Обратно Заседание № 10 от 12.03.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 10 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

12 март 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33
 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклад вх. № СОА20-ВК66-1043/05.02.2020 г. относно избор на Председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София (СБДДС), към Столична община.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 80 по т. 1, обявено на 19.03.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-7/195/06.01.2020 г. относно изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.007-0001-C01 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 81 по т. 2, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение № 1

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2065/05.03.2020 г. относно промяна в състава на съветите на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и на „Метрополитен“ ЕАД.
  Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера
  Решение № 82 по т. 3, обявено на 19.03.2020 г.

 4. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2035/05.03.2020 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г.
  Докл. Елен Герджиков 
  Решение № 83 по т. 4, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение № 1
  Решение № 84 по т. 4, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 5. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1356/13.02.2020 г. относно възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес, в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0102 „Патронажна грижа - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 85 по т. 5, обявено на 19.03.2020 г.

 6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-126/08.01.2020 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект  „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за период 2021 - 2026“ финансиран по Оперативна програма „Околно среда 2014 - 2020 г.“
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 86 по т. 6, обявено на 19.03.2020 г.

 7. Доклад вх.№ СОА19-ДИ04-224/7/20.01.2020 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Панчарево“.
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 87 по т. 7, обявено на 19.03.2020 г.

 8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1225/10.02.2020 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.
  Докл. Йоана Христова
  Решение № 88 по т. 8, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2А
  Приложение № 2Б
  Приложение № 2В
  Приложение № 2Г
  Приложение № 2Д
  Приложение № 2Е
  Приложение № 2Ж
  Приложение № 2З
  Приложение № 2И
  Приложение № 2Й

 9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1509/18.02.2020 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община за 2020 г.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 89 по т. 9, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение № 1

 10. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1539/19.02.2020 г. относно план за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2020 г. и отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2019 година.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 90 по т. 10, обявено на 19.03.2020 г.

 11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1179/10.02.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за наем на обекти, находящи се в административните сгради на СО – ул. „Московска“ № 33, ул. „Париж“ № 1 и ул. „Париж“ № 3.
  Докл. Светозар Ерменков
  Решение № 91 по т. 11, обявено на 19.03.2020 г.

 12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9910/06.12.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация между о.т. 614 (съществуваща) и о.т. 614а (съществуваща), промяна на профила на улица между о.т. 561а (съществуваща) и о.т. 561д (съществуваща); Изменение на плана за регулация на УПИ I - „за стопански двор” от кв. 90 (стар) за създаване на нови УПИ I - „за стопански двор” от кв. 90 (нов) и УПИ I - „за стопански двор”, кв. 90г (нов) и контактни УПИ V-2428 „за стопански и складови нужди”, кв. 90 (нов) и УПИ II-1955, кв. 90г (нов), м. „с. Бистрица”; План за улична регулация от о.т. 561д (съществуваща) - о.т. 615т (нова) - о.т. 615с (нова) - о.т. 615р (нова) - о.т. 615п (нова) - о.т. 615о (нова) - о.т. 615н (нова) - о.т. 615м (нова) - о.т. 615л (нова) - о.т. 615к (нова) - о.т. 615з (нова) - о.т. 615ж (нова) - о.т. 615е (нова) - о.т. 615д (нова) - о.т. 615г (нова) - о.т. 615в (нова) - о.т. 615б (нова) до о.т. 615а (нова); нова задънена улица от о.т. 615з (нова) до о.т. 615и (нова); План за регулация за ПИ с идентификатор 04234.6983.3663 за образуване на нов УПИ X-3663 „за жс”, нов кв. 90, м. „с. Бистрица” и План за застрояване на нов УПИ X-3663 „за жс”, нов кв. 90, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево” и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 92 по т. 12, обявено на 19.03.2020 г.

 13. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12470/12/30.01.2020 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ ІV-1417, 2069, 2070, 2071, 2073, 2074 „за ЖС, офиси, магазини и ПГ“, кв. 12в, м. „Суха река - запад”, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, одобрен с Решение № 325 по протокол № 42, т. 2 от 27.06.2013 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 93 по т. 13, обявено на 19.03.2020 г.

