПИ ХХХV-3662 „за ЖС“ и УПИ ХХХVI-3662 „за ЖС“ и план за застрояване на новосъздадени УПИ ХХХIV-3662 „за ЖС“, УПИ ХХХV-3662 „за ЖС“ и УПИ ХХХVI-3662 „за ЖС“, кв. 13а, м. „с. Бистрица“, план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“, район „Панчарево”
Докл.  арх. Здравко Здравков
Решение №543 по т. 14, обявено на 16.09.2021 г. 
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5244/04.06.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 91 и о.т. 92; откриване на задънена улица от о.т.91а (нова) до о.т.91б (нова); изменение границите на УПИ II-159 и разделянето му за създаване на нови УПИ II-832 „за жс” и УПИ ХХІІ-832 ,,за жс”; съвместяване на регулационните линии с имотните граници по одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и наложеното от това изменение границите на контактни УПИ І-158 и УПИ ХVІ-158, кв. 31, м. ,,с. Панчарево”, район ,,Панчарево”.
Докл.  арх. Здравко Здравков
Решение №544 по т. 15, обявено на 16.09.2021 г. 
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5644/15.06.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 11884.5599.18, 11884.5599.19, 11884.5599.24 и 11884.5599.33 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Войняговци, район „Нови Искър“-СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) III-18,19,24,33-„за жилищни функции“ и нова улица по о.т.70а – о.т.70в – о.т.70г – о.т.70д от кв. 32а, м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.
Докл.  арх. Здравко Здравков
Решение №545 по т. 16, обявено на 16.09.2021 г. 
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5828/21.06.2021 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП)– план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70 и 68134.8221.71 по КККР на м. „Капиньовица“, район „Кремиковци“, план за улична регулация (ПУР) за откриване на нови улици от о.т.100(нова) до о.т.106(нова), от о.т.101(нова) до о.т.111(нова), от о.т.103(нова) до о.т.110(нова), от о.т.104(нова) до о.т.109(нова) и от о.т.107(нова) до о.т.112(нова), изменение на план за улична регулация на улица (ИПУР) от о.т.21 до о.т.20 на м. „Кремиковци-ЗСК“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №546 по т. 17, обявено на 16.09.2021 г. 
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6326/06.07.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-843, УПИ IX-306 „за жилищен комплекс с общ. обслужване и трафопост“, УПИ X-1249, УПИ XIII-1159, УПИ XXIV-306 „за жилищен комплекс с общ. обслужване“ и УПИ XXV-306 „за жилищен комплекс с общ. обслужване“, за образуване на нов УПИ ІІ-2826, 2934, 2942, 2943 „за жилищно строителство и трафопост“, кв. 11а, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на задънена улица от о.т.50а–о.т.50б-о.т.50в-о.т.50г до о.т.50д и пешеходна алея, м. „в.з. Киноцентър – III част“, ПИ с идентификатори 68134.1944.2826, 68134.1944.2934, 68134.1944.2942 и 68134.1944.2943 по КККР, р-н „Витоша“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №547 по т. 18, обявено на 16.09.2021 г. 
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6324/06.07.2021 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-4282,4284,4285 „за ж.с.“ в кв. 18, м. „с. Кривина“, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №548 по т. 19, обявено на 16.09.2021 г. 
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5900/22.06.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44063.6213.28, кв. 62, м. ,,Орлова круша с. Лозен”, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №549 по т. 20, обявено на 16.09.2021 г. 
 
21.Доклад вх.№СОА21-ВК66-8195/02.09.2021 г. относно приемане на временни правила за провеждане на тайно гласуване при условията на въведени противоепидемични мерки на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4683/3/08.07.2021 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на 7 броя дълготрайни материали активи – шест броя моторни превозни средства и един брой фургон.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение №550 по т. 22, обявено на 16.09.2021 г. 
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6949/21.07.2021 г. относно изменение на Правилата за работа на Столична програма "Култура", във връзка с увеличаване на броя на заместник-председатели на Творческия съвет - ръководен орган на Програма "Култура".
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош, Веселин Калановски, Владимир Митов, Иван Виделов, Борислав Бориславов
Решение №551 по т. 23, обявено на 16.09.2021 г. 
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3962/17.03.2021 г. и становище СОА21-ВК08-5823/5/07.06.2021 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията.
Докл. Делян Георгиев
Решение №552 по т. 24, обявено на 16.09.2021 г. 
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-13217/4/24.02.2021 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху УПИ – частна общинска собственост, находяща се на територията на район „Овча купел“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностоен обект в новопостроената сграда.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №553 по т. 25, обявено на 16.09.2021 г. 
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4317/2/07.06.2021 г. относно процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ относно УПИ V-50, кв. 20, м. „в.з. Манастира“, с. Бистрица.
Докл. Николай Гюров
Решение №554 по т. 26, обявено на 16.09.2021 г. 
 
