Обратно Заседание № 11 от 11.06.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 11.06.2024 г., /вторник/ 10.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-1235/21/07.05.2024 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет.

Иван Василев – зам.-кмет на СО и Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4000/08.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 55419.6709.234 по КККР - нов УПИ LXV-234 "за ЖС, ТП, изгребна яма, КПП и резервоар", кв. 2, м. "в.з. Ловджийска чешма", изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация, м. "с. Панчарево", район "Панчарево" и план схема за вертикално планиране.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4146/13.05.2024 г. относно план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11394.1799.28, 11394.1799.29 и 11394.1799.151– образуване на нови нови УПИ IІ-28,151 „за ЖС“ и УПИ IІІ-28,29,151 „за хоспис“ кв.20б (нов); м. „в.з. Приплат“, с. Владая и изменение0 на план за улична регулация от о.т.76 до о.т. 74а за създаване на задънена улица от о.т.74б(нова) до о.т.74в(нова), район „Витоша”, Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-9650/1/14.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план -  План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.4362.625 по КККР за създаване на нов УПИ I-625 "за ЖС", кв. 3, м. "Модерно предградие-Обеля -3-та част" и План за улична регулация за продължаване на уличната регулация между о.т.12-о.т.13 за създаване на задънена улица от о.т.12 до о.т.121.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-9812/1/14.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план -  план за регулация и застояване за ПИ с идентификатори 04234.6979.365 и  04234.6979.366 по КККР на с. Бистрица, план за улична регулация и пешеходна алея със сервитут на канал PP ID 400, м. "с. Бистрица", район "Панчарево" и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4168/14.05.2024 г. относно допускане по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗУЗСО на устройството и застрояването преди 2025 г. на частите от поземлени имоти с идентификатори 68134.6723.123, 68134.6723.124, 68134.6723.673, 68134.6723.1728 , 68134.6723.1910, 68134.6723.1911, 68134.6723.1912, 68134.6723.1913, 68134.6723.1953 по КККР на с. Панчарево, район "Панчарево", попадащи в територия за далекоперспективно развитие - устройствена зона "Смф2д", съгласно ОУП на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4201/14.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 29150.7106.451 и 29150.7106.452 по КККР  на с. Железница, район "Панчарево", план за улична регулация от о.т.719(нова)-о.т.720(нова)-о.т.721(нова) о.т.722(нова), район "Панчарево" и идеен нивелетен проект.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4211/15.05.2024 г. относно Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за УПИ I "за лесопарк", по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2193.3792 по КККР, за създаване на нов УПИ III-3792 "за ЖС", кв. 94а, м. "гр. Банкя", район "Банкя".

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4212/15.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 68134.4380.23 по КККР и създаване на нови УПИ XXV-23 „за ЖС и ТП“ от кв. 3 и УПИ XXII-23 „за ЖС“ от кв. 2, план за улична регулация (ПУР) за улица от о.т. 42 до о.т. 66(нова) и от о.т. 65 до о.т. 67, изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за заличаване на УПИ I – „за озел. и ТП“ и УПИ II-общ., кв. 3 и приобщаването им към нов УПИ XXV-23 „за ЖС и ТП“ от кв.3, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна на задънена улица с обръщач от о.т. 41 до о.т. 42 и свързването и с новопредвидена улица до о.т.66(нова), м. „Манилов дол“ и план – схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“, район „Овча купел“ на СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4249/15.05.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 41010.4479.30 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Кътина, за създаване на нов УПИ VII-30-„за жилищно строителство“ от кв. 28а, м. „с. Кътина“ и план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.164а – о.т.300(нова) – о.т.301(нова) – о.т.302(нова) – о.т.303(нова) – о.т.304(нова) – о.т.305(нова) – о.т.306(нова), м. „с. Кътина ”, район „Нови Искър“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4250/15.05.2024 г. относно одобряване на проект за ПУП-ИПУР, ПУР, ПР за създаване на нови УПИ в нови квартали 25б, 25в, 25г и 25д, м. „с. Герман“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, район „Панчарево“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-9899/1/20.05.2024 г. относно Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.602.1335, 68134.602.9 и 68134.602.10; изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-978, 1373 "за безвредно производство, складове и офиси" и изменение на профила на улица по о.т.22-о.т. 67-о.т. 21а, кв. 5, м. НПЗ "Хаджи Димитър", район "Подуяне"-Столична община (СО).

