Обратно Заседание № 28 от 11.02.2021 година

ЗАСЕДАНИЕ № 28 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
11 февруари 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4967/3/16.09.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването ѝ чрез обявяване на сайта на СОС).
Докл. Владислав Панев
 
2.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-662/14.01.2021 г. относно Инициатива за произвеждане на местен референдум в Район „Изгрев“ – Столична община.
Докл. Делян Георгиев
 
3.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-11146/22.12.2020 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия– 20 Kw и план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ от далекопровод „Враждебна 1“ до ПИ с идентификатор 68134.8402.727, УПИ І-723-„за производствени и складови дейности“, кв. 61, м. „кв. Челопечене“, район „Кремиковци” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-198/08.01.2021 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за трасе на въздушен електропровод за обект: „ВЛ 110 кV от ст. № 44 на ВЛ 110 кV „Курило – Металургична” до нова подстанция за захранване на Индустриален парк „Челопечене”, район „Кремиковци”– Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-200/08.01.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXV-3263,3264 „за ЖС“, кв. 42А, ,,в.з. Косанин дол”, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6915.3289 кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за създаване на но-ви УПИ XXV-3289 ,,за ЖС“ и УПИ XXVIII-3289 ,,за ЖС“; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 81в до о.т. 80 и план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 80а (нова) до о.т. 80б (нова), м. ,,в.з. Косанин дол”, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
6.Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4826/3/21.01.2021 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ V-26, УПИ VІ-26, УПИ VІІ-26, УПИ VІІІ-"СНС" и УПИ ІХ-"СНС" от кв. 2; ПИ с идентификатори 11884.5615.26, 11884.5615.56, 11884.5615.232, 11884.5615.239, 11884.5594.434 по КККР; изменение на плана за улична регулация за отпадане на улица по о.т.3 – о.т.4; промяна профила на улица по о.т.2 – о.т.3 – о.т.14; промяна профила на улица по о.т.4н – о.т.4и – о.т.6 – о.т.9, м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“ за създаване на нови УПИ V-26-„за жилищно строителство“, УПИ VІ-26-„за жилищно строителство“, УПИ VІІ-26-„жилищно строителство“, УПИ VІІІ-26-„за жилищно строителство“ от кв. 2 нов и свързаното с това изменение на плана за регулация на УПИ I-25 и УПИ III-23 от нов кв. 2; създаване на нови УПИ ІІІ-232-„за обществено обслужване“, УПИ ІV-56-„за обществено обслужване“, УПИ V-239-„за жилищно строителство“ и свързаното с това изменение на вътрешно-регулационна линия за УПИ ІІ-434- „за жилищно строителство“ от нов кв.2б, м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър”-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-603/20.01.2021 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на УПИ VІІ-777 и УПИ ІХ-803 за създаване на нов УПИ VІІ-4601,4602-„за ЖС и ПГ”, изменение на план за регулация на контактни УПИ І-„общ.” и УПИ VІ-769А, кв. 54, м. „кв. Обеля - 25а-стар”, ПИ с идентификатори 68134.2818.4601 и 68134.2818.4602 по КККР и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) по о.т. 71 до о.т. 72, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
8.Доклад вх.№ СОА20-ТД26-6703/1/22.01.2021 г. относно даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да отдаде под наем на „Български пощи“ ЕАД помещения, находящи се в метростанции на столичното метро.
Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера
 
9.Доклад вх.№СОА21-ВК66-1143/04.02.2021 г. относно предоставяне на недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД за временно и възмездно ползване на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Николай Стойнев, Малина Едрева, Георги Георгиев, Карлос Контрера
 
10.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6017/9/04.02.2021 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на 3-ти етап от инвестиционен проект „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурен салон и прилежащите им помещения в 30 СУ „Братя Миладинови“ УПИ I  за училище, кв. 238, м. „Зона Б-5“, гр. София, р. „Възраждане“.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
 
11.Доклад вх.№СОА20-ВК08-4532/6/04.02.2021 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  извършване на ремонтни работи в пешеходен подлез на кръстовището бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен II“
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-710/22.01.2021 г. относно изпълнение на Решение № 209/14.04.2011 година на СОС – отчет за реализирани дейности по Общинска Програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение /2011-2020/ и проект на Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ за периода 2021-2025 годна.
Докл. Екатерина Йорданова, д-р Ваня Тагарева, Диян Стаматов, д-р Кристиан Кръстев
 
