Обратно Заседание № 73 от 16.03.2023 година

ЗАСЕДАНИЕ №73 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
16 март 2023 г. (четвъртък), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-1835/15.02.2023 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация  (ПР) за нов УПИ ІІІ-1049,1136,1978,  кв. 1, м. „ж.к. Обеля-2“, ПИ с КИ 68134.2816.1049,  68134.2816.1136 и 49206.2634,1978 по КККР, район „Връбница”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване, заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за м. „ж.к. Обеля-2”,  район „Връбница“, одобрен с решение № 491 по протокол № 25 от 27.09.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №206 по т. 1, обявено на 23.03.2023 г.

2.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2000/20.02.2023 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на действащ план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) в териториален обхват: УПИ I- „за КЖС, КОО и трафопост, СО”, кв.242, м. „Зона Б-5-3”, по отношение на ПИ с идентификатор 68134.304.326 по КККР, като се създават нови  УПИ I- „за КЖС, КОО и трафопост, СО”, УПИ VI-326 „за ЖС, ОО, ПГ и ТП” и УПИ VІІ-„за КЖС, КОО и ТП, СО“, кв.242, м. „Зона Б-5-3”, и изменение на плана за улична регулация за регулационно регламентиране на алеи от ПИ с КИ 68134.304.335 и 68134.304.326, район „Възраждане“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №207 по т. 2, обявено на 23.03.2023 г.

3.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2083/22.02.2023 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПРЗ) на УПИ XX-336, кв. 46, м. „кв. Горубляне “, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 78 до о.т. 79 и нова задънена улица от о.т. 78а до о.т. 78б, район „ Младост “ СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №208 по т. 3, обявено на 23.03.2023 г.

4.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2081/22.02.2023 г. относно одобряване на План за регулация и застрояване за поземлени имоти с  идентификатори  68134.1007.202 и 68134.1007.438 от КККР на район „Триадица“ за създаване на нов УПИ ХV-202,438 „за жилищно строителство“ от кв. 21 на м. ,,Кръстова вада“; изменение на плана за улична регулация по о.т.160а(нова) –о.т.160б(нова) – о.т.158 – о.т.157; отпадане на кв. 20; преномериране на УПИ І „за детско заведение“ от кв. 20 в УПИ ХVІ „за детско заведение“ от кв. 21, район „Триадица“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №209 по т. 4, обявено на 23.03.2023 г.

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2079/22.02.2023 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация на УПИ VI-318,319,321,382, кв. 35б, м. „ж.к. Люлин 8 м.р.“, район „Люлин”, изключен от обхвата на т. 2 от решение № 408 по протокол № 21 от 19.07.2012г. на Столичен общински съвет /СОС/, с което е одобрен ПУП-плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 8 м.р.“ и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №210 по т. 5, обявено на 23.03.2023 г.

6.Доклад вх.№ СОА22-ВК66-14875/3/20.02.2023 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата и графична част на ПУП-Проект за изменение на план за улична регулация на ул. ,,Теменуга“ между о.т.12 (съществуваща) - о.т.12а (съществуваща) и о.т.14 (съществуваща); изменение на план за регулация на задънена улица от о.т.12а (съществуваща) до о.т.12б (съществуваща) и наложеното от това изменение границите на прилежащи УПИ, кв. 12, м. ,,в.з. Китката“, район ,,Панчарево“-СО, одобрен с решение № 13 по протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение №211 по т. 6, обявено на 23.03.2023 г.

7.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-375/1/21.02.2023 г. относно освобождаване и избор на нов член на съвета на директорите на „Софекострой“ ЕАД и „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Стефан Марков
Решение №212 по т. 7, обявено на 17.03.2023 г.

8.Доклад вх.№ СОА22-ДИ04-4530/5/10.03.2023 г. относно предстоящо кандидатстване с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-11.010 – “Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докл. Албена Атанасова
Решение №213 по т. 8, обявено на 23.03.2023 г.

9.Доклад вх.№ СОА23-ТД26-3087/2/13.03.2023 г. относно даване на съгласие за създаване на художествена инсталация в пешеходен подлез – публична общинска собственост на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“, с идентификатор по КККР 68134.105.2.1, за срок от 5 години.
Докл. Георги Георгиев, Малина Едрева, Борислав Бориславов
Решение №214 по т. 9, обявено на 23.03.2023 г.
      
10.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-3911/10.03.2023 г. относно процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал. 5 и чл. 199 от Закона за устройство на територията, за изменение на план за регулация за УПИ XVIII-3754, 179 „за производство, складове, офис, трафопост и озеленяване“, УПИ „за озеленяване“ и улица от о.т. без номер през о.т. 35е до о.т. 35и, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци – изток“, район „Сердика“ за създаване на Урегулирани поземлени имоти XVIII-3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 191 -„За производство, складове, офис, трафопост и озеленяване“, изменение на уличната регулация за създаване на нова улица от о.т. 35к да 35л, продължаване на улица от о.т. 40г до о.т. 35л, създаване на нова задънена улица от о.т. 35л до о.т. 35н.
Докл. Тодор Кръстев
Решение №215 по т. 10, обявено на 23.03.2023 г.

11.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-146/3/08.03.2023 г. относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на Държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в обхвата за реализация на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско от км 42+640.51 до км 45+997.45, в землището на с. Волуяк“, находящи се на територията на район „Връбница“ – СО.
Докл. Младен Младенов
Решение №216 по т. 11, обявено на 23.03.2023 г.

12.Избор на кмет на район „Красно село“ поради предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания кмет на района.
Решение №217 по т. 12, обявено на 17.03.2023 г.
Образувано е адм. дело №2768/2023 г. по описа на АССГ, 82-ри състав;
Образувано е адм. дело №3030/2023 г. по описа на АССГ, 82-ри състав.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/