Решение № 117 от 14.01.2016 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на насроченото за 19 януари 2016 година, извънредно Общо събрание на акционерите.

Решение № 116 от 14.01.2016 година

За откриване процедура по акредитация на „СБПЛРДЦП „Света София” ЕООД като учебна база.

Решение № 115 от 14.01.2016 година

За даване на съгласие ”Втора МБАЛ-София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив-1 (един) брой рентгенова тръба за компютърен томограф.

Решение № 114 от 14.01.2016 година

За даване на съгласие ”Първа МБАЛ-София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив-1 (един) брой рентгенова тръба за графичен рентгенов апарат.

Решение № 113 от 14.01.2016 година

За даване на съгласие ”Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-София град” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив-1 (един) брой рентгенова тръба за мобилен дигитален флуорограф „Проскан 7000”.

Решение № 112 от 14.01.2016 година

За обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност: „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово” ЕООД, „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Панчарево” ЕООД, „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - София град” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и „Център за кожно- венерически заболявания” ЕООД.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 111 от 14.01.2016 година

За подробен устройствен план - проект за изменение на план за улична регулация от о.т. 70-о.т. 604-о.т. 607-о.т. 609-о.т. 610 до о.т. 610а, прилежаща на кв.13з, кв.13г, кв.20 и кв.22; закриване на улица от о.т. 645б (нова) до о.т.604 и откриване на задънена улица от о.т.645б до о.т.645а; ИПР на УПИ III-1413 и УПИ II-1413 от кв.13з; ИПР на УПИ XXIV-1663 и УПИ XXIII-1663, 1665„за жилищно строителство и локална ПСОВ" от кв. 13г; план за вертикално планиране в обхвата на разработката, м. „Малинова долина- Герена", район „Панчарево".

Решение № 110 от 14.01.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация на УПИ V- „за складове, производство и администрация” за създаване на нови УПИ V- „за складове, производство и администрация”, УПИ ХХХI-376-„за склад и офиси”, ХХХII-376-„за офиси, складове и производство”, ХХХIII-376-„за офиси, складове и производство", улица по о.т.149 - 149а, кв.36, м. „НПЗ Средец", район „Красно село".

Решение № 109 от 14.01.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) по чл.16 от ЗУТ, заедно с план- схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16, м. "Приплат- разширение-запад", район „Витоша", Столична община.

Решение № 108 от 14.01.2016 година

За одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ III-2069, 2070, кв.20, м. „Надежда част 2а", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 2а и 2б", одобрен с Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС и изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-701, УПИ V-698 и УПИ X-708, кв. 20, м. „Надежда 2а и 2б", район „Надежда".

Решение № 107 от 14.01.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, откриване на задънена улица от о.т.811а до о.т.811б, изменение границите на УПИ II-2049 и създаване на нови УПИ II-30, УПИ XXXII-30 и УПИ XXXIII-30, кв.134, гр.Банкя, Район „Банкя”.

Решение № 106 от 14.01.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ I-745-за жс, кв.15а и създаване на задънена улица от о.т.101б до о.т.101е, в.з.„Малинова долина-2ч.”, Район ”Витоша”, Столична община.

Решение № 105 от 14.01.2016 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация на м. „Волуяк”, кв.30, УПИ XVIII-385, обособяване на нови УПИ ХVIII-385-„за ЖС” и ХХIII-385-„за ЖС”, задънена улица по о.т.172а- 172б, за поземлен имот с идентификатор 12084.2700.385, Район „Връбница”.

Решение № 104 от 14.01.2016 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план и одобряване на задание за план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 00357.5059.39, 00357.5059.816, 00357.5059.44, 00357.5059.45, част от 00357.5059.193 от КККР на гр.Нови Искър; план за нова улична регулация между о.т.1152в - о.т.1152г; изменение на плана за улична регулация между о.т.1152 - 1152б - 1152в по плана на м. „гр.Нови Искър”, кв.„Славовци”, Район „Нови Искър”.

Приложение

Решение № 103 от 14.01.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 102 от 14.01.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 101 от 14.01.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 100 от 14.01.2016 година

За предложение за разсрочване на такса битови отпадъци, дължими от КТ „Подкрепа”.

Приложение

Решение № 99 от 14.01.2016 година

За предоставяне на съоръжения и активи, придобити от Столична община на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците” за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка, във връзка с осъществяване на дейността му.

Приложение № 1

Решение № 98 от 14.01.2016 година

За приемане на Програма в изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за периода 2016-2020 г.

Приложение № 1