СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

 

София, 1000,
пл. “Славейков“ 6, ет. 1
e-mail: contact@investsofia.com
тел.: 02 980 04 67

 

Депозитът за участие се внася по банковата сметка на СОАПИ:

  • № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 
  • ВІС: SOMBBGSF
  • “Общинска банка” АД – клон “Врабча”,
    гр. София, ул. ”Врабча” № 6

 

Краен срок за внасяне на депозита: 

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга

 

Срок за подаване на предложение за участие в търга:

  • Не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая №  2, от 14 до 16 часа.

 

Оглед на обекта:

  • Всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжната документация

 

 

 

Решение № 107 от 02 ноември 2020 г.

за провеждане на 03.12.2020 г. от 14 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна, ул. "Цар Самуил" № 10 , обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ ЕАД

Решение № 106 от 02 ноември 2020 г.

за провеждане на 03.12.2020 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а, м. „Банишора – Зона В-17“, София, ул. „Пловдив“, в участъка между ул. „Габрово“ и ул. „Зайчар“, общински нежилищен район, стопанисван от район „Илинден“

Решение № 97 от 26 октомври 2020 г.

за провеждане на 24.11.2020 г. от 14 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4), в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. „Зона Б-2“, София, ул. „Иларион Макариополски“ № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“

Решение № 96 от 26 октомври 2020 г.

за провеждане на 23.11.2020 г. от 14 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж

Решение № 95 от 26 октомври 2020 г.

за провеждане на 25.11.2020 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж

Решение № 94 от 26 октомври 2020 г.

за провеждане на 24.11.2020 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж

Решение № 93 от 26 октомври 2020 г.

за провеждане на 23.11.2020 г. от 11 часа в СОАПИ на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Градинарска“ № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж