Решение № 552 от 26.07.2018 година

За утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура” за 2019 година.

Приложение № 1

Решение № 551 от 26.07.2018 година

За приемане на „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.".

Приложение № 1

Решение № 550 от 26.07.2018 година

За приемане на пилотна програма „Предприемчиви учители”.

Приложение № 1

Решение № 549 от 26.07.2018 година

За създаване на комуникационна платформа на Столична община и Столичен общински съвет.

Решение № 548 от 26.07.2018 година

За утвърждаване на окончателни списъци за 2018 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.

Решение № 547 от 26.07.2018 година

За дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район „Оборище” и Район „Лозенец” и приемане на дарение на недвижим имот - частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Слатина” и парични средства.

Решение № 546 от 26.07.2018 година

За приемане на дарение на поземлен имот - частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Младост” и парична сума и дарение на общински поземлен имот, находящ се в гр. София, Район „Младост”.

Решение № 545 от 26.07.2018 година

За издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение (сондаж № С-6хг) към находище на минерална вода „София - Баталова воденица” - изключителна държавна собственост - № 74 от Приложение № 2 на Закона за водите, предоставено с решение № 35/04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване на Столична община.

Решение № 544 от 26.07.2018 година *

За подробен устройствен план - план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Дружба 2 - II част", район „Искър” в граници: бул. „Копенхаген”, ул. „Обиколна”, бул. „Крайречен”, бул. „Проф. Цветан Лазаров”.

* Решението е частично отменено с Решение № 2013 от 13.04.2020 г., постановено по адм. дело № 10517/2018 г., второ отделение, 59 състав по описа на Административен съд София-град.

Решение № 543 от 26.07.2018 година

За приемане на обемно-устройствено проучване и одобряване на Специфични правила и нормативи към подробните устройствени планове в обхвата на урегулираните поземлени имоти в квартали, оформящи рамката на бул. „Тодор Александров", от ул. „Опълченска" до бул. „Христо Ботев", м. „Центъра - Западно направление" - част, район „Възраждане".

Приложение

Решение № 542 от 26.07.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация между о.т. 162 и о.т. 182, прилежаща на квартали 46 и 46а; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХХ - „за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени", кв. 46а, м. „с. Герман"; план-схема за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район „Панчарево”.

Решение № 541 от 26.07.2018 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в землищата на кв. „Ботунец" и кв. „Сеславци" и изменение на план за улична регулация /ИПУР/ с одобряване на план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ по част „Газоснабдяване" в урбанизирана територия с действаща улична регулация за трасета на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци" до консуматори на територията на СО в кв. „Долни Богров", кв. „Горни Богров", кв. „Ботунец", кв. „Челопечене" и м. „ЗСК Кремиковци", район „Кремиковци" - Столична община.

Приложение

Решение № 540 от 26.07.2018 година

За одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - План за улична регулация и план-схеми - част електроснабдяване в обхват: от о.т. 489б, кв. 165, м. „с. Лозен" през имот с идентификатор 44063.6216.471 до имот с идентификатор 44063.6216.3565; парцеларен план за осигуряване трасе на електропровод 20 Kv в обхват: от имот с идентификатор 44063.6216.3565 през имот с идентификатор 44063.6216.3564, през имот с идентификатор 44063.6215.701, през имот с идентификатор 44063.6215.696, през имот с идентификатор 44063.6208.458, през имот с идентификатор 44063.6207.1067 до улица между о.т. 221а (кв. 34, кв. 32а, м. „Врана - Лозен - Триъгълника) и о.т. 1 (м. „Орлова круша"); план-схема - част електроснабдяване в обхват: по улица с о.т. 1 до о.т. 74 (прилежаща на квартали 1, 10 и 9 м. „Орлова круша"); парцеларен план за осигуряване трасе на електропровод 20 Kv в обхват: през имот с идентификатор 44063.6213.240, през имот с идентификатор 44063.6207.1047, през имот с идентификатор 44063.6213.258, през имот с идентификатор 44063.6213.239, през имот с идентификатор 14831.6533.456 до улица между о.т. 204 и о.т. 205, прилежаща на кв. 59, м. „Орлова круша"; план-схема - част електроснабдяване в обхват: по улица с о.т. 205 - о.т. 203 - о.т. 165р до о.т. 165о, прилежаща на кв. 49б, м. „с. Герман", район „Панчарево". 

Приложение

Решение № 539 от 26.07.2018 година

За разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая - ПС „Владая", Тласкател Ф200 ПЕВП от ПС „Владая" до резервоар „Владая", Главен клон I в участъка от резервоар „Владая" до кръстовището на ул. „Витошки гранит" и ул. „Жълтата вода"- Ф250 ПЕВП, с. Владая, район „Витоша", в обхвата на мотивираното предложение с одобряване на задание.

Приложение

Решение № 538 от 26.07.2018 година

За одобряване проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в.з. Братковица”, землище с. Кътина, район „Нови Искър", кв. 4 (нов), УПИ I-4475.2 - „за вилно строителство", изменение на план за регулация на улица от о.т. 4а до о.т. 4в и нова задънена улица по о.т. 4в - о.т. 4г - о.т. 4д - о.т. 4е - о.т. 4ж - о.т. 4з.

Решение № 537 от 26.07.2018 година

За разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада" до съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс" и от съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс" до х. „Трендафила", включващо водопроводи до х. „Филхармония" и „Почивен дом на адвокатите", с отклонение - х. „Рудничар" в Природен парк „Витоша", землищата на с. Мърчаево и кв. „Бояна", район „Витоша", в обхвата на мотивираното предложение с одобряване на задание.

Приложение

Решение № 536 от 26.07.2018 година

За план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48393.4997.994, 48393.4997.995, 48393.4997.996 и 48393.4997.997 от КККР на с. Мировяне, район „Нови Искър" за създаване на нови УПИ IV-995 - „за жилищно строителство", УПИ V-997 - „за жилищно строителство" и УПИ VI-994 - „за жилищно строителство"; нова задънена улица по о.т.199в - о.т.199г; изменение на плана за улична регулация по о.т. 199а - о.т. 199б, кв. 55, м. „с. Мировяне", район „Нови Искър".

Решение № 535 от 26.07.2018 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация за откриване на нова улица от съществуваща о.т. 361д, нови о.т. 364е, о.т. 364д, о.т. 364г, о.т. 364в, о.т. 364б до съществуваща о.т. 364а, създаване на нов УПИ XIII-2530 „за жилищно строителство", кв. 141, м. „с. Лозен", район „Панчарево" и ПУП-ПЗ за нов УПИ XIII-2530 „за жилищно строителство", кв. 141, м. „с. Лозен", район „Панчарево".

Решение № 534 от 26.07.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация-откриване на локално платно от о.т. 1 - о.т. 3 - о.т. 5 до о.т. 42т; план-схема за вертикално планиране на новопроектирания локал и план за регулация и застрояване на нов УПИ VIII-108 „за автомивка, ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг и заведение за обществено хранене", кв. 42, м. „Голямата локва - Търговски парк 2", район „Панчарево".

Решение № 533 от 26.07.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 316а (нова) до о.т. 316б (нова) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I-50021 с цел разделянето му на нови УПИ I-21 "за ЖС", УПИ VII-21 "за ЖС" и УПИ VIII-21 "за ЖС" от кв. 30, м. "с. Иваняне", район „Банкя".