 14. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1518/30.01.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-387,388,390, кв. 15, м. „Надежда 1a“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 1a“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2015 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 94 по т. 14, обявено на 19.03.2020 г.

 15. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1001/04.02.2020 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на ПУП в землището на кв. „Бенковски“, район „Сердика” на имоти, попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие – „Смф2д“ и Разрешаване изработване на подробен устройствен план – План за регулация (ПР), План за улична регулация (ПУР), Парцеларен план, Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-„за инженерна инфраструктура и улица”, кв. 94а и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 2 до о.т. 32 по плана за регулация на м. „кв. Бенковски” за обезпечаване с подробен устройствен план на главен канализационен клон I от територията на „п.з. Илиянци-изток” до помпена станция, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.519.526 по КККР, кв. „Бенковски”, район „Сердика”, до моста на „Северна скоростна тангента” над река „Владайска“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 95 по т. 15, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение

 16. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9978/09.12.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нови УПИ XXIII-891, 901 „за жс“, УПИ XXIV-888, 1464 „за жс“, УПИ XXV-891, 901, 1464 „за жс“, УПИ XXVI-887 - „за жс“, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“ и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за продължаване на улица от о.т. 15 - о.т. 15a (нова) - о.т. 15г (нова) и нова задънена улица от о.т. 15a (нова) - о.т. 15в (нова), с план-схеми част „ВиК“ в обхвата на проекта, район „Витоша”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 96 по т. 16, обявено на 19.03.2020 г.

 17. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-299/13.01.2020 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване на „озеленяване, резервен терен за комуникации“ за образуването на нов УПИ ІХ-93-„за ЖС и ТП” по имотни граници на ПИ с идентификатор 22304.7891.93, нов УПИ Х-„резервен терен за озеленяване и комуникации“ и нов УПИ ХІ-„резервен терен за комуникации и озеленяване“, задънена улица от о.т. 40 до о.т. 45, кв. 1, м. „Долни Богров”, район „Кремиковци“ – Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 97 по т. 17, обявено на 19.03.2020 г.

 18. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-853/29.01.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) от о.т. 401г (съществуваща) до о.т. 401д (нова). План за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.6722.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за образуване на нов УПИ VI-9 „за автосервиз, офис и жилища”, кв. 1, м. „Градина-Изток”, район „Панчарево”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 98 по т. 18, обявено на 19.03.2020 г.

 19. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-936/31.01.2020  г. относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 11884.5964.403 от КККР на с. Войнеговци, район „Нови Искър“, за създаване на нов УПИ ІІІ-403-„за вилно строителство“ и нова улица по о.т. 165 – о.т. 165а – о.т. 165б – о.т. 165в – о.т. 165г, кв. 20а, м. „в.з. Русия, с. Войнеговци“, район „Нови Искър”, Столична община.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 99 по т. 19, обявено на 19.03.2020 г.

 20. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1490/18.02.2020 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на УПИ II-296, кв. 120, м. "бул. Сливница-Люлин 10 м.р.", район Люлин, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. "бул. Сливница-Люлин 10 м.р.", в граници: бул. "Сливница", бул. "Петър Дертлиев", ул. "Ген. Владимир Динчев" и бул. "Луи Пастьор", одобрен с Решение № 396 по Протокол №64 от 26.06.2014 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 100 по т. 20, обявено на 19.03.2020 г.

 21. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7412/1/19.02.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица при о.т. 53 – промяна на профила, откриване на нова улица от о.т. 54а (нова) - о.т. 54б (нова) - 54в (нова) до о.т. 54г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 54г (нова) до о.т. 54д (нова); план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2276.1, 02659.2275.13 и 02659.2192.687 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ XXXV-1, 687 „за ЖС”, УПИ XXXVI-1 „за ЖС”, УПИ XXXVII-1 „за ЖС”, УПИ XXXVIII-1 „за ЖС”, УПИ XXXIX-1 „за ЖС”, УПИ XL-1 „за ЖС” и УПИ XLI-1 „за ЖС” от кв. 19 и УПИ I-13 „за ЖС”, УПИ II-13 „за ЖС”, УПИ III-13 „за ЖС”, УПИ IV-13 „за ЖС” и УПИ V-13 „за ЖС” от нов кв. 8б, м. „кв. Михайлово”, район „Банкя”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 101 по т. 21, обявено на 19.03.2020 г.

