Обратно Заседание № 31 от 08.04.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 31 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
08 април 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-497/18.01.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот“.
Докл. Албена Атанасова
Решение №176 по т. 1, обявено на 15.04.2021 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1636/4/31.03.2021 г. относно кандидатстване на Столична община  с проектно предложение „Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“ по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане.
Докл. Албена Атанасова
Решение №177 по т. 2, обявено на 15.04.2021 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА16-ПП00-2/724/12.03.2021 г. относно даване на съгласие за учредяване на право за безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД за осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център София – град и София – област за популяризиране на ЕСИФ в България.
Докл. Ирина Савина, Екатерина Йорданова
Решение №178 по т. 3, обявено на 15.04.2021 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-54/4/17.03.2021 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №179 по т. 4, обявено на 15.04.2021 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1698/18.02.2021 г. относно разсрочване на публични общински вземания  за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, ЕИК 000662160, на чл.4, ал.7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №180 по т. 5, обявено на 15.04.2021 г.
 

6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2489/12.03.2021 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2021 г.

Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №181 по т. 6, обявено на 15.04.2021 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2490/12.03.2021 г. относно план за дейности по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2021 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №182 по т. 7, обявено на 15.04.2021 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-98/3/29.03.2021 г. относно одобряване на проекти за финансиране по Програма „София – град на младите и активните“, съгласно Решение № 20 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение №183 по т. 8, обявено на 15.04.2021 г.
Приложение №1
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град

Образувано е адм. дело № 4440/2021 г., 56 св. по описа на Административен съд – София-град.
Производството по адм. д. № 2726/2023 г. на Административен съд – София-град, образувано по жалба против Решение № 183 от 08.04.2021 г. на СОС, е прекратено, като жалбата е оставена без разглеждане.

 
9.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1859/23.02.2021 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ X-34,794, кв. 23б, м. „ж.к. Люлин 2 м.р.“, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин 2 м.р.“ в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Проф. Александър Станишев” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №184 по т. 9, обявено на 15.04.2021 г.
 
10.Доклад вх.№СОА21-ВК66-3012/1/01.04.2021 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Спортно-развлекателен комплекс Корали“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 23.04.2021 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев
Решение №185 по т. 10, обявено на 15.04.2021 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3124/30.03.2021 г. относно одобряване на проекти на Меморандуми между Столична община и Община Пловдив  и между Столична община и Община Варна.
Докл. Николай Стойнев
Решение №186 по т. 11, обявено на 15.04.2021 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2800/1/11.03.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на пристройка към съществуващите сгради на детска градина № 118 „Усмивка“, в УПИ  I-за детска градина за 100 деца, кв. 187А, м. „Орландовци-Малашевци“ по плана на гр. София.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №187 по т. 12, обявено на 15.04.2021 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2799/1/11.03.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на пристройка към съществуващите сгради на детска градина № 48 „Братя Грим“, в УПИ I-за детска градина, кв. 890, м. „Фондови жилища“ по плана на гр. София.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №188 по т. 13, обявено на 15.04.2021 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2281/2/16.03.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Васил Левски“, за срок от 10 години, върху самостоятелен обект с идентификатор 68134.601.101.1.53 по КККР, с адрес гр. София, район „Подуяне“, жк. „Левски-Зона Г“, бл. 9, вх. А, ет. 1, за филиал за читалищни нужди.
Докл. Ева Митова
Решение №189 по т. 14, обявено на 15.04.2021 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-12870/1/17.02.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се на ъгъла между улица „Козяк“ и улица „Ран Босилек“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по одобрена схема на главния архитект на СО.
Докл. Константин Павлов
Решение №190 по т. 15, обявено на 15.04.2021 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15746/2/03.02.2021 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1351.1034, попадащ в улична регулация на м. НПЗ „Илиянци-Запад“.
Докл. Димитър Димов
Решение №191 по т. 16, обявено на 15.04.2021 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16001/1/03.02.2021 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.1352.2051 – частна собственост, попадащ в улична регулация по ПУП – ИПР на местност „НПЗ Илиянци-Запад“ Район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №192 по т. 17, обявено на 15.04.2021 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15497/2/03.02.2021 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2290, попадащ в улична регулация на м. НПЗ „Илиянци-Запад“.
Докл. Димитър Димов
Решение №193 по т. 18, обявено на 15.04.2021 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15955/4/03.02.2021 г. относно прекратяване на съсобственост между  Столична община и физически лица, чрез продажба на общинската част от сграда и поземлен имот на собствениците.
Докл. Димитър Димов
Решение №194 по т. 19, обявено на 15.04.2021 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16007/2/04.02.2021 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1352.2072 – частна собственост, попадащ в улична регулация по ПУП-ИПР на местност „НПЗ Илиянци-Запад“ Район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение №195 по т. 20, обявено на 15.04.2021 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14881/3/17.02.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот, публична общинска собственост-помещение, находящо се на територията на район „Нови Искър“, с. Доброславци, за осъществяване на здравна дейност (лекарски кабинет).
Докл. Даниела Райчева
Решение №196 по т. 21, обявено на 15.04.2021 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1372/2/18.03.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“, с името „Лило Николов“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №197 по т. 22, обявено на 15.04.2021 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4065/18.03.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“, с името „Тодор Хаджистанчев“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №198 по т. 23, обявено на 15.04.2021 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1434/3/08.03.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, с името „Иван Андонов“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №199 по т. 24, обявено на 15.04.2021 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1041/2/09.03.2021 г. относно именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, с името „Никола Ковачевски“.
Докл. Димитър Божилов
Решение №200 по т. 25, обявено на 15.04.2021 г.
 
26.Питане вх.№СОА21-ВК66-2027/01.03.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно таксите, събирани в Столична община.
Отговор по т. 26
 
27.Питане вх.№СОА21-ВК66-2005/26.02.2021 г. от Марта Георгиева – общински съветник до кмет на Столична община - Йорданка Фандъкова, относно стълбове за осветление и стълбове на „Столичен Електротранспорт, които не отговарят на задължителните европейски стандарти  и водят до фактическо и  потенциално отнемане на човешки животи, най-често при удар с МПС или падане.“
Отговор по т. 27
 
28.Питане вх.№СОА21-ВК66-2026/01.03.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно контрол върху изразходването на средства по проекти, финансирани от ЕС.
Отговор по т. 28
 
29.Питане вх.№СОА21-ВК66-2182/05.03.2021 г. от Методи Лалов– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно поставени рекламни елементи на оградите на Детска градина № 51 „Щурче“, Детска градина № 153 „Света Троица“ и Детска градина „Илинденче“ в район „Илинден“ .
Отговор по т. 29
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3311/06.04.2021 г. относно предстоящо започване на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №201 по т. 30, обявено на 15.04.2021 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3274/02.04.2021 г. относно одобряване на Споразумение за сътрудничество по Закона за местното самоуправление и местната администрация за изпълнение на конкретен проект и дейности за осигуряване на транспортен достъп до Икономическа зона Божурище.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №202 по т. 31, обявено на 15.04.2021 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/