Обратно Заседание № 78 от 27.06.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 78-мо заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 27 юни 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4943/20.06.2019 г.  относно отмяна на Решение № 886 по Протокол № 67/20.12.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 375 по т. 1, обявено на 04.07.2019 г.


2. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4912/19.06.2019 г. относно отнемане на управлението на имоти – общинска собственост, находящи се в парк „Борисова градина“ от  „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 376 по т. 2, обявено на 04.07.2019 г.

3.
Доклад вх. № СОА19-ВК66-5007/24.06.2019 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица  с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 377 по т. 3, обявено на 04.07.2019 г.


4. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3094/9/18.06.2019 г.  относно отдаване под наем на части от площта на сгради, предоставени за управление на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.
Докл. Йоана Христова
Решение № 378 по т. 4, обявено на 04.07.2019 г.
Приложение № 1


5. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4955/20.06.2019 г. относно приемане на План за устойчива градска мобилност на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Борислав Борисов, Борислав Бориславов, Прошко Прошков, Калоян Паргов, Симеон Славчев
Решение № 379 по т. 5, обявено на 04.07.2019 г.
Приложение № 1, част 1

Приложение № 1, част 2
Приложение № 1, част 3

6. Доклад вх. № СОА19-ТД26-4442/2/20.06.2019 г. относно изменение на Решение № 453 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов, Зафир Зарков
Решение № 380 по т. 6, обявено на 04.07.2019 г.


7. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4954/20.06.2019 г. относно подобряване на транспортното обслужване.
Докл. Дончо Барбалов, Зафир Зарков, Ивелина Джартова
Решение № 381 по т. 7, обявено на 04.07.2019 г.


8. Доклад вх. № СОА19-ТД26-7626/2/20.06.2019 г. относно организиране на транспортната обезпеченост през летния сезон за седалкова въжена линия „Витошко лале 1“ и „Витошко лале 2“.
Докл. Дончо Барбалов, Зафир Зарков, д-р Ваня Тагарева
Решение № 382 по т. 8, обявено на 04.07.2019 г.


9. Доклад вх. №  СОА19-ВК66-4550/07.06.2019 г. относно приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Малина Едрева, Борислав Бориславов
Решение № 383 по т. 9, обявено на
04.07.2019 г.
Приложение № 1

10. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4572/10.06.2019 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на плана за улична регулация на кв.180 и кв.181, м.“гр. Нови Искър, кв. Кумарица“, а именно: улици по о.т.914 – о.т.918 – о.т.1449 – о.т.919; по о.т.919 – о.т.920 – о.т.921 – о.т.593; по о.т.919 – о.т.922 – о.т.923 – о.т.594; по о.т.922 – о.т.926 – о.т.925 – о.т.924 – о.т.923; по о.т.593 – о.т.594 – о.т.595 – о.т.596; по о.т.1198 – о.т.1198а – о.т.1192 – о.т.1191 – о.т.596 и Изменение на плана за регулация на УПИ I „за спорт“ от кв. 180 и отреждане „за паркинг“ от кв.181 за създаване на нови улици по о.т.914 – о.т.918а – о.т.1449а – о.т.1449б – о.т.596б; по о.т.1198а – о.т.1191а; по о.т.1191а – о.т.596а; по о.т.596а – о.т.596б; по о.т.596б – о.т.596в; по о.т.596в - о.т.596г – о.т.596д – о.т.596е; по о.т.596е – о.т.596ж – о.т.596з; по о.т.596е – о.т.593а; по о.т.596в – о.т.596и – о.т.596к – о.т.596л и нов УПИ I- „за спорт“ от кв.181; ПРЗ за ПИ с идентификатор 00357.5359.2260 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ I-„за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“ от нов кв.182, м.“гр. Нови Искър, кв .Кумарица”, район „Нови Искър”-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 384 по т. 10, обявено на
04.07.2019 г.

11. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4721/13.06.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XX-23 и УПИ XXVII-36- „за озеленяване“, кв. 3а, м. „национален киноцентър“, за провеждане на регулационните граници на УПИ хх-23 по имотните граници на пи с идентификатор 68134.1945.23 по КККР на район „Витоша“, създаване на УПИ XX-23- „за жс“ и УПИ XXVII- „за озеленяване“, Столична община, район „Витоша”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 385 по т. 11, обявено на 04.07.2019 г.


12. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4726/13.06.2019 г. относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за осигуряване на трасе за дъждовна канализация за отводняване на уличната мрежа в квартали 65, 66, 67, 68 и 69, м. "кв. Михайлово", землище на кв. Градоман, район "Банкя", в обхват: от о.т. 14 при кв. 65, през ПИ с идентификатори 02659.2254.918 и 02659.2253.95 до ПИ с идентификатор 02659.2253.136 по КККР на Градоман и от о.т. 9 при кв. 69, през ПИ с идентификатори 02659.2254.881, 02659.2200.1 до ПИ с идентификатор 02659.2257.46 по КККР на кв. Градоман, район "Банкя".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 386 по т. 12, обявено на 04.07.2019 г.

Приложение

13. Доклад вх. № СОА17-ВК66-7882/3/14.06.2019 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „ж.к. Люлин - център” и м. ж.к. Люлин - главен център” и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. ”Царица Йоана” и бул. ”Джавахарлал Неру”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 387 по т. 13, обявено на 04.07.2019 г.


14. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4813/17.06.2019 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на м. „кв. Бенковски – разширение запад“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, район „Сердика“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 388 по т. 14, обявено на 04.07.2019 г.


15. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4848/18.06.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на УПИ X-91, 92, кв. 245, м. „Надежда 1б”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда 1а и 1б”, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 389 по т. 15, обявено на 04.07.2019 г.


16. Доклад вх. № СОА19-ДИ05-2028/12.06.2019 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 390 по т. 16, обявено на 04.07.2019 г.

 
17. Доклад вх. № СОА19-ДИ05-2026/12.06.2019 г. относно допълнение и поправка на очевидна фактическа грешка в приложение № 1 на Годишния общински план за работа по приватизация и след приватизационен контрол за 2019 г., приет с Решение № 108 по Протокол № 71 от 28.02.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 391 по т. 17, обявено на 04.07.2019 г.


18. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4948/20.06.2019 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи – 8 /осем/ броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 392 по т. 18, обявено на 04.07.2019 г.
Приложение № А

Приложение № Б

19. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4953/20.06.2019 г. относно даване на разрешение на „Пазари Юг“ ЕАД да извърши продажба на собствени недвижими имоти, чрез провеждане на търгове с явно наддаване.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
Решение № 393 по т. 19, обявено на 04.07.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2


20. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4878/19.06.2019 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура“ за 2020 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов
Решение № 394 по т. 20, обявено на 04.07.2019 г.
Приложение № 1


21. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-152/2/10.06.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 395 по т. 21, обявено на 04.07.2019 г.


22. Доклад вх. № СОА19-МЦ29-230/2/10.06.2019 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов
Решение № 396 по т. 22, обявено на 04.07.2019 г.


23. Доклад вх. №СОА19-ВК66-4952/20.06.2019 г. относно отпускане на средства във връзка с процедура по ликвидация на „Диагностично-консултативен център X - София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Силвия Христова, д-р Антон Койчев
Решение № 397 по т. 23, обявено на 04.07.2019 г.


24. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4956/20.06.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Силвия Христова, Дончо Барбалов
Решение № 398 по т. 24, обявено на 04.07.2019 г.


25. Доклад вх. № СОА19-ВК66-4957/20.06.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център  XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 един брой хематологичен автоматичен анализатор.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Венетка Серафимова, Дончо Барбалов
Решение № 399 по т. 25, обявено на 04.07.2019 г.


26. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7821/17.06.2019 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот чрез изкупуване на общинската ½  ид. Част от съсобственика, представляващ нежилищен имот, с площ 48.83 кв.м., находящ се в гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 45.
Докл. Савина Савова
Решение № 400 по т. 26, обявено на 04.07.2019 г.


27. Доклад вх. № СОА19-ВК08-7223/05.06.2019 г. относно процедура за прилагане на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията чрез определяне на квоти на съсобственост в незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“,  представляващ УПИ  VI – 7,8, кв. 173, местност „Пробив – бул. „Пенчо Славейков“ – м. „Западно направление“ и последващо учредяване на право на строеж върху собствения УПИ, срещу обезщетение с равностойностни обекти.
Докл. Савина Савова
Решение № 401 по т. 27, обявено на 04.07.2019 г.


28. Доклад вх. № СОА18-ВК08-12268/5/13.06.2019 г. относно изкупуване от страна на Столична община на част от недвижим имот – собственост на физическо лице, попадащ в улична регулация от о.т.14в-о.т.700, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, кв. 120, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“, съгласно действащ ПУП, одобрен с Решение № 44, т.2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 402 по т. 28, обявено на 04.07.2019 г.


29. Доклад вх. № СОА19-ВК08-5331/1/13.06.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Борис Арсов“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 403 по т. 29, обявено на 04.07.2019 г.


30. Доклад вх. № СОА19-ВК08-6971/1/13.06.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 404 по т. 30, обявено на 04.07.2019 г.


31. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4816/1/13.06.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлени имоти, попадащи в улична регулация на ул. „Филип Кутев“ и ул. „Ради Радев“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 405 по т. 31, обявено на 04.07.2019 г.


32. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3146/4/13.06.2019 г. относно отмяна на Решение № 174 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 406 по т. 32, обявено на 04.07.2019 г.


33. Доклад вх. № СОА19-ВК08-3326/2/19.06.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Румен Русев
Решение № 407 по т. 33, обявено на 04.07.2019 г.


34. Доклад вх. № СОА18-ВК08-5805/4/25.03.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ.
Докл. Теодор Петков
Решение № 408 по т. 34, обявено на 04.07.2019 г.


35. Доклад вх. № СОА19-ВК08-4852/1/13.06.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 409 по т. 35, обявено на 04.07.2019 г.

36. Доклад вх. № СОА19-КИ18-167/1/17.06.2019 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на Юли Александров Дамянов, диригент на Софийския духов оркестър.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 410 по т. 36, обявено на 04.07.2019 г.


37. Питане вх. № СОА19-ГР94-2832/10.06.2019 г. от г-н Станил Станилов – общински съветник относно проведеното на 08.06.2019 г. в София мероприятие „София - Прайд“.
Отговор по т. 37

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)