 22. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1496/18.02.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПРУ) - промяна на профила на съществуваща улица между о.т. 192 до о.т. 193и създаване на обслужваща задънена улица с обръщало от о.т. 192а до о.т. 192б (нови) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нови УПИ I-2 "за ЖС", УПИ II-2 "за ЖС", УПИ III-2 "за ЖС" и УПИ IV-2 "за ЖС" от кв. 48 по плана на с. Желява, район „Кремиковци“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 102 по т. 22, обявено на 19.03.2020 г.

 23. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-15814/2/05.03.2020 г. относно даване на съгласие на „Пазари Възраждане“ ЕАД да учреди безвъзмездно право на ползване на Регионална съюзна организация – София  към Съюза на слепите в България.
  Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков
  Решение № 103 по т. 23, обявено на 19.03.2020 г.

 24. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2076/05.03.2020 г. относно осигуряване на средства за комуникационна платформа на Столична община и Столичен общински съвет, създадена с решение № 549/26.07.2018 г. на СОС.
  Докл. Малина Едрева, д-р Антон Койчев,  д.м., Калоян Паргов, Карлос Контрера
  Решение № 104 по т. 24, обявено на 19.03.2020 г.

 25. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1687/24.02.2020 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2020 г. по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.
  Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов 
  Решение № 105 по т. 25, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение

 26. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10119/4/17.02.2020 г. относно членство на Столична община в Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ).
  Докл. Борислав Иванов, Карлос Контрера, Иван Мечков
  Решение № 106 по т. 26, обявено на 19.03.2020 г.

 27. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-585/2/19.02.2020 г. относно удължаване на гратисния период по договори за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев
  Решение № 107 по т. 27, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 28. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1341/4/02.03.2020 г. относно кандидатстване на район „Красно село“ като партньор по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) 2014 - 2020 на ЕК.
  Докл. Росина Станиславова
  Решение № 108 по т. 28, обявено на 19.03.2020 г.

 29. Доклад вх.№ СОА19-НЦ62-548/7/19.02.2020 г. относно предоставяне под наем на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се на бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, първи етаж, на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Здраве за всички“.
  Докл. Николай Александров
  Решение № 109 по т. 29, обявено на 19.03.2020 г.

 30. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-11053/3/14.02.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.2, попадащ в улична регулация о.т. 441 - о.т. 440, ул. „Проф. Васил Арнаудов“.
  Докл. Константин Павлов
  Решение № 110 по т. 30, обявено на 19.03.2020 г.

 31. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1567/20.02.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ сградата на бившата Професионална гимназия по битова електро-транспортна техника, находяща се на ул. „Никола Мушанов“ № 147, в УПИ II кв. 2, м. НПЗ „Средец“, район „Красна поляна“.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Иван Чакъров
  Решение № 111 по т. 31, обявено на 19.03.2020 г.

 32. Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-1798/7/19.02.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Красно село“ при Агенцията за социално подпомагане на част от имот – публична общинска собственост.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 112 по т. 32, обявено на 19.03.2020 г.

 33. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8525/15/13.02.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване плана за регулация за кв. 17, м. „Овча купел - 2“ – в частта му за УПИ  IV-213.
  Докл. Ангел Стефанов
  Решение № 113 по т. 33, обявено на 19.03.2020 г.

 34. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8932/4/13.02.2020 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9501, с площ от 743 кв.м., за който е отреден УПИ III-809, кв. 48 по плана на местност „в.з. Горна баня – решение на кв. Горна баня“, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, ул. „Черешова градина“ № 6.
  Докл. Ангел Стефанов
  Решение № 114 по т. 34, обявено на 19.03.2020 г.

 35. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6136/9/13.02.2020 г. относно предложение за поправка на Решение 490 по Протокол № 79/11.07.2019 г., т. 80 на Столичен общински съвет.
  Докл. Ангел Стефанов
  Решение № 115 по т. 35, обявено на 19.03.2020 г.

 36. Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-1798/6/19.02.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Красно село“, филиал „Овча купел“, на част от имот – публична общинска собственост.
  Докл. Ангел Стефанов
  Решение № 116 по т. 36, обявено на 19.03.2020 г.

