Решение № 217 от 17.03.2016 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение- Шейново" ЕАД, чрез непарична вноска.

Приложение № 1

Решение № 216 от 17.03.2016 година

За учредяване на търговско дружество - лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Приложение № 1

Решение № 215 от 17.03.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIII-4110, 2311, 2299-за КОО кв.279, м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град" в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б - о.т.73ж - о.т.658 - о.т.653 - о.т.575 - о.т.576а - о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515 - о.т.512 - о.т.507 - о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465 - о.т.405 - о.т.13г - о.т.43а - о.т.47а - о.т.176 - о.т.24б - о.т.166а - о.т.172 - о.т.171 -о.т.63 - о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 214 от 17.03.2016 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасета на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци" до консуматори на територията на район „Кремиковци" - Столична община.

Приложение

Решение № 213 от 17.03.2016 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ III-1207, V-5053, 5055, 5056, 5057 и XIII-1290, кв.3, изменение на улична регулация между о.т.19б до о.т.19а и откриване на задънена улица от о.т.19а до о.т.19з; изменение на улица при о.т.28; откриване на задънена улица от о.т.28е-о.т.28ж-о.т.28з- о.т.28и-о.т.28й до о.т.28ж; Изменение на план за застрояване с предвиждане на ново такова в ХVI-5055-„за офиси, търговия, чисто производство, складове, КО, подземни гаражи и ТП", ХVII-9968-„за офиси, търговия, чисто производство, складове, КО, подземни гаражи и ТП", ХVIII-9967-„за офиси, търговия, чисто производство, складове, КО, подземни гаражи и ТП", ХIХ-9969-„за офиси, търговия, чисто производство, складове, КО, подземни гаражи и ТП", ХХII-3121-„за КОО", ХХIII-621-„за КОО", кв. 3; План-схема по част „ВиК" в обхвата на проекта, м. НПЗ "Горубляне", район „Младост".

Решение № 212 от 17.03.2016 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване на м."Площад „Възраждане" - кв.210, 210а, 211, 212, 245, 246, 247а и ПУП за м. „Зона Б-2-1", кв. 248, 249, 250, 251, 252, 252а, район „Възраждане".

Решение № 211 от 17.03.2016 година

За одобряване на проект за ПУП - ИПРЗ за м. „Кръстова вада", кв.37, УПИ VII-607-„за ЖС", УПИ ХХII-607-„за ЖС" и задънена улица по о.т.662а-662б, район „Лозенец".

Решение № 210 от 17.03.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ II-1111-„за обществено обслужване", кв.13г, м. „Младост 2", район „Младост", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2", одобрен с Решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.

Решение № 209 от 17.03.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация на УПИ III-644, 645, 646, 648, 828 - „за КОО”, кв.1а, м. „Младост 3”, Район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 3”, одобрен с Решение № 548 по Протокол № 45/ 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 208 от 17.03.2016 година

За упълномощаване на кмета на Столична община за сключване на споразумения за извършване на капиталов трансфер от Столична община към „Столичен автотранспорт” ЕАД и „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Решение № 207 от 17.03.2016 година

За финансиране на проекти във връзка с обявена сесия през месец февруари по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Приложение

Решение № 206 от 17.03.2016 година

За утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2016 година.

Приложение

Решение № 205 от 17.03.2016 година

За продължаване срока на договори за управление на членове на съвети на директорите, респективно управители на еднолични търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Решение № 204 от 17.03.2016 година

За разкриване на нова социална услуга в общността: Център за социална рехабилитация и интеграция, като държавно делегирана дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот.

Решение № 203 от 17.03.2016 година

За предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 202 от 17.03.2016 година

За даване на съгласие за приемане на дарение от Национално сдружение на общините в Република България в полза на Столична община на движими вещи, доставени в изпълнение на договор от 24.08.2015 г. с предмет: ”Доставка на офис-техника и хардуер с две обособени позиции”, ”Обособена позиция 1: Доставка на офис-техника и хардуер” сключен между НСОРБ и „Контракс” АД, в изпълнение на дейност 1: „Техническо осигуряване дейността на общините по подготовка, реализация и отчитане на проекти, съфинансирани от СКФ” от проект № 0132-НСОРБ-1.10; BG161PО002-1.10.01-0002-С0001 „Е-ПОДЕМ”, с бенефициент НСОРБ, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 61/05.05.2015 г. на обща стойност 371 871.60 (триста седемдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и един лева и 0,60 стотинки) лева с вкл. ДДС, предназначени за ползване от Столична община и районните администрации за поетапно преминаване към електронно кандидатстване и отчитане на европейски проекти.

Решение № 201 от 25.02.2016 година

За процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI-383, 385 от кв.13а, село Локорско, Район „Нови Искър”.

Решение № 200 от 25.02.2016 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 3836,00 (три хиляди осемстотин тридесет и шест) лв. на Велко Найденов Димитров, служител на СО - Район „Кремиковци”, на длъжност гл.спец. ”УЖКРДЖСТР”.

Решение № 199 от 25.02.2016 година

За прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „АРТЕХ” за допълнително застроените обекти, извън учреденото право на строеж с Договор от 29.04.1991 г., чрез заплащане на стойността на правото на собственост, от която е приспадната стойността на инвестицията.

Решение № 198 от 25.02.2016 година

За сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ V-466, кв.14, в изпълнение на Решение № 548 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет за одобряване на подробен устройствен план за преструктуриране на жилищен комплекс „Младост-3”.