Обратно Заседание № 19 от 10.09.2020 година

 

ЗАСЕДАНИЕ № 19 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

10 септември 2020 г. (четвъртък) от 10:00
чрез платформата CISCO Webex Meeting

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Доклад вх.№СОА20-ВК66-7195/03.09.2020 г. относно вземане на решение за провеждане на онлайн заседания на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 388 по т. 1, обявено на 17.09.2020 г.

2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-6831/20.08.2020 г. относно приемане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2019 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 389 по т. 2, обявено на 17.09.2020 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 5.1
Приложение № 5.2
Приложение № 5.3
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5890/20.07.2020 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2020 г.
Докл. д-р Дончо Барбалов
Решение № 390 по т. 3, обявено на 17.09.2020 г.

4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4729/1/23.06.2020 г. относно промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“ и приемане на Правилника за организацията на дейността на Общинското предприятие „Софияплан“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 391 по т. 4, обявено на 17.09.2020 г.
Приложение
Приложение № 1

5. Доклад вх.№ СОА20-ДИ04-848/3/14.08.2020 г. относно разрешаване разходването на средства от дарителска сметка на Столична община № BG54SOMB91303133008302.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 392 по т. 5, обявено на 17.09.2020 г.

6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5779/1/20.07.2020 г. относно план за действие за 2020 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2020 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 393 по т. 6, обявено на 17.09.2020 г.
Приложение

7. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9069/5/31.08.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община, чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по  Открита покана № 2 BGENVIRONMENT – 3.002 – „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докл. Десислава Билева, Ирина Савина
Решение № 394 по т. 7, обявено на 17.09.2020 г.
Приложение

8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5821/16.07.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. д-р Дончо Барбалов
Решение № 395 по т. 8, обявено на 17.09.2020 г.

9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5820/16.07.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. д-р Дончо Барбалов
Решение № 396 по т. 9, обявено на 17.09.2020 г.

10. Доклад вх.№ СОА16-ДИ02-40/9/04.08.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. д-р Дончо Барбалов
Решение № 397 по т. 10, обявено на 17.09.2020 г.

11. Доклад вх.№СОА19-ВК66-8574/3/03.09.2020 г. относно участие на Столична община в европейски проект „Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони“  (AGORA – Advancing innovative cogeneration Options for Revitalising local Areas) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014-2020) на Европейския съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 398 по т. 11, обявено на 17.09.2020 г.

12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4506/09.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о. т. 309 и о. т. 310 с цел създаване на нова задънена улица от о. т. 310 (съществуваща), о. т. 500 (нова), о. т. 501(нова), о. т. 502(нова), о. т. 503(нова), о. т. 504(нова), о. т. 505(нова), о. т. 506(нова), о. т. 507(нова), о. т. 508(нова), о. т. 509(нова), о. т. 510(нова), о. т. 511(нова) до о.т. 512 (нова) и свързаното с това изменение на контактен УПИ VI-375,657,658,659,660,661,662 от кв. 22а; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имот (ПИ) с идентификатор 55419.6701.1293 за образуване на нов УПИ XVIII -1293-„за жилищно строителство“ от кв. 22а, м. "Детски град-Панчарево", план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част "Водоснабдяване", "Канализация" и план за вертикално планиране на новопроектираната улица на м. „Детски град Панчарево“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 399 по т. 12, обявено на 17.09.2020 г.

13. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5736/15.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ X-556,557, кв. 191, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2б”, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43/19.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 400 по т. 13, обявено на 17.09.2020 г.

14.  Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5889/20.07.2020 г. относно проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП - ИПР) на УПИ XI-"за озеленяване", УПИ XIII-699, заличаване на УПИ VIII-700 и изменение на плана за регулация на контактни УПИ VII-697, УПИ IX-1132 и УПИ XXVII-1135 и образуване на нови УПИ XI-"за озеленяване", УПИ XXXI-"за озеленяване", УПИ XXX- 706 "за общ. обслужване и жилища", УПИ VII-697, УПИ IX-1132, УПИ XXVII-1135 и УПИ XIII-699; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 101 до о.т. 106 по ул. "Ломско шосе" по отношение на локалното платно; заличаване на улица от о.т. 99а до о.т. 100б и обособяване на нова задънена улица от о.т. 106а до о.т. 106б (нови), кв. 7, м. "с. Волуяк", район "Връбница". Изменение на плана за застрояване с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ XXX-706 "за общ. обслужване и жилища".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 401 по т. 14, обявено на 17.09.2020 г.

15. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5939/22.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХIІ-106, кв. 35, м. „кв. Симеоново”, ПИ с идентификатор 68134.2042.106, за разделянето му и създаване на два но-ви УПИ ХV-106 и УПИ ХVІ-106; изменение на плана за улична регулация на улица от о.т.47 до о.т.48 за създаване на нова задънена улица от о.т. 47а-о.т. 47б, м. „кв. Симеоново”, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 402 по т. 15, обявено на 17.09.2020 г.

16. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-6198/30.07.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VІІ-416, кв. 20, м. „в.з. „Симеоново-север”, ПИ с идентификатор 68134.2040.416 по КККР на район „Витоша“, за обособяване на два нови УПИ VІІ-416 „за жс” и УПИ ХХІІ-416 „за жс”, изменение на уличната регулация на улица от о.т. 129 до о.т. 110а за създаване на нова задънена улица от о.т. 129а (нова) до о.т. 129б (нова), свързаното с това изменение на общата регулационна граница с УПИ ХVІІІ-415, кв. 20, м. „в.з. „Симеоново-север”, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 403 по т. 16, обявено на 17.09.2020 г.

17.  Доклад вх.№СОА20-ДИ11-2618/1/03.09.2020 г. относно обявяване на процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 404 по т. 17, обявено на 17.09.2020 г.
Приложение № 1

18.  Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7130/02.09.2020 г. относно частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 405 по т. 18, обявено на 17.09.2020 г.

19. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5746/15.07.2020 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2019 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2020 г.
Докл. Димитър Вучев, Владимир Митов, д-р Антон Койчев, Владимир Данев
Решение № 406 по т. 19, обявено на 17.09.2020 г.
Приложение № 1

20. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-74/6/16.07.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 407 по т. 20, обявено на 17.09.2020 г.
Приложение № 1

21. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-8935/2/16.07.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Панчарево“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
Решение № 408 по т. 21, обявено на 17.09.2020 г.

22. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8539/3/25.07.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Район Красно село – по-близо до гражданите – патронажна грижа“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Докл. Росина Станиславова
Решение № 409 по т. 22, обявено на 17.09.2020 г.

23. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8309/1/20.07.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на 05 РУ - СДВР за срок от 5 години на помещение - публична общинска собственост, находящо се на ул. "Васил Друмев" № 34, за приемна на полицейските и младши полицейските инспектори. 
Докл. Николай Александров
Решение № 410 по т. 23, обявено на 17.09.2020 г.
Приложение

24. Питане вх.№СОА20-ГР94-500/30.01.2020 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно разширяване на ул. „Източна тангента“ и връзката и с бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“ и Северна скоростна тангента.
Отговор по т. 24

25. Питане вх.№СОА20-ВК66-1879/28.02.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно процесуално представителство и защита по гр. Дело № 6614/2017 г. по описа на СГС, I-20 състав.
Отговор по т. 25

26. Питане вх. №СОА20-ГР94-1323/11.03.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно опазване на културното наследство на територията на Столична община.
Отговор по т. 26

27. Питане вх. №СОА20-ВК66-4153/29.05.2020 г. от г-н Иван Таков – общински съветник относно изграден „Пазар на цветя“ в р-н Надежда.
Отговор по т. 27

28. Питане вх. № СОА20-ВК66-3504/07.05.2020 г. от г-н Веселин Калановски, г-н Михаил Паргов, г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков – общински съветници относно къщата на Гешов, находящ се на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7.
Отговор по т. 28

29. Питане вх. № СОА20-ВК66-4207/01.06.2020 г.  от г-н Веселин Калановски – общински съветник относно храм „Св. Вмчк. Панталеймон“, находящ се на бул. „Цар Борис III“ № 2020.
Отговор по т. 29   

30. Доклад вх.№СОА20-ВК08-4869/5/24.07.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински имот – частна общинска собственост, за срок от 5 години на Фондация „Сошъл Фючър“, за подпомагане на хора с увреждания.                                                                                  
Докл. Константин Павлов

Решение № 411 по т. 30, обявено на 17.09.2020 г.

31. Доклад вх.№СОА20-ТД26-8499/1/09.09.2020 г. относно освобождаване на член на Съвета на директорите на "Метрополитен" ЕАД.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 412 по т. 31, обявено на 11.09.2020 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                       /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/