Решение № 479 от 23.07.2021 година

За откриване на процедура за провеждане, на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на части от имот (тротоар) - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Слатина“.

Решение № 478 от 23.07.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Слатина“.

Решение № 477 от 23.07.2021 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.703.274 по КККР, с административен адрес гр. София, ул. „Проф. д-р Георги Павлов” № 1А.

Решение № 476 от 23.07.2021 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.703.275 по КККР, с административен адрес гр. София, ул. „Проф. д-р Георги Павлов” № 1.

Решение № 475 от 23.07.2021 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIV-351 от квартал 101А по регулационния план на гр. София, м. „Гео Милев - Подуяне - Редута”.

Решение № 474 от 23.07.2021 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на Проект „Грижа за хората в район „Слатина”, Процедура BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, финансиран съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101-0181-C02, сключен между район „Слатина“ - СО като бенефициент и Министерството на труда и социалната политика.

Решение № 473 от 23.07.2021 година

За процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с одобряване на ПУП - ИПРЗ за нов кв. 6б, м. НПЗ „Хаджи Димитър”.

Решение № 472 от 23.07.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с одобряване на ПУП - ИПРЗ за кв. 1, м.„Триъгълника - Ботевградско шосе”.

Решение № 471 от 23.07.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на общински имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика”.

Решение № 470 от 23.07.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на общински имот - терен и прилежащи сгради - частна общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Сердика”.

Решение № 469 от 23.07.2021 година

За откриване на конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика“.

Решение № 468 от 23.07.2021 година

За частично изменение на Решение № 604 по Протокол № 24 от 26.11.2020 год. на Столичен общински съвет за процедура по доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ X-296, кв. 34, м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”, по плана на гр. София.

Решение № 467 от 23.07.2021 година

За откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на Район „Оборище“, представляващи 10 (десет) броя магазини с № № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 и № 13 намиращи се в пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ (ъгъла с ул. „Оборище“).

Решение № 466 от 23.07.2021 година

За проект за изменение на подробен устройствен план - ИПУР на улица между о.т. 5 и о.т. 48 и ИПР на УПИ XIV-609, 610 и УПИ XV-608, образуване на нови УПИ ХХII-18, 19, 371 „за жс“ за поземлени имоти с идентификатори 68134.408.18, 68134.408.19 и част от 68134.408.371 и УПИ XV-20 „за жс“ за ПИ с идентификатор 68134.408.20, вследствие на което се изменят контактни УПИ XVI-605 и УПИ ХХI-607, ПЗ на нови УПИ XXII-18, 19, 371 и УПИ XV-20 „за жс“ и РУП на нови УПИ XXII и XV в кв. 124, м. „Подуяне - Центъра“, район „Оборище“, и сключване на договор по чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Решение № 465 от 23.07.2021 година

За учредяване на безсрочно възмездно право на строеж върху общинските 89.86% идеални части от съсобствен незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.303.308, съгласно КК и КР, представляващ УПИ VII 4, 13, кв. 174, м. ”Пробив бул. Пенчо Славейков“, с площ от 486 кв.м., с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 57, срещу обезщетение с равностойностни обекти.

Решение № 464 от 23.07.2021 година

За предсрочно освобождаване на: 1) Общинския съветник Георги Георгиев от длъжностите „председател“ на Комисията по финанси и бюджет на СОС и „заместник-председател“ на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба; 2) Общинския съветник Васко Тодоров от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба и 3) Общинския съветник Ивайло Петков от длъжността „заместник-председател“ на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика.

Решение № 463 от 23.07.2021 година

За даване на съгласие за временно финансиране на “Медицински център I - Банкя” ЕООД - в ликвидация. 

Приложение №1

Решение № 462 от 23.07.2021 година

За даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов компютърен томограф.

Решение № 461 от 23.07.2021 година

За провеждане на процедура по учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху спортен обект - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9881 от 04.01.2018 г. представляващ УПИ III - спортен комплекс - СО, кв. 13 по РП на м. „Люлин - 6 м.р.“ с площ от 14 695 кв.м.

Решение № 460 от 22.07.2021 година

За провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект - частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5326/2018 г., представляващ УПИ III - „за административна сграда и спорт“, кв. 267, м. „Лозенец“ - I част, с площ от 1 758 кв.м., находящ се в гр. София, ул. „Люботрън“.