Назад

Заседание № 55 от 14.06.2018 година

ДНЕВЕН РЕД
на 55-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 14 юни 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа


1. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6060/15.05.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Андрей Иванов, Наталия Стоянова
Решение № 349 по т.1, обявено на 21.06.2018 г.


2. Доклад вх.№ СЗД18-МЦ29-364/1/07.06.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Медицински университет – София за нуждите на Факултета по обществено здраве върху част от имот – частна общинска собственост.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Дончо Барбалов
Решение № 350 по т. 2, обявено на 21.06.2018 г.


3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4043/06.06.2018 г. относно частична промяна на структура на районна администрация „Искър“ при Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 351 по т. 3, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1


4. Доклад вх.№ ССД18-ГР94-4237/1/22.05.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 352 по т. 4, обявено на 21.06.2018 г.


5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4006/05.06.2018 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба в сгради до три етажа на настанените в тях по административен ред наематели.
Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова, Дончо Барбалов
Решение № 353 по т. 5, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1 и 2


6. Доклад вх.№ СОА18-УЗ21-611/2/21.05.2018 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 354 по т. 6, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1


7. Доклад вх.№ СОА17-ПП00-5/7/06.06.2018 г. относно потвърждаване членството на Столична община в Мрежата на Европейските градове ЮРОСИТИС и изплащане на годишен членски внос за 2018 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 355 по т. 7, обявено на 21.06.2018 г.


8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4096/07.06.2018 г. относно приемане на годишни финансови отчети за 2017 г. на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 356 по т. 8, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1 и 2


9. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-141/52/23.05.2018 г. относно даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2018 г. за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), идентификационен № 2290, финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейски съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 357 по т. 9, обявено на 21.06.2018 г.


10. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-6072/2/30.05.2018 г. относно определяне статута на въведените експериментални промени за основни автобусни линии, както и експериментално продължение на експлоатацията на основни линии на обществения транспорт на територията на Столична община.
Докл. Евгени Крусев, Зафир Зарков
Решение № 358 по т.10, обявено на 21.06.2018 г.


11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3523/16.05.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на нов УПИ XII-4 „за ЖС” и нов УПИ XIII-4 „за ЖС”, кв. 34а, изменение на улична регулация при о.т.123 и създаване на задънена улица от о.т.123а нова до о.т.123б нова, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 359 по т.11, обявено на 21.06.2018 г.


12. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-562/2/22.05.2018 г. относно проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване и план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на м. "с. Локорско", район Нови Искър.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 360 по т.12, обявено на 21.06.2018 г.


13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3664/22.05.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план–план за регулация на м. „Суха река - запад”, район „Подуяне”, кв. 12, образуване на нов УПИ X-835,836 за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори по КККР 68134.610.835 и 68134.610.836, представляващ неразделна част от план за регулация за м. „Суха река – запад ”, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 361 по т.13, обявено на 21.06.2018 г.


14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3673/22.05.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план – План за регулация (ПР) на м. „Суха река-запад“, кв. 12д, УПИ IV-855, 856, район „Подуяне“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 362 по т.14, обявено на 21.06.2018 г.


15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3674/22.05.2018 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 44224.5775.27, 44224.5774.76 и 44224.5768.630, м. „Попов рът”, землище „с. Локорско“, район „Нови Искър”, попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имотите в м. „Попов рът”, землище „с. Локорско“, район „Нови Искър”, в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 363 по т.15, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение


16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3795/29.05.2018 г. относно разрешаване изработването на подробен устройствен план-Парцеларен план за изграждане на въздушна кабелна линия НН 1kv от съществуващо трасе-стълб в имот с идентификатор 44063.6221.225 за захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 44063.6221.552 по КККР на с. Лозен, м. Брождан, район "Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 364 по т.16, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение


