Обратно Заседание № 71 от 28.02.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 71-то заседание на Столичния общински съвет,
 проведено на 28 февруари 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8656/1/24.01.2019 г. относно актуализация на „План за защита при бедствие„; Приложение I- Наводнение; Приложение II – Земетресение; Приложение III – Радиационна и ядрена авария.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 99 по т. 1, обявено на 07.03.2019 г.
    
2. Доклад вх.№СОА19-ВК66-1532/21.02.2019 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2018 г., годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2018 г. на Асоциация за развитие на София (финансов отчет), основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2019 г. и бюджет за 2019 г.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Малина Едрева, Милка Христова, Симеон Славчев, Иветка Петрова, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 100 по т. 2, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1 - част I
Приложение № 1 - част II
Приложение № 2 и 3

    
3. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1311/15.02.2019 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2019 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 101 по т. 3, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1

    
4. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-69/15/08.02.2019 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 102 по т. 4, обявено на 07.03.2019 г.

    
5. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1064/07.02.2019 г. относно разрешаване изработването на проект за ПУП – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68134.8373.87 и парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе на подземен кабел за електрозахранване, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 68134.8363.153 и 68134.8373.87, м. „Обреща“, землище „Ботунец“, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 103 по т. 5, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение

    
6. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1123/08.02.2019 г. относно разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобряване на задание за разрешаване изработването на проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на план за регулация – разклонение  на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ в обхвата от Военна академия „Г. С. Раковски“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 104 по т. 6, обявено на 07.03.2019 г.

    
7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1233/13.02.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци” до консуматори на територията на район „Кремиковци” – Столична община, землищата на Сеславци, Ботунец, Челопечене, Долни Богров и Горни Богров и изменение на план за улична регулация /ИПУР/ с одобряване на план – схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Газоснабдяване“ в урбанизирана територия с действаща улична регулация на територията на с. „Долни Богров“, с. „Горни Богров“, кв. „Ботунец“, кв. „Челопечене“ и м. ЗСК „Кремиковци“, съгласно приложения проект.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 105 по т. 7, обявено на 07.03.2019 г.

    
8. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1321/15.02.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП – одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на м. „Младост 4“, в частта му относно УПИ XIII-469,495,496 от кв. 24д, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 552 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 106 по т. 8, обявено на 07.03.2019 г.

    
9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5287/5/20.02.2019 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на м. „Хаджи Димитър”, кв. 62а, УПИ I-960 и м. „Хаджи Димитър-част”, кв. 62а, УПИ II-961, УПИ XI-959 и УПИ X-962 и изменение профила на улица от о.т.252 до о.т.248а=355а и от о.т.248а=355а до о.т.248=358а, м. „Хаджи Димитър-част”; Изменение на план за застрояване с предвиждане на ново застрояване и Работен устройствен план на нови УПИ I-960-„за ЖС”, II-961-„за офиси“ и УПИ N-959,962-„за ЖС”, кв. 62а, м. „кв. Хаджи Димитър-част”, район „Подуяне”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 107 по т. 9, обявено на 07.03.2019 г.

    
10. Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-688/14.02.2019 г. относно приемане на план за насърчаване на инвестициите и политиката в областта на инвестициите на СО, утвърден от Кмета на Столична община и годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г., и утвърждаване на отчет за извършената работа по изпълнението на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 108 по т. 10, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1 - част I
Приложение № 1 - част II
Приложение № 1 - част III
Приложение № 1 - част IV
Приложение № 1 - част V

    
11. Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-681/14.02.2019 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 109 по т. 11, обявено на 07.03.2019 г.