13.Доклад вх.№ СОА20-НЦ62-672/2/18.01.2021 г. относно отмяна на Решение № 372 по Протокол № 77 от 13.06.2019 г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Малина Едрева, Милка Христова, д-р Веселин Милев
 
14.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-575/2/22.01.2021 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
 
15.Доклад вх.№ СОА20-НЦ62-724/2/22.01.2021 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-287/12.01.2021 г. относно отчет за изпълнение на Стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта на Столична община за периода 2012-2020 година, утвърдена с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1106/03.02.2021 г. относно обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2021 година.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
 
18.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16635/22.12.2020 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и изменение на план за улична регулация /ИПУР/.
Докл. Теодор Петков
 
19.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5191/1/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на сграда с идентификатор 68134.8270.933.1 със застроена площ от 153 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Сеславци“, ул. „Мургаш“.
Докл. Лилия Донкова
 
20.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14768/1/25.01.2021 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване за УПИ VII-2038, кв. 14, м. с. Лозен, одобрен със заповед № РД-09-129/21.05.1991 г. на Председателя на ИК на ОбНС „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров
 
21.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-14766/1/25.01.2021 г. относно провеждане на процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Николай Гюров
 
22.Питане вх.№СОА20-ВК66-2929/09.04.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно служебни автомобили, собственост на Столична община.
 
23.Питане вх.№СОА21-ВК66-764/26.01.2021 г. от Михаил Паргов и Яна Тодоранова  – общински съветници относно  актуално състояние на „Медицински център IX - София“ ЕООД в кв. „Орландовци“ и намеренията на Столична община и район „Сердика“.
 
24.Питане вх.№СОА21-ВК66-954/01.02.2021 г. от Тома Белев – общински съветник относно затваряне на част от улица „Георги Парцалев“, кв. „Киноцентъра“ първа вилна зона, район „Витоша“.
 
25.Питане вх.№СОА21-ВК66-955/01.02.2021 г. от Тома Белев – общински съветник относно изпълнение на чл. 61 от ЗУТ относно озеленяване на улица „Брегалница“.
 
26.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9100/4/05.02.2021 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2021 г.
Докл. Малина  Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Иван Виделов, Веселин Калановски, Владимир Митов, Борислав Бориславов
 
27.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-11166/3/05.02.2021 г. относно възлагане предоставянето на услугата „патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020 „Патронажна грижа + в община Столична“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на проекта.
Докл. Албена Атанасова
 
28.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1398/7/09.02.2021 г. относно съгласие на Район „Панчарево“ – СО да кандидатства в Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докл. Николай Гюров
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1391/1/08.02.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детска градина в УПИ IV-144,145 отреден „за ОДЗ“, кв. 228, м. „Павлово - Бъкстон“ по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-807/1/09.02.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при пристрояване и надстрояване на детска градина в УПИ II, отреден „за детско заведение“, кв. 15, м. „Дианабад“ по плана на гр. София.
Докл. Делян Георгиев
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-803/1/09.02.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при пристрояване и надстрояване на детска градина в УПИ III, отреден „за ОДЗ“, кв. 10, м. „Дианабад“ по плана на гр. София.
Докл. Делян Георгиев
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-806/1/09.02.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектиране и изграждане на детска градина в УПИ  IV, отреден „за детско заведение“, кв. 1, м. „Червена звезда“ по плана на гр. София.
Докл. Делян Георгиев
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-430/3/08.02.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния осъществяване на инвестиционното строително намерение за изграждане на нов Модул-разширение за 6 групи към ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“ с адрес гр. София 1680, ул. „Ген. Стефан Тошев “ № 34, находящ се в УПИ I „за детски комбинат“, кв. 290, м. „Борово“ по плана на гр. София, район „Красно село“ – СО.
Докл. Росина Станиславова
 
34.Доклад вх.№СОА21-МЦ29-60/2/10.02.2021 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Дончо Барбалов
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/