Обратно Заседание № 48 от 24.02.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 48 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
24 февруари 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
 
1.Предложение вх.№СОА22-ВК66-1867/24.02.2022 г. за Приемане на Декларация относно недостиг на финансиране в системата на столичния градски транспорт.
Решение №100 по т. 1, обявено на 25.2.2022 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11339/30.11.2021 г.  с допълнение СОА21-ВК66-11339/4/16.02.2022 г. относно приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която се отменя СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 133  по Протокол № 30 от 18.03.2021 г.; стартира в период на опитна експлоатация, считано от 1.04.2021 г. до 1.09.2021 г., след което се преминава към реална експлоатация.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №101 по т. 2, обявено на 02.03.2022 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17352/15/15.02.2022 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти за индивидуално ползване по реда и при условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
Докл. Десислава Билева
Решение №102 по т. 3, обявено на 02.03.2022 г.
Приложения №№, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, , 2Ж, 23,
 
4.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-925/1/16.02.2022 г. относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2023 г.
Докл. Десислава Билева
Решение №103 по т. 4, обявено на 02.03.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-13749/3/15.02.2022 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) – административно производство по чл. 183 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Докл. Дончо Барбалов
Решение №104 по т. 5, обявено на 02.03.2022 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1664/17.02.2022 г. относно Календар на културните събития на Столична община за 2022 г.
Докл. Мирослав Боршош
Решение №105 по т. 6, обявено на 02.03.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9717/18.10.2021 г. относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за обезпечаване на трасето на бул. „Крайречен“ и контактната му територия между бул. „Цариградско шосе“ и “Софийски околовръстен път“ в райони „Младост“ и „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №106 по т. 7, обявено на 02.03.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-9999/22.10.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „гр. Банкя”, кв. 121, УПИ I „за лесопарк”, УПИ XVI-1029, в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2194.1029 и 02659.2194.1030 по КККР, Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXIII-1253, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „в.з. Банкя” между о.т. 298а и о.т. 295а и свързаното с това изменение на УПИ I-„за озел. и ТП”, кв. 28, м. „в.з. Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №107 по т. 8, обявено на 02.03.2022 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1628/16.02.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ ХІІІ-57,450-„за жилищно строителство”, кв. 1, м. „с. Локорско”, район „Нови Искър”-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №108 по т. 9, обявено на 02.03.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1603/16.02.2022 г. относно утвърждаване на одобрените за финансиране сгради през 2022 г. по Програма „Културно наследство“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №109 по т. 10, обявено на 02.03.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-748/3/17.02.2022 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи анекс към Договор за банков кредит № 1029/28.07.2020 г.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков, Карлос Контрера
Решение №110 по т. 11, обявено на 02.03.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-195/2/17.02.2022 г. относно допълнение на Решение № 39 от 13.01.2022 г. по Протокол № 45, т. 46 от дневен ред на заседание на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №111 по т. 12, обявено на 02.03.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1548/1/17.02.2022 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2021 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
Решение №112 по т. 13, обявено на 02.03.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-293/1/21.01.2022 г. относно определяне предназначението на общинско жилище, находящо се в гр. София, район „Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 107, етаж 2, апартамент № 4, за фонд „Резервен“ на Столична община.
Докл. Савина Савова
Решение №113 по т. 14, обявено на 02.03.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14568/16/21.01.2022 г. относно отмяна на Решение № 578 по Протокол № 80 от 25.07.2019г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Александров
Решение №114 по т. 15, обявено на 02.03.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-15640/5/25.01.2022 г. относно предложение за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ V-592, кв. 30, м. „кв. Бенковски“ чрез прехвърляне на правото на собственост върху два общински поземлени имота с проектни идентификатори 68134.503.5928 с проектна площ 6 кв.м. и 68134.505.5930 с проектна площ 38 кв.м. на собствениците на урегулирания поземлен имот, в който се включват,  и придобиване от Столична община правото на собственост върху частен поземлен имот с проектен идентификатор 68134.503.5929 с проектна площ от 19 кв.м, попадащ в улична регулация.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №115 по т. 16, обявено на 02.03.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18980/2/21.01.2022 г. относно провеждане на процедура по закупуване на частен имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.505.4675 с площ от 912 кв.м, попадащ в улична регулация от о.т.71 до о.т. 66а и в УПИ II-„за озеленяване и електропроводи“ от кв.7, местност НПЗ „Военна рампа - изток“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №116 по т. 17, обявено на 02.03.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-1099/21.01.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №117 по т. 18, обявено на 02.03.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16709/2/25.01.2022 г. относно учредяване на право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Докл. Ева Митова
Решение №118 по т. 19, обявено на 02.03.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ДИ04-2065/6/25.01.2022 г. относно обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост и безвъзмездното им прехвърляне в собственост на държавата.
Докл. Димитър Димов
Решение №119 по т. 20, обявено на 02.03.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18390/1/25.01.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2114, с площ от 69 кв.м., представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на район “Искър”.
Докл. Ивайло Цеков
Решение №120 по т. 21, обявено на 02.03.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16653/2/01.12.2021 г. относно предложение за включване в Програмата за “Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година” и провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на едноетажна сграда с идентификатор 68134.2095.436.6 – частна общинска собственост, находяща се в Природен парк “Витоша”, местност “Златни мостове”.
Докл. Теодор Петков
Решение №121 по т. 22, обявено на 02.03.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-1704/6/25.01.2022 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за изграждане на трансформаторен пост – тип БКТП със застроена площ от 8,67 кв.м, заедно със сервитутните права за  сервитутната зона с площ от 43,44 кв.м в недвижим имот – публична общинска собственост  представляващ проектен имот с идентификатор 68134.1937.2279, УПИ  - за озеленяване, кв.210 а, местност “Гърдова глава“ с площ от 362 кв.м, СО - район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков
Решение №122 по т. 23, обявено на 02.03.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-19152/30.12.2021 г. с допълнение СОА22-ВК08-2553/17.02.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен имот /сграда/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение №123 по т. 24, обявено на 02.03.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-17669/1/25.01.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ  за УПИ III-717, кв. 26, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №124 по т. 25, обявено на 02.03.2022 г.
 
26.Питане вх.№ СОА21-ВК66-11261/29.11.2021 г. от Калоян Паргов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно ремонт на участъка от спирка „Хиподрума“ до спирка „Иван Гешов“ от релсовото трасе на трамвай № 5.
Отговор по т. 26
 
27.Питане вх.№СОА21-ВК66-12136/21.12.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно развитие по инцидента пред болница „Св. Иван Рилски“ на 14.02.2021 г.
Отговор по т. 27
 
28.Питане вх.№СОА21-ВК66-12137/21.12.2021 г. от Грети Стефанова – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно незаконно строителство на територията на Столична община.
Отговор по т. 28
 
29.Питане вх.№ СОА22-ВК66-465/17.01.2022 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно прекомерно продължили административни производства за служебно изработване и одобряване на подробни устройствени планове (ПУП).
Отговор по т. 29
 
30.Питане вх.№ СОА22-ВК66-578/20.01.2022 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно финансиране на общинското дружество „Метрострой“ ЕАД – в ликвидация, с ЕИК:000638469, от бюджета на Столична община.
Отговор по т. 30
 
31.Приемане на Декларация на Столичния общински съвет относно ескалиралата агресия в Украйна.
Решение №125 по т.31, обявено на 25.02.2022 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/