    
12. Доклад вх.№СОА19-ВК66-1533/21.02.2019 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Север“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 110 по т. 12, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1,2 и 3

    
13. Доклад вх.№СОА19-ВК66-1534/21.02.2019 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи – 13 (тринадесет) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 111 по т. 13, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение А и Б

    
14. Доклад вх.№СОА19-ВК66-1535/21.02.2019 г. относно даване на съгласие „Метрополитен“ ЕАД да извърши продажба на собствения на дружеството дял в недвижим имот, съсобствен с трето лице.
Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера
Решение № 112 по т. 14, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1 и 2

    
15. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-561/2/12.02.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V- София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.
Докл. д-р Веселин Милев, Иветка Петрова, Станил Станилов, Дончо Барбалов
Решение № 113 по т. 15, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1

    
16. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-528/2/11.02.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 114 по т. 16, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1

    
17. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-17/3/20.02.2019 г. относно промяна на Устава на „Първа МБАЛ-София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 115 по т. 17, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1

    
18. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5434/7/27.11.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и юридически лица, чрез продажба на общинската част от УПИ IV-60, кв. 29, м. „Изток-Изток“, район „Изгрев“.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 116 по т. 18, обявено на 07.03.2019 г.

    
19. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1488/20.02.2019 г. относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в Софийски околовръстен път от пътен възел „Цариградско шосе до пътен възел „Младост“.
Докл. Теодор Петков, Димитър Сичанов, Румен Русев, Ваня Тагарева
Решение № 117 по т. 19, обявено на 07.03.2019 г.

    
20. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-562/1/20.02.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части, които са публична общинска собственост, находящи се в едно училище и детски градини на територията на Район „Студентски“, върху които е предвидено разполагане на автомати за топли напитки и диспенсъри за топла и студена вода.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 118 по т. 20, обявено на 07.03.2019 г.

    
21. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-2762/15/20.12.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията и сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Теодор Петков
Решение № 119 по т. 21, обявено на 07.03.2019 г.

    
22. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-5813/3/15.02.2019 г. относно поставяне на паметна плоча на Константин Павлов в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 53, на дома в който е живял.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Венцислав Мицов
Решение № 120 по т. 22, обявено на 07.03.2019 г.

    
23. Доклад вх.№СОА19-ВК66-1530/1/21.02.2019 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Ириней Константинов – актьор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 121 по т. 23, обявено на 07.03.2019 г.

    
24. Доклад вх.№СОА19-ВК66-1528/1/21.02.2019 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ на Бина Харалампиева – режисьор.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 122 по т. 24, обявено на 07.03.2019 г.

    
25. Питане вх.№ СОА19-ВК66-50/03.01.2019 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно пуснати на свобода питомни фазани в „Ловния парк“, предпоставка за престъпление по чл. 325б от НК.
Отговор по т. 25
    
26. Питане вх.№ СОА19-ВК66-593/22.01.2019 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно спазване на изискванията на Държавния образователен стандарт за физическата среда, информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центровете за подкрепа на личностно развитие; Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравите изисквания към детските градини.
Отговор по т. 26
    
27. Питане вх.№ СОА19-ГР94-282/23.01.2019 г. от г-н Альоша Даков – общински съветник, относно неизпълнение на предвидените в Подробните устройствени планове на район „Изгрев“ нови паркоместа и развитие на трасето на бившата ж.п. линия, обслужвала гара „Пионер“, район „Изгрев“.
Отговор по т. 27
    
28. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2079/1/22.02.2019 г. относно приемане на нов правилник за организация на дейността на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“; Утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Докл. Йоана Христова
Решение № 123 по т. 28, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение
    
29. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1565/22.02.2019 г. относно одобряване на Споразумение между Столична община и Европейска инвестиционна банка /ЕИБ/ за безвъзмездно предоставяне на техническа помощ на Столична община с оглед въвеждане на подобрена схема за разделно събиране и определяне на подходяща тарифна система за отпадъци за домакинствата и търговските обекти в рамките на Столична община.
Докл. Йоана Христова
Решение № 124 по т. 29, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1

    
30. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1556/22.02.2019 г. относно съставяне на актове за публична общинска собственост за имотите, предоставени за управление на ОП СПТО.
Докл. Йоана Христова
Решение № 125 по т. 30, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение № 1 и 2 

    
31. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-1574/4/26.02.2019 г. относно даване на разрешаване на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на 4 броя дълготрайни материални активи – два броя моторни превозни средства, ремарке и къртач.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 126 по т. 31, обявено на 07.03.2019 г.
Приложение А и Б

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                              (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)