Обратно Заседание № 54 от 21.04.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 54 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
21 април 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-4666/1/07.04.2022 г. относно частична промяна в структурата на районни администрации „Студентски“ и „Сердика“  към Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №257 по т. 1, обявено на 28.04.2022 г.
 
2.Връщане с вх.№ СОА22-ВК66-3369/2/18.04.2022 г. за ново обсъждане на Решение № 212 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА22-ВК66-3369/05.04.2022 г. с вносители Георги Георгиев, Николай Стойнев, Диян Стаматов и Грети Стефанова, върнато със Заповед № АК-01-14/18.04.2022 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Решение №258 по т. 2, обявено на 26.04.2022 г.
 
3.Връщане с вх.№ СОА22-ВК66-3275/4/18.04.2022 г. за ново обсъждане на Решение № 213 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА22-ВК66-3275/04.04.2022 г. с вносители Малина Едрева, Борислав Бориславов и  Веселин Калановски, върнато със Заповед № АК-01-12/18.04.2022 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Решение №259 по т. 3, обявено на 28.04.2022 г.
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 4417/2022г. по описа на АССГ, приключило с Определение № 6986/12.07.2022г.  по адм. дело № 5774/2022г. на ВАС, Трето отделение.
 
4.Връщане с вх.№ СОА22-ВК66-3276/2/18.04.2022 г. за ново обсъждане на Решение № 214 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СОА22-ВК66-3276/04.04.2022 г. с вносители Борислав Бориславов, Малина Едрева и  Веселин Калановски, върнато със Заповед № АК-01-13/18.04.2022 г. на областния управител на област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Решение №260 по т. 4, обявено на 28.04.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3593/11.04.2022 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда – разширение за 4 групи на Детска ясла № 21 в район „Триадица“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение №261 по т. 5, обявено на 28.04.2022 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3605/11.04.2022 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2022 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №262 по т. 6, обявено на 28.04.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3072/29.03.2022 г. относно одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 07106.1406.8 по КККР на с. Бусманци, създаване на нов УПИ XVII-8 „за жс“, в кв. 19, изменение на план за улична регулация при о.т. 1б, план за улична регулация - нова задънена улица от о.т. 1б до о.т. 1в, м. „с. Бусманци“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, район „Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №263 по т. 7, обявено на 28.04.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3080/29.03.2022 г. относно одобряване на проект за план за регулация и застрояване [ПРЗ] за поземлен имот [ПИ] с кадастрален идентификатор [КИ] 68134.4202.28 от кадастралната карта и кадастралните регистри [КККР] на м. „в. з. Люлин“, район „Овча купел“-СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти ІХ-28 „за ЖС”, УПИ Х-28 „за ЖС”, УПИ ХІ-28 „за ЖС” от кв. 16а на м. „в. з. Люлин“; изменение на плана за улична регулация-изменение на профила на улица от о.т. 3 до о.т. 2 и от о.т. 2 до о.т. 2к, м. „в. з. Люлин“, район „Овча купел“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №264 по т. 8, обявено на 28.04.2022 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3759/14.04.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основен ремонт на сградата находяща се на ул. „Васил Петлешков“ № 41, ж.к. „Хаджи Димитър“ – частна общинска собственост за втора сграда към 44 СУ „Неофит Бозвели“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №265 по т. 9, обявено на 28.04.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3600/5/14.04.2022 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд   вътрешна реконструкция на втори етаж и ремонт на фасада 2-етап на Народно читалище „Емил Шекерджийски 1919 г.“, админ. Адрес ул. „Пиротска“ 79, район „Възраждане“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №266 по т. 10, обявено на 28.04.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-19047/7/14.04.2022 г. относно изменение и допълнение на Решение № 352 от 24.06.2021 г. на СОС за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на ремонтни дейности на обекти от инфраструктурата на образованието през 2021 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №267 по т. 11, обявено на 28.04.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3493/07.04.2022 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2022 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. Татяна Георгиева, Мирослав Боршош
Решение №268 по т. 12, обявено на 28.04.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3494/07.04.2022 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2022 г. по Програма за развитие на детско – юношеския спорт.
Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев, Мирослав Боршош
Решение №269 по т. 13, обявено на 28.04.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3632/12.04.2022 г. относно приемане на Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, и осигуряване на финансови средства за закупуване на GPS устройства.
Докл. Георги Георгиев, д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Дончо Барбалов
Решение №270 по т. 14, обявено на 26.04.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-479/1/12.04.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център  XXX-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №271 по т. 15, обявено на 28.04.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-547/2/12.04.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център  XV-София“ ЕООД чрез непарична вноска както следва: 1 брой електромиограф, 1 брой електроенцефалограф и 1 брой фабрично нова ехографска система с 4 (четири) трансдюсера и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №272 по т. 16, обявено на 28.04.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-45/1/12.04.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Бухово“ ЕООД, чрез непарична вноска за извършване на ремонт на санитарни възли в сградата на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №273 по т. 17, обявено на 28.04.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-139/2/12.04.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична система.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №274 по т. 18, обявено на 28.04.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-137/2/04.04.2022 г. относно даване на съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД да закупи дълготраен материален актив – 1 (един) брой нов дизелов агрегат.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №275 по т. 19, обявено на 28.04.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18275/3/01.04.2022 г. относно участие на Столична община чрез район „Оборище“ като партньор в проектно предложение: „Развитие на ефективни политики за мигранти и бежанци чрез основан на екипи за самозастъпничество процес на вземане на решения“ („Developing Effective Policies for migrants and refugees through SAT-based policy making processes“) с акроним  ДИПАРТ (DEPART), финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.
Докл. Николай Александров
Решение №276 по т. 20, обявено на 28.04.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-11837/4/22.03.2022 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС относно УПИ XIX-169, кв. 31, м. „Левски-Зона В“.
Докл. Ева Митова
Решение №277 по т. 21, обявено на 28.04.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2301/21/22.03.2022 г. относно изменение на Решение № 58 по протокол №69 от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет, съгласие за обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2768, с площ 553 кв.м., за който имот е отреден УПИ III-2590,2592,2594, кв. 19, съгласно влязъл в сила ПУП на местност „ж.к. Надежда 1а и 1б“.
Докл. Димитър Димов
Решение №278 по т. 22, обявено на 28.04.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1170/3/22.03.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на чл.199 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията, продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с проектен идентификатор 44063.6230.4904 с площ 27 кв.м., представляващ реална част от УПИ I-2230, кв.29, с. Лозен, район „Панчарево“ и прехвърляне на ПИ с проектен идентификатор 44063.6230.4905 по КККР с. Лозен с площ 4 кв.м. от собствениците на Столична община.
Докл. Николай Гюров
Решение №279 по т. 23, обявено на 28.04.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-3426/2/22.03.2022 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за: УПИ ХШ-808, кв.22, ПИ с идентификатор 14831.6501.808 и УПИ X1V-809, кв.22, ИИ с идентификатор 14831.6501.809 от КККР, с. Герман, район „Панчарево“ СО.
Докл. Николай Гюров
Решение №280 по т. 24, обявено на 28.04.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ГР94-6177/9/25.03.2022 г. относно именуване на безименна улица в р-н „Сердика“, кв. „Бенковски“ с името „Лиляна Бочева“.
Докл. Малина Едрева, Тодор Кръстев
Решение №281 по т. 25, обявено на 28.04.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9867/1/22.10.2021 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на проф. Цочо Бояджиев – учен, философ, поет и преводач.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №282 по т. 26, обявено на 28.04.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9869/1/27.10.2021 г. относно присъждане (посмъртно) на Почетния знак на Столична община на инж. Веска Георгиева - директор на Столичен инспекторат от м. март 2008 г. до м. юли 2021 г.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №283 по т. 27, обявено на 28.04.2022 г.
 
