Обратно Заседание № 47 от 10.02.2022 година

ЗАСЕДАНИЕ № 47 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
10 февруари 2022 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10032/25.10.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. и Решение № 523 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г., изм. - Решение № 3513 от 2.07.2020 г. на АССГ по адм. д. № 1194/2020 г., IV тричленен състав, оставено в сила с Решение № 4730 от 14.04.2021 г. на ВАС по адм. д. № 13025/2020 г., седмо отделение).
Докл. Карлос Контрера, Борислав Иванов
Решение №73 по т. 1, обявено на 17.02.2022 г.
 
2.Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-46/1/29.01.2022 г. относно приемане на решение за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга „Кризисен център“, считано от 01.02.2022 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №74 по т. 2, обявено на 17.02.2022 г.
 
3.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1023/1/03.02.2022 г. относно одобряване на годишен финансов и технически отчет на Програма „Зелена София” за 2021 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение №75 по т. 3, обявено на 17.02.2022 г.
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ДИ02-13/5/01.02.2022 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания
Докл. Дончо Барбалов
Решение №76 по т. 4, обявено на 17.02.2022 г.
 
5.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-710/24.01.2022 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХХI-„за общ.“, ПИ с идентификатор 68134.1370.2119 по КККР, за създаване на нов УПИ ХХVIII-2119 „за ОО“, кв. 2, m. кв. „Илиянци“, район „Надежда”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №77 по т. 5, обявено на 17.02.2022 г.
 
6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-718/24.01.2022 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Газоснабдяване“ за „изграждане на разпределителен газопровод от ГРП 30-Г до селище „Линднер“ АГ, с. Лозен, район ,,Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №78 по т. 6, обявено на 17.02.2022 г.
 
7.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1044/02.02.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „кв. Вердикал” о.т. 65 - о.т. 67 и от о.т. 66 - о.т49а, УПИ I-319,320 и УПИ XV-666 от кв. 20; УПИ I-„за озеленяване”, УПИ XV-383 и УПИ XVII-383 от кв. 23, м. „кв. Вердикал”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №79 по т. 7, обявено на 17.02.2022 г.
 
8.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-720/25.01.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД да изгради със собствени средства солна стая.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №80 по т. 8, обявено на 17.02.2022 г.
 
9.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-721/25.01.2022 г. относно даване съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №81 по т. 9, обявено на 17.02.2022 г.
 
10.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-534/3/03.02.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД за срок от 10 (десет) години.
Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение №82 по т. 10, обявено на 17.02.2022 г.
 
11.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-12624/1/02.02.2022 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община за обезпечаване на плащания по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 по проектно предложение № BG16RFOP001-1.001-0005 „Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване „Св. София“.
Докл. Иван Божилов
Решение №83 по т. 11, обявено на 17.02.2022 г.
 
12.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-13145/2/20.10.2021 г. относно дарение на два броя жилищни имоти, находящи се в гр. София, район „Илинден”, по преписка рег. № СОА21-ВК08-13145/2021 г.
Докл. Иван Божилов, Димитър Димов
Решение №84 по т. 12, обявено на 17.02.2022 г.
 
13.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-122/2/01.02.2022 г. относно предоставяне на новопостроена сграда на детска градина – филиал, заедно с поземления имот, върху който е изградена – публична общинска собственост, безвъзмездно за управление на Детска градина № 146 „Звездица“, кв. „Кремиковци“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №85 по т. 13, обявено на 17.02.2022 г.
 
