Решение № 372 от 14.06.2018 година

За одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV - „за учебен център за преквалификация", УПИ V - „за поликлиника", УПИ ХI - „за трафопост" и контактен УПИ IХ-2, 3 от кв. 262 за образуване на нови УПИ IV - „за паркинг, озеленяване и ТП" от кв. 262 (нов) и УПИ I - 329, 330 „за ЖС, ПГ и трафопост", кв. 262а (нов), работен устройствен план (РУП) за УПИ I - 329, 330 „за ЖС, ПГ и трафопост", кв. 262а (нов) и ИПУР на улици от о.т. 32 до о.т. 14, от о.т. 26=173 до о.т. 26=174 и от о.т. 26а до о.т. 26б и създаване на нова улица от о.т. 14а (нова) до о.т. 26б, м. „Зона Б-5-3", район „Възраждане".

Решение № 371 от 14.06.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ VIII-1083, 1085 „за ел. подстанция" и УПИ X „за малко предприятие и чисто производство", кв. 5, м. НПЗ „Хладилника - Витоша", част юг, изключени от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет за одобряване на план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника - Витоша", части север и юг, заедно с план - схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.

Решение № 370 от 14.06.2018 година

За одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти (обща и подробна част) в УПИ I „за парк", кв. 1, м. Парк „Възраждане”, Зона Б-5-4, идентичен с ПИ с идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане” по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

Решение № 369 от 14.06.2018 година

За одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане (обща и подробна част) в Градината около Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" и Докторската градина, кв. 545 и 545а, м. „Зона Г-12", район „Оборище".

Решение № 368 от 14.06.2018 година

За одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1387.2072, кв. 18, м. бул. „Ломско шосе", район „Надежда" по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

Решение № 367 от 14.06.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХI-636 с цел образуване на нови УПИ ХХI636 - „за жс" и УПИ ХI-636 - „за жс" в кв. 24 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) - създаване на задънена улица от о.т. 171а (нова) до о.т. 171б (нова), кв. Бенковски, район „Сердика".

Решение № 366 от 14.06.2018 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на подземна кабелна линия - средно напрежение 20 kV за обезпечаване на нов трафопост за обект „Шоурум и автосервиз, складове и офиси „Ягуар Ланд Роувър" на „Мото - Пфое" ЕООД с ИЯ, сондажен кладенец и ПП резервоар, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.8592.182, м. „Могилите", кв. „Враждебна", район „Кремиковци" - Столична община и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 365 от 14.06.2018 година

За одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - план-извадка - изменение на план за регулация (ИПР) на м. „Бул. „Баба Парашкева", кв. 2, УПИ „за комплекс на ССБ"; кв. 4, УПИ I „СНС за РРСП", УПИ II „СНС за ВиК", УПИ III - СНС за кулинарен комбинат, УПИ IV „СНС за хлебозавод", УПИ V „за общ. жил. стр. и компл. общ. обсл." и УПИ VI - ДИП „Малчика" и м. „Бул. „Сливница", кв. 60, УПИ XIII-1863, както и изменение на част от уличната регулация на м. „Бул. „Баба Парашкева" по о.т. 45 - о.т. 43 до о.т. 44 и профила на улица между о.т. 45 - о.т. 122 и изменение профила на улица в м. „Бул. „Сливница", между о.т. 154 - о.т. 154а - о.т. 154б - о.т. 154в - о.т. 154г, район „Люлин".

Решение № 364 от 14.06.2018 година

За разрешаване изработването на подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на въздушна кабелна линия НН 1kV от съществуващо трасе-стълб в имот с идентификатор 44063.6221.225 за захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 44063.6221.552 по КККР на с. Лозен, м. Брождан, район „Панчарево" и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 363 от 14.06.2018 година

За допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 44224.5775.27, 44224.5774.76 и 44224.5768.630, м. „Попов рът", землище „с. Локорско", район „Нови Искър", попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие и разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имотите в м. „Попов рът", землище „с. Локорско", район „Нови Искър", в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 362 от 14.06.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на м. „Суха река - запад", кв. 12д, УПИ IV-855, 856, район „Подуяне", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад", одобрен с Решение № 325 по протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.

Решение № 361 от 14.06.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план-план за регулация на м. „Суха река - запад", район „Подуяне", кв. 12, образуване на нов УПИ X-835, 836 за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори по КККР 68134.610.835 и 68134.610.836, представляващ неразделна част от план за регулация за м. „Суха река - запад", одобрен с Решение № 325 по протокол № 42/27.06.2013 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 360 от 14.06.2018 година

За проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване и план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на м. „с. Локорско", Район „Нови Искър".

Решение № 359 от 14.06.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на нов УПИ XII-4 „за ЖС" и нов УПИ XIII-4 „за ЖС", кв. 34а, изменение на улична регулация при о.т. 123 и създаване на задънена улица от о.т. 123а нова до о.т. 123б нова, м. „с. Герман", район „Панчарево".

Решение № 358 от 14.06.2018 година

За определяне статута на въведените експериментални промени за основни автобусни линии, както и експериментално продължение на експлоатацията на основни линии на обществения транспорт на територията на Столична община.

Решение № 357 от 14.06.2018 година

За даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2018 г. за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект "Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете” (Creative Spirits), идентификационен № 2290, финансиран по Програма УРБАКТIII на Европейския съюз.

Решение № 356 от 14.06.2018 година

За приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2017 година и освобождаване от отгговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.

Приложение № 1 и 2

Решение № 355 от 14.06.2018 година

За потвърждаване членството на Столична община в Асоциация на европейските градове ЮРОСИТИС и изплащане на членски внос във връзка с членството.

Решение № 354 от 14.06.2018 година

За разсрочване на публични задължения на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.

Приложение № 1

Решение № 353 от 14.06.2018 година

За определяне предназначението на общински жилища за продажба в сгради до три етажа на настанените в тях по административен ред наематели.

Приложение № 1 и 2