27.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6409/6/23.06.2021 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена в имота сграда, находяща се в местност „в.з. Беликата“, с Панчарево, Район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
Решение №555 по т. 27, обявено на 16.09.2021 г. 
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-7130/1/23.06.2021 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Николай Гюров
Решение №556 по т. 28, обявено на 16.09.2021 г. 
 
29.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2401/1/03.06.2020 г. относно за присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Мариус Донкин – актьор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение №557 по т. 29, обявено на 16.09.2021 г. 
 
30.Доклад вх.№ СОА20-ГР94-2971/2/03.07.2020 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Милена Моллова – пианист.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение №558 по т. 30, обявено на 16.09.2021 г. 
 
31.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7040/28.08.2020 г. относно присъждане на отличие „Значка на София“ на Анатоли Благоев Илиев.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение №559 по т. 31, обявено на 16.09.2021 г. 
 
32.Доклад вх.№ СОА20-ДИ04-3353/1/03.12.2020 г. относно присъждане на отличие „Значка на София“ на д-р Йордан Петров Бочков.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение №560 по т. 32, обявено на 16.09.2021 г. 
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1451/12.02.2021 г. относно присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община“ на Народно читалище „Г.С.Раковски - 1925“, по повод 95 години от основаването му.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №561 по т. 33, обявено на 16.09.2021 г. 
 
34.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1910/24.02.2021 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Университета за национално и световно стопанство – УНСС по повод 100-годишния юбилей от основаването му.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №562 по т. 34, обявено на 16.09.2021 г. 
 
35.Доклад вх.№ СОА20-НЦ62-1156/1/24.02.2021 г. относно присъждане на отличие „Почетен знак на Столична община“ на д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието София-град.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №563 по т. 35, обявено на 16.09.2021 г. 
 
36.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1485/12.02.2021 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Хайгашод Агасян – композитор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №564 по т. 36, обявено на 16.09.2021 г. 
 
37.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1482/12.02.2021 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Анри Кулев – режисьор, художник, сценарист, преподавател.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №565 по т. 37, обявено на 16.09.2021 г. 
 
38.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1454/12.02.2021 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на проф. д-р Никола Владов.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №566 по т. 38, обявено на 16.09.2021 г. 
 
39.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4500/1/14.05.2021 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община“ на Националната музикална академия „проф. Панчо Владигеров“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №567 по т. 39, обявено на 16.09.2021 г. 
 
40.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1848/1/12.05.2021 г. относно присъждането на отличието „Почетен гражданин на София“ на Камелия Тодорова – певица, актриса.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №568 по т. 40, обявено на 16.09.2021 г. 
 
41.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4675/1/17.05.2021 г. относно присъждане на отличието „Почетен гражданин на София“ Максим Ешкенази – музикант, диригент.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №569 по т. 41, обявено на 16.09.2021 г. 
 
42.Доклад вх.№ СОА19-ГР94-5527/7/18.06.2021 г. относно удостояване посмъртно със  званието „Почетен гражданин на София“ на Борис Станчев Чендов – професор в БАН.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №570 по т. 42, обявено на 16.09.2021 г. 
 
43.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6678/1/14.07.2021 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Димитър Маринов – актьор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №571 по т. 43, обявено на 16.09.2021 г. 
 
44.Доклад вх.№ СОА21-КИ18-241/1/31.08.2021 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Васил Банов – актьор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №572 по т. 44, обявено на 16.09.2021 г. 
 
45.Доклад вх.№ СОА21-ДИ10-64/3/30.08.2021 г. относно удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община“ г-жа Беа тен Тъшер, извънреден пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №573 по т. 45, обявено на 16.09.2021 г. 
 