17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3798/29.05.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) -  план-извадка – изменение на плана за регулация (ИПР) на м. бул. „Баба Парашкева“, кв. 2, УПИ „за комплекс на ССБ“; кв. 4 УПИ I „СНС за РРСП“, УПИ II „СНС за ВиК“, УПИ IV „СНС за хлебозавод“, УПИ V „за общ. жил. стр. и компл. общ. обсл.“ И УПИ VI – ДИП „Малчика“ и м. „бул. „Сливница“, кв. 60, УПИ XIII-1863, както и изменение на част от уличната регулация на м. „Бул.“ Баба Парашкева“ по о.т.45-о.т.43 до о.т.44 и профила на улица между о.т.45 – о.т.122 и изменение профила на улица в  м. „Бул. „Сливница“, между о.т.154 – о.т.154а – о.т.154б – о.т.154в – о.т.154г., район „Люлин“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 365 по т.17, обявено на 21.06.2018 г.


18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3799/29.05.2018 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на подземна кабелна линия – средно напрежение за обезпечаване на нов трафопост за обект „Шоурум и автосервиз, складове и офиси „Ягуар Ланд Роувър” на „Мото – Пфое” ЕООД с ИЯ, сондажен кладенец и ПП резервоар, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.8592.182, м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” – Столична община и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 366 по т.18, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение


19. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3809/29.05.2018 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XI636 с цел образуване на нови УПИ XXI636-„за жс” и УПИ XI636-„за жс” в кв.24 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) – създаване на задънена улица от о.т.171а (нова) до о.т.171б (нова), кв. Бенковски, район „Сердика”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 367 по т.19, обявено на 21.06.2018 г.


20. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-142/5/05.06.2018 г. относно одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1387.2072, кв. 18, м. "бул. "Ломско шосе", район „Надежда“ по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 368 по т.20, обявено на 21.06.2018 г.


21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3984/05.06.2018 г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане (обща и подробна част) в Градината около Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и докторската градина кв. 545 и 545а, м. "зона г-12", район „Оборище“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 369 по т.21, обявено на 21.06.2018 г.


22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3999/05.06.2018 г. относно одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти (обща и подробна част) в УПИ I-"за парк", кв. 1, м. "Парк Възраждане", зона Б-5-4, идентичен с ПИ с идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане“ по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 370 по т.22, обявено на 21.06.2018 г.


23. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4000/05.06.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ VIII-1083,1085 „за ел. подстанция” и УПИ X „за малко предприятие чисто производство”, кв. 5, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, част юг, изключени от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет за одобряване на план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, части север и юг, заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 371 по т.23, обявено на 21.06.2018 г.


24. Доклад вх.№ СЕК17-ВК66-153/3/07.06.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ м. “Зона Б -5-2“, район „Възраждане“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 372 по т.24, обявено на 21.06.2018 г.


25. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-3636/5/07.06.2018 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да извършат продажба на собствени ПИ чрез провеждане на търгове с явно наддаване.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 373 по т.25, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение А
Приложение Б1
Приложение Б2
Приложение Б3
Приложение Б4


26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4095/07.06.2018 г. относно освобождаване на категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Милка Христова, Карлос Контрера
Решение № 374 по т.26, обявено на 21.06.2018 г.


27. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12687/14/07.06.2018 г. относно изменение на Решение № 204 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Милка Христова, Карлос Контрера
Решение № 375 по т.27, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение А и Б


28. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7510/3/29.05.2018 г. относно проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност и обявяване на нов конкурс за избор на контрольори.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение № 376 по т.28, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1 и 2


29. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6553/25.05.2018 г. относно придобиване от Столична община на имоти, собственост на граждани или юридически лица, попадащи по действащ подробен устройствен план на м. „Малинова долина – Бункера първи етап“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение № 377 по т.29, обявено на 21.06.2018 г.


30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6559/25.05.2018 г. относно продажба на имоти – частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг, на основание чл.35, ал. 1, във връзка с чл. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет.
Докл. Теодор Петков
Решение № 378 по т.30, обявено на 21.06.2018 г.


31. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6805/01.06.2018 г. относно именуване на безименна улица в с. Панчарево – район „Панчарево“ с името „Стоянови ливади“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 379 по т.31, обявено на 21.06.2018 г.


32. Питане вх.№ СОА18-ГР94-878/16.02.2018 г. от г-жа Марта Георгиева - общински съветник, относно изработен проект на Подробен устройствен план на „Борисовата градина“, който не отговаря на Договора между възложител и изпълнител, не изпълнява съществени задачи и от който липсват територии на парка.
Отговор по т. 32

33. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2489/09.05.2018 г. от г-жа Анета Григорова - общински съветник, относно уличните маркировки в София.
Отговор по т. 33

34. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2967/31.05.2018 г. от г-н Альоша Даков - общински съветник, относно опасност за здравето на гражданите, живеещи на ул. „Русаля", район „Изгрев", Столична община, причинена от преместваем обект „Камера за боядисване на автомобили", находящ се в УПИ I - за спортен комплекс „Диана", кв. 2, м. НПЯ „Дианабад", гр. София.
Отговор по т. 34

35. Питане вх.№ СОА18-ГР94-2968/31.05.2018 г. от г-н Альоша Даков - общински съветник, относно спешна нужда от ремонт на ул. „Самоковско шосе" на територията на район „Панчарево" и изграждане на канализация в с. Панчарево и с. Кокаляне, Столична община.
Отговор по т. 35

36. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-696/7/12.06.2018г. относно приемане на Решения по предложения направени чрез местна гражданска инициатива до Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 380 по т.36, обявено на 21.06.2018 г.


37. Доклад вх.№СОА18-ВК66-3812/2/12.06.2018 г. относно допълнение на Решение 346 по Протокол № 54/31.05.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 381 по т.37, обявено на 21.06.2018 г.


38. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3767/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за възстановяване на детски площадки в градини и междублокови пространства към районите на територията на СО.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 382 по т.38, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1


39. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4012/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт и реконструкция на „Северен парк”, находящ се в гр. София, район „Надежда”, вход от ул. „Народни будители”
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 383 по т.39, обявено на 21.06.2018 г.


40. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4067/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на тротоарни настилки в Централната градска част на Столична община
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 384 по т.40, обявено на 21.06.2018 г.
Приложение № 1


41. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2332/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обект: „Изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекални на стадиона в с.Войняговци, район „Нови Искър“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 385 по т.41, обявено на 21.06.2018 г.


42. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6951/1/11.06.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ за пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район “Студентски “), находящ се в УПИ II- за общинска администрация. кв. 51, м. ,, Студентски град“,
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 386 по т.42, обявено на 21.06.2018 г.


43. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6950/1/11.06.2018 г. относно осигуряване на финансиране със средства от СОПФ реконструкция на 1 брой спортна площадка и 1 бр. комбинирана площадка (детска и спортна) на територията на район “Студентски ”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 387 по т.43, обявено на 21.06.2018 г.


44. Доклад вх.№СОА18-ТД26-6800/1/11.06.2018 г.  относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 29.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 388 по т.44, обявено на 21.06.2018 г.


45. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4203/12.06.2018 г.  относно учредяване в полза на СО – район „Оборище“ на безсрочно ограничено вещно право на преминаване върху недвижим имот-частна собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“, представляващ УПИ VII – 17.
Докл. арх. Здравко Здравков, Васил Цолов
Решение № 389 по т.45, обявено на 21.06.2018 г.


46.  Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2698/2/11.06.2018 г. относно Придобиване от Столична община, чрез изкупуване на недвижими имот и части от недвижими имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между о.т. 1 – о.т. 23, по действащ подробен устройствен план на м. „НПЗ – Илиянци – Запад“ и кв. „Илиянци“, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 390 по т.46, обявено на 21.06.2018 г.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)