Новини

Обратно Публична покана за избор на управител на „Географска информационна система – София“ ЕООД

 

Публикувано на 01.12.2021 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до участие в устната част на процедурата за избор на управител на „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – СОФИЯ“ ЕООД

 

I. Допускат се до участие в устната част от процедурата следните кандидати:

1. В. Дишева – вх. № СОА21-ГР94-3028/03.06.2021 г.

 

II. Не се допускат до устната част от процедурата следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

Допуснатият кандидат следва да се яви на 09.12.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, Зала № 1, за провеждане на устната част от процедурата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Публикувано на 23.06.2021 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до участие в конкурс за избор на управител на „Географска информационна система – София“ ЕООД

 

I. Допускат се до участие в конкурса следните кандидати:

1. В. Дишева – вх. № СОА21-ГР94-3028/03.06.2021 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Допуснатият кандидат разполага със срок от 14 календарни дни да представи бизнес програмата (24.06.2021 г. – 07.07.2021 г. вкл.). Същата следва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на Комисията за номиниране за избор на управител на „Географска информационна система – София“ ЕООД, както и по електронен път на електронна поща: georgi.bozhinov@sofia.bg
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА НОМИНИРАНЕ:

                                    /Г. Георгиев/

 

-----------------------------------------------------

П У Б Л И Ч Н А  П О К А Н А

за избор на управител на „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – СОФИЯ“ ЕООД

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                            

На основание чл. 21, ал. 1 и § 3, ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби от Закона за публичните предприятия, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на основание Решение № 219 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г. на Столичния общински съвет, обявено на 29.04.2021 г.

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на управител на „Географска информационна система – София“ ЕООД, ЕИК 000656403, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Сердика“ № 5, при следните условия:

I. Условия за допустимост на кандидатите:
1. До участие в конкурса за избор на управител на „Географска информационна система – София“ ЕООД се допуска лице, което:
1.1. е български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. има образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока;
1.3. има най-малко 5 години професионален опит;
1.4. не е поставено под запрещение;
1.5. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
1.6. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
1.7. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.8. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.9. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
1.10. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
1.11. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет или секретар на община;
1.12. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „Географска информационна система – София“ ЕООД;
1.13. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на „Географска информационна система –София“ ЕООД;
1.14. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
1.15. отговаря на други изисквания, предвидени в Учредителния акт на „Географска информационна система – София“ ЕООД.

За удостоверяване на посочените обстоятелства, кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 2 към Публичната покана.

II. Необходими документи за участие в конкурса:
1. писмено заявление за участие по образец – Приложение № 1;
2. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, съответно чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала – Приложение № 2;
3. автобиография;
4. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
5. копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит).

III. Документите по т. II се приемат в срок от 1 (един) месец от публикуването на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 до 19:30 ч. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис: „За участие в публичен подбор за избор на управител на „Географска информационна система – София“ ЕООД“. На плика се отбелязва името на кандидата и телефон за връзка.

IV. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи, Комисията за номиниране публикува на интернет страницата на Столична община списък с допуснатите кандидати, като определя срок от 14 календарни дни за представяне на бизнес програма от страна на допуснатите кандидати, който срок започва да тече от датата на уведомяването им.

V. На допуснатите кандидати Комисията за номиниране, чрез администрацията на Столична община, предоставя шестмесечния междинен финансов отчет с финансов одит и деветмесечния междинен финансов отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния доклад за дейността на дружеството.

VI. Процедурата за номиниране включва два етапа – писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап е „Много добър (4,50)“. Кандидат, получил по-ниска оценка от „Много добър (4,50)“ на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

VII. Критерии за подбор и методика за оценка:
1. Средноаритметична оценка (от 2 до 6 – от много неподходящ до много подходящ) на бизнес програмата на кандидата в съответствие със следните показатели:
1.1. Ясна бизнес стратегия – оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите;
1.2. Степен на познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея – оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите на дружеството, както и на релевантната нормативната уредба;
1.3. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в програмата мерки;
1.4. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана – оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност;
1.5. Познаване на пазара и пазарните сегменти – доколко ясно е описана спецификата на пазара, както и отделните му сегменти, описание на общия обем на пазара и делът на дружеството в него, очаквания за развитие на пазара;
1.6. Планиран социален ефект – оценява се доколко в плана са включени мерки, целящи ясно различим социален ефект.
2. познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея;
3. професионален опит на кандидата;
4. образователен ценз;
5. опит в управлението на проекти;
6. комуникационни и аналитични умения на кандидата.

Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по шестобалната система,  като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да получи, след преминаване през двата етапа на процедурата, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.

VIII.   Начин за комуникация с Комисията за номиниране – юрисконсулт в направление „Финанси и здравеопазване“ Георги Божинов – 029377-472, e-mail: 

georgi.bozhinov@sofia.bg

Заявление

Декларация

 

Вътрешни правила за работа на Комисията за номиниране за публичен подбор на членове на Съвета на директорите на „Географска информационна система – София“ ЕООД