Решение № 722 от 27.11.2008 година

За изпълнение на Решение № 433 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. и Решение № 543 по Протокол № 20 от 25.09.2008 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 723 от 27.11.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост и промяна на т. 3 на Решение № 433 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 724 от 27.11.2008 година

За изменение на Решение № 165 по Протокол № 9 от 27.03.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 725 от 27.11.2008 година

За намаляване капитала на „Егида - София” ЕАД и предприемане на необходимите действия от „Спортна София - 2000” ЕАД по извършване на оценка по реда на Търговския закон.


Решение № 726 от 27.11.2008 година

За  отмяна и изменение на решения на Столичен общински съвет за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд.


Решение № 727 от 27.11.2008 година

За отпускане на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на основен ремонт на читалище „Просвета” в кв. Обеля, гр. София.


Решение № 728 от 27.11.2008 година

За осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд  за изграждане на нов спортеен център в двора на 159 ОУ „Васил Левски”, с. Челопечене, район „Кремиковци”.


Решение № 729 от 27.11.2008 година

За дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършването на основни ремонти на училищни сгради и детски заведения в район „Кремиковци”.


Решение № 730 от 27.11.2008 година

За промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди за временно ползване и предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години на фирма „Чистота - Искър” ЕООД за поземлен имот № 113006 и поземлен имот № 113007, находящи се в местност „Янещица”, землище на с.  Горни Богров, частна общинска собственост, с АОС № 828 от 2001 г. и АОС № 827 от 2001 г., издадени от кмета на район „Кремиковци.


Решение № 731 от 27.11.2008 година

За придобиване правото на собственост върху поземлени имоти в землището на с. Горни Богров, район „Кремиковци”, Столична община.

Договор за покупко-продажба № РД-561-3455/22.12.2008 г.
Договор за покупко-продажба № РД-561-3456/22.12.2008 г.


Решение № 732 от 27.11.2008 година

За придобиване правото на собственост върху поземлени имоти в землищата на с. Яна и с. Горни Богров, район „Кремиковци”, Столична община..

Договор за покупко-продажба № РД-561-3454 от 22.12.2008 г.
Заповед № РД 561-3475 от 29.12.2008 г.


Решение № 733 от 27.11.2008 година

За придобиване правото на собственост върху поземлени имоти в землището на с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община..

Заповеди № РД-561-3476 от 29.12.2008 г.; № РД-561-3477 от 29.12.2008 г.
Договор за покупко-продажба № РД-561-76 от 27.02.2009 г. 


Решение № 734 от 27.11.2008 година

За приемане на схеми на улици, на които да се въведе режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона”.


Решение № 735 от 27.11.2008 година

За учредяване на ежегоден Международен конкурс по композиция – „София”, утвърждаване на статут за провеждането му и осигуряване на средства за провеждането му.


Решение № 736 от 27.11.2008 година

За изработване на народни носии за нуждите на танцовия ансамбъл на българското национално малцинство в Бесарабия, Република Украйна.


Решение № 737 от 27.11.2008 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за УПИ II-138, от квартал № 85, м. „ж. к. Дружба 1 ч.”, район „Искър”.


Решение № 738 от 27.11.2008 година

За продължаване срока на договор за наем на помещение, находящо се в Дом на културата "Средец”, сключен с "Декарт" ООД.


Решение № 739 от 27.11.2008 година

За проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв.кв. 1, 33, 34, 35, 36 и 37, м. „Ботаническата градина”.


Решение № 740 от 27.11.2008 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за кв. 312 от м. „Красно село – Плавателен канал” за създаване на нов кв. 312з.


Решение № 741 от 27.11.2008 година

За изменение на подробен устройствен план – ИПР и ПЗ за кв. 40, м. НПЗ „Кремиковци - гара Яна”.