Обратно Заседание № 22 от 22.10.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 22 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
22 октомври 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4857/4/01.09.2020 г. и Проект на решение на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Диана Тонова, Иван Таков
Решение № 489 по т. 1, обявено на 29.10.2020 г.
Приложение № 1
 
2. Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4967/22.06.2020 г. и Проект на решение СОА20-ВК66-4967-[4]/17.09.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община (приета с решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на СОС).
Докл. Методи Лалов, Михаил Паргов, Симеон Ставрев, Яна Тодоранова, Веселин Калановски, Владислав Панев, Иво Божков
Решение № 490 по т. 2, обявено на 29.10.2020 г.
 
3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4855/18.06.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение №  332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичен общински съвет, последно изменена с Решение №  511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС)
 
4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4733/15.06.2020 г. и Проект на решение за програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община.
Докл. Силвия Христова, Николай Стойнев, Георги Георгиев, Ивайло Петков, Карлос Контрера
Решение № 492 по т. 4, обявено на 29.10.2020 г.
Приложение № 1
 
5. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8532/15.10.2020 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие  на 2020 г.
 
6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8531/15.10.2020 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2020 г.
 
7. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-4975/11/19.12.2019 г. относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „М.К.77” ЕООД чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) „Тунела“ към находище на минерална вода „София-Панчарево“- изключителна държавна собственост - № 81 по Приложение № 2 към чл.14 на ЗВ, предоставено на Столична община с Решение № 33/04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 495 по т. 7, обявено на 29.10.2020 г.
 
8. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8525/20/10.09.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план –План за регулация на м. „Овча купел 2“, кв. 17, УПИ IV-213, район „Овча купел“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Овча купел 2“, в граници: улица от о.т.26 – о.т.9а – о.т.10а – о.т.12 – о.т. 14 – о.т.16б – о.т.18 – о.т.19; улица от о.т.19 – о.т.19а – о.т.20 – о.т.22а – о.т 83; улица от о.т.83 – о.т.89а; улица от о.т.89а – о.т.1а – о.т.44; улица от о.т.44 – о.т.54, одобрен с Решение № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 496 по т. 8, обявено на 29.10.2020 г.
 
9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7644/18.09.2020 г. относно разрешаване изработване на подробен устройствен план (ПУП)– парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за кабели 20KV за външно електрозахранване на обект: „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговски обект и трафопост – АМ Люлин“, м. „Манилов дол“, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.3923.22 и 68134.3922.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), район „Овча купел“.
 
10. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7678/18.09.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ и от съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ до х. „Трендафила“, включващо водопроводи до х. „Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите“, с отклонение – х. „Рудничар“, в Природен парк „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. „Бояна“, район „Витоша“ , Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 498 по т. 10, обявено на 29.10.2020 г.
 
11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8456/13.10.2020 г. относно приемане на План за действие по изпълнение на Стратегията за дигитална трансформация на София.
Докл. Николай Стойнев, Християн Петров, Генчо Керезов
Решение № 499 по т. 11, обявено на 29.10.2020 г.
Приложение
 
12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5802/2/14.10.2020 г. относно изменение на Решение № 351 на Столичния общински съвет, по Протокол № 18, т. 33 от дневния ред.
Докл. Малина Едрева, Георги Георгиев
Решение № 500 по т. 12, обявено на 29.10.2020 г.
 
13. Доклад вх.№СОА18-ВК08-3677/6/15.10.2020 г. относно отмяна на Решение № 751 от 25.10 2018 г. на СОС.
Докл. Стефан Марков, Д-р Дончо Барбалов
Решение № 501 по т. 13, обявено на 29.10.2020 г.
 
14. Доклад вх.№СОА20-ВК66-3502/1/15.10.2020 г. относно финансиране със средства от СОПФ за закупуване на 15 бр. употребявани трамваи тип Т6А5 междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Стефан Марков, Д-р Дончо Барбалов
Решение № 502 по т. 14, обявено на 29.10.2020 г.
Приложение № 1
 
15. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11698/14.09.2020 г. относно промяна на характера на собствеността от частна в публична на общински имот с идентификатор 68134.8552.167 и сгради с идентификатор 68134.8552.167.1, 68134.8552.167.2, 68134.8552.167.3, находящи се в район „Кремиковци„, кв. Враждебна.
Докл. Карлос Контрера, Лилия Донкова
Решение № 503 по т. 15, обявено на 29.10.2020 г.
 
16. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11966/9/06.10.2020 г. относно промяна предназначението на общинско жилище, определено с Решение № 101 по Протокол № 60 от 11.03.2010 г. на СОС за продажба чрез публичен търг, в жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
 
17. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1457/11/28.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в училища, административната сграда на Район „Подуяне“ и други имоти на територията на района.
 
18. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10309/2/28.09.2020 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 199 от Закона за устройство на територията.
 
19. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3867/2/14.05.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ I- 1260-за ЖС, кв. 24, м. „в. з. Киноцентър – II част“ по плана на гр. София, ПИ с идентификатор 68134.1978.1260 по КККР.
 
20.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8576/07.07.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, чрез прехвърляне право на собственост на общински имот, във връзка с проект за ИПР за нови УПИ XV-1074,2719 „ЗА ЖС“, УПИ VI- „ЗА МАГ. И ОЗЕЛ.“, УПИ  VII-1035 и УПИ XII- 1040,1076, кв. 30, местност „в. з. Киноцентъра –I част“, район „Витоша“.
 
21.Доклад вх.№ СОА20-УЗ21-1329/1/14.10.2020 г. относно поставяне мемориална скулптурна композиция  в памет на проф. Богдан Богданов – основател на Нов български университет.
 
22.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11801/16.09.2020 г. относно възстановяване на съществуваща паметна плоча на поета Николай Лилиев на фасадата на сградата на ул. „Николай Лилиев“ № 11.
 
23.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11291/2/05.10.2020 г. относно именуване на улица в район Триадица, с името „Емилиян Станев“.
 
24.Доклад вх. № СОА20-ВК08-13193/13.10.2020 г. относно : Именуване на безименна улица, находяща се в ж.к. "Младост 3" на името на „Генерал-лейтенант Люцкан Люцканов“.
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10650/20.08.2020 г. относно именуване на безименна улица в м „с. Мало Бучино“, район Овча купел с името „Връх Кула“.
 
26. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-13/485/31.12.2019 г. и писмо с № СОА16-ПП00-13/557/16.10.2020 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, гр. София по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докл. Десислава Билева, Ирина Савина
Решение № 514 по т. 26, обявено на 29.10.2020 г.
 
27. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8336/09.10.2020 г. относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2019 г. и Проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2020 г.
Докл. Ирина Савина, Екатерина Йорданова
Решение № 515 по т. 27, обявено на 29.10.2020 г.
Приложение № 1 и 2
 
28. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3323/2/19.10.2020 г. относно закупуване на медицинско оборудване – „Система за дозирано подаване  на кислород“ за нуждите на „Втора многопрофилна болница за активно лечение София“ ЕАД, чрез целева субсидия.
 
29. Доклад вх.№СОА20-ДИ05-2100/9/16.10.2020 г. относно кандидатстване на Столична община за включване като асоцииран партньор в проектно предложение „Цялостна система за здравна адаптация към изменението на климата в градска среда – от ранно оповестяване до реорганизиране на градската територия“ по програма „ЛАЙФ“ на Европейския съюз.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 517 по т. 29, обявено на 29.10.2020 г.
 
30.Питане вх.№СОА20-ГР94-908/19.02.2020 г. от Методи Лалов – общински съветник относно брой застрахователни събития, заведени застрахователни претенции и искове и изплатени застрахователни обезщетения във връзка с повредена или унищожена общинска инфраструктура или обекти, общинска собственост.
Отговор по т. 30
 
31.Питане вх.№СОА20-ВК66-7058/31.08.2020 г.  от Грети Стефанова – общински съветник относно процедура за избор на изпълнителен на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“.
 
32.Питане вх.№СОА20-ВК66-7057/31.08.2020 г.  от Грети Стефанова – общински съветник относно информация за отчуждаване частни имоти за обекти на зелената система на Столична община след 28 януари 2007 г.
 
33.Питане вх.№СОА20-ВК66-2964/10.04.2020 г. от Борис Бонев – общински съветник относно зимно почистване и поддържане на територията на Столична община през сезон 2019-2020 г.
 
34.Питане вх.№СОА20-ВК66-7757/23.09.2020 г. от Димитър Антов – общински съветник относно  проблеми и нарушения в дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“.


 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/