Решение № 641 от 21.11.2013 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - план за улична регулация съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в съответствие с актуализирания подробен транспортно - комуникационен план за участъка от местност „Люлин разширение запад" до ул. „Банско шосе".

Приложение


Решение № 642 от 21.11.2013 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на кв. 1, м. "Цариградско шосе - Караулката", кв. 2 от м. „Къро" район "Младост", район „Искър".


Решение № 643 от 21.11.2013 година

За подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване на имот с идентификатор 44063.6216.4, м. „Пилев азмак”, землище с. Долни Лозен, район „Панчарево”.


Решение № 644 от 21.11.2013 година

За одобряване на план за регулация и режим за застрояване на м. "ж.к. Толстой", район "Надежда".


Решение № 645 от 21.11.2013 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 500 по протокол № 46/12.09.2013 г. на СОС.


Решение № 646 от 21.11.2013 година

За прекратяване на административното производство по одобряване на проект за план за регулация за ново трамвайно трасе от бул. „П. К. Яворов” до гара ”Пионер” и изменение на улична регулация на м. „Борисова градина - Погребите” - I част от о.т. 247 до о.т. 19а и изпращане по компетентност на министъра на инвестиционното проектиране административната преписка.


Решение № 647 от 21.11.2013 година

За разрешаване изработването на план-извадка - проект за изменение на действащ подробен устройствен план на м. „Квартали между м. ”Република” и м. "Толева махала", кв. 4, УПИ XI-179 - „за магазини, офиси и складове", УПИ ХII-130, 96, 83 - „за търговски комплекс" и УПИ XXVIII-179 - „за магазини, офиси и складове", район „Връбница".


Решение № 648 от 21.11.2013 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-192 - „за оо” и VIII-189, 190, 191 - „за оо”, за създаване на нови УПИ VII-192 - „за оо и жс”, VIII-191 - „за оо и жс", ХIV- 190 - „за оо и жс" и XV-189 „за оо и жс", кв. 16; нов УПИ II - „за техническа инфраструктура", кв. 18 и нова улица от о.т. 57 до о.т. 53а, м. "Киноцентър - III част - разширение", район „Витоша".


Решение № 649 от 21.11.2013 година

За изменение на Решение № 107 от 28.02.2013 г. и Решение № 470 от 19.07.2013 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 650 от 21.11.2013 година

За даване на разрешение на „Топлофикация София” ЕАД за започване на преговори с „Български енергиен холдинг” ЕАД.


Решение № 651 от 21.11.2013 година

За избор на нов контрольор на „Диагностично-консултативен център XX - София” ЕООД.


Решение № 652 от 21.11.2013 година

За изменение на Решение №164 по Протокол № 37, т. 29 от 28.03.2013 година на Столичен общински съвет.


Решение № 653 от 21.11.2013 година

За изграждане на мемориал в памет на цивилните жертви от бомбардировките над България през Втората световна война.


Решение № 654 от 21.11.2013 година

За промяна предназначението на 2 броя жилища от фонд ”Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и включването им във фонд ”Резервен” на СО.


Решение № 655 от 21.11.2013 година

За публичен търг за учредяване право на строеж в общински недвижими имоти УПИ III - „за ЖС”, УПИ V-149 и УПИ VI-158, кв. 85, местност „бул. Станке Димитров”.


Решение № 656 от 21.11.2013 година

За определяне на оценка за поземлен имот пл. № 914, к.л. № 752, в.з. ”Симеоново - Драгалевци - 2 ч.”, м. „Могилата” (Поповица), землище Драгалевци, Район „Витоша", представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 от Предварителните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ).


Решение № 657 от 21.11.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за изменение на действащ ПУП за УПИ III-910, 919, 953, 696, 954, 957, 929, 987 - за магазини, офиси, заведения за обществено хранене, шоуруми, жил. сгради и подземни гаражи, хотел и спорт, кв. 1 и улична регулация на местност „в.з. Малинова долина - Бункера - III етап”.


Решение № 658 от 21.11.2013 година

За отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Овча купел”.


Решение № 659 от 21.11.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с проект за изменение на план за регулация за кв. 17, УПИ VII и УПИ VIII, местност „ж.к. Овча купел - 2”.


Решение № 660 от 21.11.2013 година

За публичен търг за продажба на имот с идентификационен номер 68134.4334.365, съставляващ УПИ Х - за коо, кв. 12, м. ”Овча купел”, Район ”Овча купел”.