Решение № 692 от 27.09.2018 година

За определяне на ликвидатор и продължаване срока на ликвидация на „Метрострой” ЕАД - в ликвидация, „Медицински център XVI - София” ЕООД - в ликвидация и „Медицински център I - Банкя” ЕООД - ликвидация.

Решение № 691 от 27.09.2018 година

За предоставяне на Агенция за социално подпомагане за нуждите на ДСП - Люлин - Филиал Банкя, за срок от 5 (пет) години безвъзмездно за управление част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 690 от 27.09.2018 година

За определяне на оценка за част от поземлен имот с идентификатор 11884.5956.23, местност „Магарански ливади”, землището на с. Войняговци по реда на §4з от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Решение № 689 от 27.09.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ II „за ДСО, промишлено строителство, материално техническа база” и улица между о.т. 46, о.т. 380а, о.т. 383 и о.т. 113 от кв. 1, с. Казичене, Район „Панчарево” и обособяване на три нови урегулирани поземлени имота.

Решение № 688 от 27.09.2018 година

За прекратяване на съсобственост върху имот между Столична общината и физически лица - съсобственици в имота, чрез покупко - продажба на общинския дял от поземлен имот, находящ се в гр. София, Район „Витоша”, бул. „Симеоновско шосе” № 166в.

Решение № 687 от 27.09.2018 година

За продажба на идеална част от поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1386.2721, съставляващ УПИ V - за тп, кв. 77, местност „ж.к. Надежда 1а и 1б”, Район „Надежда”, гр. София на собственика на самостоятелен обект в сграда, находяща се в имота.

Решение № 686 от 27.09.2018 година

За безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на ул. „А. П. Чехов” № 16А.

Решение № 685 от 27.09.2018 година

За промяна на Решение № 849/21.12.2017 г. по Протокол № 45, точка 57 на Столичен общински съвет по доклад № СОА17-ВК08-16627/2017 г. на СО за учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане" срещу обезщетение с равностойностни обекти в новопостроената сграда, във връзка с представен съгласуван инвестиционен проект и площообразуване. 

Решение № 684 от 27.09.2018 година

За даване на съгласие „Спортна София - 2000” ЕАД да разходва собствени средства за вертикална планировка - ремонт на алейна мрежа с площ 2 500 кв.м. в Многофункционален спортен комплекс в парк „Възраждане”, „Зона Б-5-4”, УПИ II, кв. 1А.

Решение № 683 от 27.09.2018 година

За промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.

Решение № 682 от 27.09.2018 година

За изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД.

Решение № 681 от 27.09.2018 година

За приемане на актуализиран график на процеса по разработване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии, започнал съгласно Решение № 132 по Протокол № 29/23.02.2017 година на Столичен общински съвет.

Приложение № 1

Решение № 680 от 27.09.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация между о.т. 44 - о.т. 43, създаване на нова задънена улица от о.т. 44а (нова) до о.т. 44б (нова); изменение на плана за регулацията и застрояване на УПИ II-301 за създаване на нови УПИ II-301 „за жс" и УПИ VIII - 301 „за жс”, кв. 13а, м. „Мало Бучино", район „Овча купел".

Решение № 679 от 27.09.2018 година

За одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в УПИ II - за озеленяване с режим ТГО и тп, кв. 86, м. „Надежда част 2а и 2б”, район „Надежда” по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

Решение № 678 от 27.09.2018 година

За одобряване на схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I - за парк, кв. 861, м. „Триъгълника”, район „Надежда" по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

Решение № 677 от 27.09.2018 година

За одобряване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения по чл. 34 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО в Северен парк - главен вход от ул. „Ген. Никола Жеков” и вход от ул. „Народни будители” (кв. „Свобода”), район „Надежда" по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

Решение № 676 от 27.09.2018 година

За приемане на Наредба за обществения ред на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 675 от 27.09.2018 година

За връщане за ново обсъждане на Решение № 509 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет, в частта на §68 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

Решение № 673 от 13.09.2018 година

За доброволно прилагане на подробния устройствен план по реда на Закона за устройство на територията, чрез продажба на общинска част - реална част от поземлен имот с идентификатор № 68134.4082.797.