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4473/22.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – ИПРЗ и ИПУР на м. „Суха река-запад“, кв. 39, УПИ VІ-„за метрополитен и озеленяване“ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.610.2171 и 68134.610.460 за образуване на нови УПИ VІ-„за метрополитен и озеленяване“; УПИ Х-460, 2171-„за ЖС, офиси, магазини и ТП“; УПИ ІХ-„за метрополитен и озеленяване“; изменение на улична регулация по о.т.316в-о.т.(без номер), район „Подуяне“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4474/22.05.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 11884.5964.337 от КККР на с. Войняговци, район „Нови Искър” за създаване на нов УПИ I-337-„за жилищно строителство“ от нов кв. 37 и урегулиране на част от ПИ с КИ 11884.5964.170 за образуване на нов УПИ I-„за трафопост“ от нов кв. 38 и план за улична регулация за нова улица по о.т. 165г - о.т. 165д(нова) -о.т. 165е(нова) -о.т. 165ж(нова) - о.т. 165з(нова) - о.т. 165и(нова) и за нова улица по о.т. 165е(нова) - о.т. 165к(нова), м. „в.з. Русия“, с. Войнеговци, р-н „Нови Искър“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4475/22.05.2024 г. относно разрешаване изработването на проект за ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за територията, включваща поземлени имоти южно от кв. 27 и кв. 27б от м. „кв. Градоман“, южно от кв. 6а на м. „в.з. Банкя“ и западно от устройствена зона „Тзв“ по ОУП на СО, район „Банкя“ и план-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4477/22.05.2024 г. относно одобряване на проект за ПУП – изменение на плана за улична регулация; план за улична регулация и план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 44063.6234.4224 по КККР с. Лозен, м. „Орлова круша“, район „Панчарево“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА3-ГР94-6160/4/22.05.2024 г. относно прекратяване на административно производство по одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ VI-1244 „за ЖС“ и УПИ V-2113,2114 „за ЖС“, кв. 9, м. „Надежда 3“, район „Надежда“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4497/23.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I-429 „за ЖС, магазини и ПГ“, УПИ II-433 „за ЖС, магазини и ПГ“ и УПИ III-430 „за общ. обслужване“, кв. 47А /проектни УПИ I-40,41 „за ЖС, магазини и ПГ“, УПИ II-40 „за ЖС, магазини и ПГ“ и УПИ III-40,41 „за общ. обслужване“/ и изменение на плана за улична регулация при о.т. 424, м. „ж.к. Люлин-3 мр”, район „Люлин”https://www.facebook.com/council.sofia.bg/videos/813718003706667

