СЛУЖИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯТА ДЛЪЖНОСТ ТЕЛЕФОН ЕКСПЕРТНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА:
Станислава Стоянова директор 02/9377-401  
Бистра Цонева главен експерт 02/9377-384 Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика
Постоянна комисия по обществен ред и сигурност
Иванка Благова старши експерт 02/9377-384 Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори
Росица Григорова главен експерт 02/9377-321 Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика
Емилия Даскалова главен експерт 02/9377-338 Постоянна комисия по финанси и бюджет
Галина Георгиева началник отдел 02/9377-568  
Иванка Галова старши експерт 02/9377-572 Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация
Юлия Пашалийска главен специалист 02/9377-361 Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране
Иван Иванов главен експерт 02/9377-599  
Борис Гарчев главен юрисконсулт 02/9377-599  
Теодора Деспотова-Кямилова главен експерт 02/9377-591 Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Боряна Гошева старши юрисконсулт 02/9377-338  
Семра Мехмед главен юрисконсулт 02/9377-599  
Георги Стоянов старши юрисконсулт 02/9377-348  
Йова Граматикова главен експерт 02/9377-361  
Димана Пунчева  старши експерт 02/9377-572 Постоянна комисия за децата, младежта и спорта
Постоянна комисия за връзки с гражданското общество
Дончо Христев старши експерт 02/9377-245 Постоянна комисия по образование, култура наука и културно многообразие
Десислава Милева главен юрисконсулт 02/ 9377-338 Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба
Йоанна Цанкова младши експерт 02/9377-599 Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност
Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти
Аделина Райкова главен специалист 02/9377-361  
Росица Бошнакова  главен специалист 02/9377-591  
Евелина Петрова старши специалист 02/9377-528  
Теменужка Радева  старши специалист 02/9377-402  
Виктория Ниновска специалист 02/9377-568  
Здравко Кожухаров началник отдел 02/904-1466  
Дарина Христова юрисконсулт 02/9377-338