46.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7953/1/31.08.2021 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Ерика Зафирова – състезателки от националния отбор на България по художествена гимнастика – ансамбъл , на Весела Димитрова – треньор на националния ансамбъл за жени, на Михаела Маевска – помощник-треньор на националния ансамбъл за жени и Илиана Сиракова – Председател на Българската федерация по художествена гимнастика.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №574 по т. 46, обявено на 16.09.2021 г. 
 
47.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7952/1/31.08.2021 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Стойка Кръстева – състезателка по бокс и Борислав Георгиев – личен треньор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №575 по т. 47, обявено на 16.09.2021 г. 
 
48.Питане вх.№СОА21-ВК66-2951/26.03.2021 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно общински имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.95.2, находящ се в гр. София, р-н „Красна поляна“, ул. „Методи Кусевич“ № 1 и съседен общински (съсобствен) имот с кадастрален идентификатор 68134.1108.129.
 
49.Питане вх.№СОА21-ВК66-2986/29.03.2021 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно изплатени възнаграждения (суми) от Столична община на общински съветници от Столичен общински съвет за участието им в комисии по Закона за обществените поръчки, мандати 2019-2023, 2015-2019 и 2011-2015 г.
 
50.Питане вх.№СОА21-ВК66-4033/26.04.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно взаимоотношения между Общински детски градини и Топлофикация София.
 
51.Питане вх.№СОА21-ВК66-4034/26.04.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно проблеми с паркирането на ППС в София.
 
52.Питане вх.№СОА21-ГР94-3196/11.06.2021 г. от Михаил Паргов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно договор за замяна на недвижими имоти.
 
53.Питане вх.№ СОА21-ВК66-5797/18.06.2021 г. от Симеон Ставрев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно интеграция на новата система за електронно таксуване на пътниците в градския транспорт на София в метрото.
Отговор по т. 53
 
54.Питане вх.№ СОА21-ВК66-7088/27.07.2021 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмет на район „Слатина“ – Георги Илиев  относно установени и премахнати незаконни постройки на територията на кв. „Христо Ботев“ столичен район „Слатина“;
 
55.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1398/39/03.09.2021 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №576 по т. 55, обявено на 16.09.2021 г. 
 
56.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9793/22/03.09.2021 г. относно изменение на Решение № 584 по Протокол № 24 от 26.11.2020 г., по повод изпълнението на проекти, одобрени в Раздел „Открити Сцени – Логистична подкрепа“ от Календара на културните събития на Столична община за 2021 г.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош
Решение №577 по т. 56, обявено на 16.09.2021 г. 
 
57. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8237/03.09.2021 г. относно предоставяне на помещения, находящи се в сградата на Общински културен Дом на културата „Красно село“ за нуждите на дома.
Докл. Мирослав Боршош
Решение № 578 по т. 57, обявено на 16.09.2021 г. *
* Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 9783/2021 г., 22 св., по описа на АССГ.
** Съдебното производство е прекратено с окончателно Определение, постановено по адм. дело № 759/2022 г., четвърто отделение на ВАС. Решението на СОС е в сила.
 
58. Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8239/03.09.2021 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и Национален дворец на културата.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №579 по т. 58, обявено на 16.09.2021 г. 
 
59.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8241/03.09.2021 г. относно временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30. т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Иван Таков, Карлос Контрера
Решение №580 по т. 59, обявено на 16.09.2021 г. 
 
60.Доклад вх.№СОА21-ТД26-9593/1/07.09.2021 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.09.2021 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №581 по т. 60, обявено на 13.09.2021 г.
 
61.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8251/03.09.2021 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 09.09.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Прошко Прошков, Николай Стойнев, Георги Георгиев
Решение №582 по т. 61, обявено на 16.09.2021 г. 
 
62.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4942/5/08.09.2021 г. относно промени в поименния състав на постоянни комисии на Столичния общински съвет, комисията съгласно ЗПКОНПИ, комисията за произвеждане на тайно гласуване на Столичния общински съвет и Съвета за управление на СОПФ.
Докл. Елен Герджиков
Решение №583 по т. 62, обявено на 16.09.2021 г. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/