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4500/23.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на м. НПЗ „Хаджи Димитър”, кв. 2, УПИ VІІІ-961, 966, 967, 971-„за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвредни производства, ПГ и ТП, хеликоптерна площадка и парк“ за ПИ с идентификатор 68134.602.40, образуване на нови УПИ VІІІ-40-„за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвредни производства, ПГ и ТП“ и УПИ ІХ-„за озеленяване“, район „Подуяне”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4501/23.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План-извадка-изменение на план за регулация на м. „к-с Ботевградско шосе”, (м. „Левски“), кв. 358а, УПИ ХХІ-18 и изменение на улица между о.т. 83а-о.т. 83б и между о.т. 83а-о.т. 194а, като се създава нов УПИ ХХІ-18-„за ЖС“, за ПИ с идентификатор 68134.618.18, район „Подуяне“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4559/27.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-39 от кв. 3в, м. „ж.к. Овча купел-2”, район „Овча купел” СО за създаване на нови УПИ І-9764 „за ЖС“, УПИ ІІІ-36,367,9764,2927 „за ЖС“, УПИ IV-366,367,9764,2927 „за ЖС“, УПИ V-366,367,370,9764,2927 „за ЖС“, УПИ VІ-366,367,9764 „за ЖС“ и УПИ VІІ-185,366,367,9764,2927 „за ЖС“ в кв. 3в, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т.65 – о.т.65д за прокарване на нова улица по о.т. 65в-о.т. 65г и при о.т. 20; изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ II-36 и нови УПИ І-9764 „за ЖС“, УПИ ІІІ-36,367,9764,2927 „за ЖС“, УПИ IV-366,367,9764,2927 „за ЖС“, УПИ V-366,367,370,9764,2927 „за ЖС“, УПИ VІ-366,367,9764 „за ЖС“ и УПИ VІІ-185,366,367,9764,2927 „за ЖС“ в кв. 3в, м. „ж.к. Овча купел-2”, район „Овча купел“ СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4560/27.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирането на ПИ с идентификатори 68134.712.3022, 68134.712.3024, 68134.712.3025, 68134.712.3043 в нов УПИ I-3022,3024,3025,3043 „за офиси, обслужващи дейности, чисто производство, складове и ТП“ в кв.15, план за улична регулация (ПУР) за удължаване на улица от о.т.123 до о.т.123а(нова), м. СПЗ „Слатина - север“ и план-схеми по част „ВиК“ по чл. 108 от ЗУТ, район „Слатина“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4742/1/30.05.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация за нова улица по о.т.60 - о.т. 100(нова) - о.т. 101(нова) - о.т. 102(нова) - о.т. 103(нова) - о.т. 104(нова) - о.т. 105(нова) - о.т. 106(нова) - о.т. 107(нова) - о.т. 108(нова) - о.т. 109(нова) - о.т. 110(нова) - о.т. 111(нова) - о.т. 112(нова) - о.т. 113(нова) - о.т. 114(нова) - о.т. 115(нова) - о.т. 116(нова) - о.т. 117(нова) - о.т. 118(нова) - о.т. 119(нова) - о.т. 120(нова) - о.т. 121(нова) - о.т. 122(нова) - о.т. 123(нова) - о.т. 124(нова), кв. 30, м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Информация вх. № СОА24-ВК66-4538/23.05.2024 г. относно експертна оценка и геодезическо заснемане на растителността във връзка с обект участък от нов довеждащ водопровод за резервоар „Кокаляне“ от захранващия водопровод за резервоар.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Информация вх. № СОА23-ВК66-9125/6/2024 г. относно експертна оценка и геодезическо заснемане във връзка с обект „Изграждане на нова детска градина за 10 групи в кв. 27, ж.к. „Дружа 2“, УПИ II-„за ОДЗ и подземен гараж“, район „Искър“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4291/16.05.2024 г. относно приемане на План за обновяване на Централна минерална баня в София.

Борис Бонев, Пламена Терзирадева и Цветелина Симеонова-Заркин

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4536/23.05.2024 г. относно създаване на работна група за подготовката на Оперативен план за осигуряване на функционален достъп до чешмите на столицата.

Цветелина Симеонова-Заркин, Димитър Петров и Бойко Димитров-общински съветници

Доклад вх. № СОА24-ВК08-3270/2/18.03.2024 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. "Драган Цанков" № 1, парк "Княз Борисова Градина" с идентификатор 68134.109.18 - спортно игрище, конна база с площ 7 881 кв. м, заедно с построените в имота сгради.

Становище с вх. № СОА24-ВК08-3270/3/08.05.2024 г. от арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО и Иван Василев – зам.-кмет на СО.

Трайчо Трайков – кмет на район „Средец“

Разни.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

 

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-5014/10.06.2024 г. относно промяна на приетия с Решение № 49 от 28.03.2024 г. на Столичен общински съвет бюджет на Столична община за 2024 г.

Васил Терзиев – кмет на СО

 

 Видео излъчване 1 част

Видео излъчване 2 част