28.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-485/4/27.10.2021 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София” на Димитър Манов – хореограф.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №284 по т. 28, обявено на 28.04.2022 г.
 
29.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-176/1/10.01.2022 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София” на Людмил Ангелов – пианист.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №285 по т. 29, обявено на 28.04.2022 г.
 
30.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-2052/02.03.2022 г. относно удостояване (посмъртно) със званието „Почетен гражданин на София“ Марин Бодаков – поет, литературовед и журналист, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №286 по т. 30, обявено на 28.04.2022 г.
 
31.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3492/07.04.2022 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Любен Зидаров – художник.
Докл. Йорданка Фандъкова, Георги Георгиев, Малина Едрева, Венера Милова
Решение №287 по т. 31, обявено на 28.04.2022 г.
 
32.Питане вх.№ СОА22-ВК66-987/01.02.2022 г. от Диана Тонова и Иван Виделов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно изграждане на нови детски градини и ново открити места в тях.
Отговор по т. 32
 
33.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1545/15.02.2022 г. от Николай Велчев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно поредното провеждане на Луков марш в Столична община.
Отговор по т. 33
 
34.Питане вх.№ СОА22-ВК66-1534/15.02.2022 г. от Петко Димитров – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно продажба на общински жилища на наемателите.
Отговор по т. 34
 
35.Питане вх.№ СОА22-ВК66-2677/18.03.2022 г. от Димитър Антов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно ремонт на къщата на Райна Княгиня и предприемане на действия за опазване на сградата.
Отговор по т. 35
Приложение
 
36.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3713/13.04.2022 г. относно утвърждаване на приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа" на Столична община за 2022 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
Решение №288 по т. 36, обявено на 28.04.2022 г.
 
37.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-3858/18.04.2022 г. относно одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Акселератор Стартъп София “ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.
Докл. Димитър Вучев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова
Решение №289 по т. 37, обявено на 28.04.2022 г.
 
38.Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-328/1/19.04.2022 г. относно участие на Столична община като партньор на Европейска федерация на транспортните работници (ETF) и партньор Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ) за кандидатстване с проектно предложение по процедура на ЕС по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), подпрограма ДАФНЕ - Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children - CERV-2021-DAPHNE със срок на внасяне на предложения за финансиране 26 април 2022 г.
Докл. Борис Петров, д-р Ваня Тагарева, Миглена Атанасова

Решение №290 по т. 38, обявено на 28.04.2022 г.

39.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-6095/1/15.04.2022 г. относно учредяване на право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Докл. Савина Савова
Решение №291 по т. 39, обявено на 28.04.2022 г.


40.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1429/1/01.04.2022 г.относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на част от сграда, представляваща частна общинска собственост, находяща се на територията на Район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение №292 по т. 40, обявено на 28.04.2022 г.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/