 37. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15131/2/13.02.2020 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ I-356, квартал 11, м. с. „Мрамор“, район „Връбница“.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 117 по т. 37, обявено на 19.03.2020 г.

 38. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-17085/1/14.02.2020 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот – реална част с площ от 1290 кв. м от имот с идентификатор 49206.2666.30, попадащ в обект „Временна връзка, свързваща улица „Васил Левски“ (път за село Мрамор), със Северна скоростно тангента“, собственост на физически лица.
  Докл. Младен Младенов
  Решение № 118 по т. 38, обявено на 19.03.2020 г.
  Приложение

 39. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-874/4/19.02.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 119 по т. 39, обявено на 19.03.2020 г.

 40. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-9433/4/10.02.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 32,10 кв. м., заедно с прилежащите 6,20 кв. м. от общите части на сградата, находящи се на първия етаж в двуетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 48393.4988.921.1 – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Район „Нови Искър“, село Мировяне.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 120 по т. 40, обявено на 19.03.2020 г.

 41. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6301/4/13.02.2020 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ 92,3 кв. м върху поземлен имот идентификатор 02659.2196.4, съставляващ УПИ II-45, кв. 32, местност кв. „Вердикал“, СО - район „Банкя“, за надстрояване на съществуваща двуетажна сграда.
  Докл. Рангел Марков
  Решение № 121 по т. 41, обявено на 19.03.2020 г.

 42. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-14882/1/29.11.2019 г. относно именуване на безименна улица в кв. „Горубляне“, район „Младост“ с името „Рибарниците“.
  Докл. Стефан Стефанов
  Решение № 122 по т. 42, обявено на 19.03.2020 г.

 43. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-658/15.01.2020 г. относно именуване на безименна улица, находяща се с. Войнеговци, СО - район "Нови Искър" с името улица "Панорамен изглед".
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 123 по т. 43, обявено на 19.03.2020 г.

 44. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-612/14.01.2020 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в с. Войнеговци, СО - Район „Нови Искър“ с името улица „Пясъчна кариера“.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 124 по т. 44, обявено на 19.03.2020 г.

 45. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16833/20.12.2020 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Банкя“ с името „Язовирна“.
  Докл. Рангел Марков
  Решение № 125 по т. 45, обявено на 19.03.2020 г.

 46. Питане вх.№СОА19-ГР94-5661/26.11.2019 г. от г-н Иван Таков – общински съветник относно строеж на територията на парк „Владимир Заимов“.
  Отговор по т. 46

 47. Питане вх.№СОА19-ГР94-6155/19.12.2019 г. от г-н Борислав Игнатов – общински съветник относно обещания за строителство на нов стадион  на мястото на стадион „Българска армия“ в местност „Борисова градина“.
  Отговор по т. 47

 48. Питане вх.№СОА19-ГР94-6262/30.12.2019 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник относно възстановяване на Княжевския лифт.
  Отговор по т. 48

 49. Питане вх.№СОА20-ГР94-34/06.01.2020 г. от г-н Михаил Паргов – общински съветник относно неспазване на законоустановени срокове за изработване и приемане на наредби на Столична община.
  Отговор по т. 49

 50. Питане вх.№СОА20-ГР94-134/10.01.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно наличие и липса на разрешения за ползване на реконструираните публични пространства в централната част на гр. София (Зона 2 и Зона 4).
  Отговор по т. 50

 51. Питане вх.№СОА20-ГР94-598/06.02.2020 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно ниво на шума при отваряне и затваряне на вратите в тролеите.
  Отговор по т. 51

 52. Доклад вх.№ СОА20-НЦ62-108/1/28.02.2020 г. относно даване на съгласие за приемане на дарение от Фондация „КОМУНИТАС“, в полза на Столична община на средства за изграждане на маршрут за достъпна среда в централната част на гр. София, а именно от ул. „Московска“ по ул. „Княз Александър I“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Г. С. Раковски“,  ул. „Патриарх Евтимий“ до входа на площада пред НДК, на обща стойност 162 000.00 лв. (сто шестдесет и две хиляди лева) и осигуряване на консултант за обезпечаване на качеството на изпълнението със съвещателни функции.
  Докл. Малина Едрева, Цветан Божинов
  Решение № 126 по т. 52, обявено на 19.03.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)