14.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-671/21.01.2022 г. относно поставяне на бюст-паметник на акад. Петко Стайнов в Парк „Борисова градина“.
Докл. Малина Едрева
Решение №86 по т. 14, обявено на 17.02.2022 г.
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18958/22.12.2021 г. относно наименуване на безименна улица, която обслужва кв.5 и кв.9, м. НПЗ “Хладилника Витоша“, намираща се на територията на район „Лозенец“ с името „Илка Попова“.
Докл. Константин Павлов
Решение №87 по т. 15, обявено на 17.02.2022 г.
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16855/17.11.2021 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Младост”, кв. „Горубляне“ с името „Блана“.
Докл. Стефан Стефанов
Решение №88 по т. 16, обявено на 17.02.2022 г.
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18778/21.12.2021 г. относно именуване на улица в район „Студентски“ с името „Вълчан Войвода“.
Докл. Петко Горанов
Решение №89 по т. 17, обявено на 17.02.2022 г.
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18666/17.12.2021 г. относно наименуване на безименна улица в м. „Манилов дол“, район „Овча купел“- Столична община, започваща от О.Т.7, през О.Т.8, О.Т. 9 , О.Т. 10 , О.Т. 11, О.Т. 12  , О.Т. 13 , О.Т. 14 , О.Т. 15, О.Т. 16, О.Т. 17, О.Т. 18 , О.Т.19, О.Т. 20А , О.Т. 20  до О.Т.1 с името „Пъстрогор“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №90 по т. 18, обявено на 17.02.2022 г.
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18670/17.12.2021 г. относно наименуване на безименна улица в м. „кв. Овча купел – актуализация“,кв.24, район „Овча купел“- Столична община, започваща от О.Т.225, през О.Т.225А, О.Т. 226 до О.Т.257  с името  „Люлинска падина“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №91 по т. 19, обявено на 17.02.2022 г.
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18994/23.12.2021 г. относно наименуване на безименна улица в м. „кв. Овча купел – стар“,кв.12А и част от кв.23, район „Овча купел“- Столична община, с името „Дряновска“.
Докл. Ангел Стефанов
Решение №92 по т. 20, обявено на 17.02.2022 г.
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18359/14.12.2021 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Кремиковци, Столична община, с името  „Новото ливаде“.
Докл. Лилия Донкова
Решение №93 по т. 21, обявено на 17.02.2022 г.
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-18096/09.12.2021 г. относно именуване на безименна улица от о. т. 645 през о. т. 660,о. т. 660а, о. т. 667а, о. т. 669г, о.т 669в, о. т. 669б, о. т. 669а до о. т. 670  по плана на гр. Банкя , с  името  „Връх Добринова скала“.
Докл. Рангел Марков
Решение №94 по т. 22, обявено на 17.02.2022 г.
 
23.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-592/2/07.02.2022 г. относно промени в поименния състав на постоянни комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Георги Георгиев, Грети Стефанова
Решение №95 по т. 23, обявено на 17.02.2022 г.
 
24.Доклад вх.№ СОА22-ТД26-1242/2/08.02.2022 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и  канализация“ ЕАД в извънредното Общо събиране на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 25.02.2022 г. извънредно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №96 по т. 24, обявено на 17.02.2022 г.
 
25.Доклад вх.№ СОА20-ПП00-3/70/03.02.2022 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ              № BG16RFOP001-1.001-0007-C01 от 05.04.2021 г., за проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на три училища на територията на Столична община” по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София“.
Докл. Ангел Джоргов
Решение №97 по т. 25, обявено на 17.02.2022 г.
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-4497/5/04.02.2022 г. относно участие на Столична община като партньор в проект: „ARGENTUM (АРГЕНТУМ): стратегически компетенции за сребърна икономика по програма „Eразъм“ на Европейския съюз.
Докл. Генчо Керезов
Решение №98 по т. 26, обявено на 17.02.2022 г.
 
27.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-1157/04.02.2022 г. относно въвеждане на новата електронна услуга „Адресна регистрация“  в районите „Възраждане“, „Сердика“, „Люлин“, „Илинден“, „Надежда“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Искър“, „Банкя“, „Оборище, „Изгрев“, „Младост“, „Панчарево“, „Овча купел“, „Триадица“, „Лозенец“, „Подуяне“, „Красна поляна“, „Красно село“, „Кремиковци“ и освобождаване на гражданите, които подават електронни заявления, от административна такса за времето на тестовия период.
Докл. Николай Стойнев, Генчо Керезов
Решение №99 по т. 27, обявено на 17.02.2022 г.
 
28.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9685/15.10.2021 г. от Карлос Контрера – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно предвидени средства за текущ ремонт на улици, булеварди и тротоари и извършени дейности за ремонт.
 
29.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9441/11.10.2021 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно отстраняване на опасност от инциденти във връзка с изкопи в кв. 170а, м. „Студентски град“ и възстановяване на нормалното движение по ул. „8-ми декември“.
 
30.Питане вх.№ СОА21-ВК66-9445/11.10.2021 г. от Борис Милчев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно предоставяне на площи за поставяне на рекламни елементи и на рекламни елементи в станциите на Столичното метро.
 
31.Питане вх.№ СОА21-ВК66-11261/29.11.2021 г. от Калоян Паргов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно ремонт на участъка от спирка „Хиподрума“ до спирка „Иван Гешов“ от релсовото трасе на трамвай № 5.
 
32.Питане вх.№ СОА21-ВК66-11318/30.11.2021 г. от Иван Мечков и Николай Николов – общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова относно стопанисването и поддръжката на парк „Славия“.
 
 


 
 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:............
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/