Обратно Заседание № 8 от 23.04.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 23.04.2024 г., /вторник/ 10.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА23-ВК66-11620/53/11.04.2024 г. относно изменение на План за действие на общинските концесии на Столична община за периода 2022-2027 г.

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-608/18/15.04.2024 г. относно допълнение на Приложение № 2/А към Решение № 17 по Протокол № 5 от 07.03.2024 г. на Столичен общински съвет (СОС) за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти за индивидуално ползване по реда и при условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Доклад вх. № СОА23-ДИ05-420/9/15.04.2024 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на район "Панчарево".

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3104/10.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-639,493-„за жилищно строителство”, кв.35, м. „с.Локорско”, район „Нови Искър”-СО, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „с.Локорско ”, одобрен с Решение № 360 по протокол № 55/14.06.2018 г. на Столичния общински съвет.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3122/10.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 11884.5597.163 и 11884.5597.164 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Войнеговци, район „Нови Искър“-СО за създаване на нови УПИ IV-163-„за жилищно строителство“ и нов УПИ V-164-„за жилищно строителство“ от кв. 27а; План за улична регулация за нова улица по о.т.79к(нова) - о.т.79л(нова), м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3125/10.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „с. Мало Бучино“, кв. 7, УПИ XXIX-156, 153, за създаване на нов УПИ XL-2027 „за ЖС“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 46721.3851.2027, което води до изменение на общата граница със съседен УПИ XXV-294, образуване на нов остатъчен УПИ XXIX-156,153 и изменение на плана за улична регулация при о.т.36б за продължаване на задънена улица по нови о.т.36в до о.т.36г, район „Овча купел“ на Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3156/11.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 11884.5596.13 и 11884.5596.14 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Войнeговци, район „Нови Искър“-СО за образуване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХІV-13,14-„за жилищно строителство“, ХV-13,14-„за жилищно строителство“ и ХVІ-13,14-„за жилищно строителство“ от кв. 25; План за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.18и – о.т. 79к(нова) – о.т.79и; м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3158/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ XVI общ. и УПИ XVII-"за хотел" за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.508.1765 по КККР, кв. 27, м. "Орландовци-Малашевци" - част изток, район "Сердика" и свързаното с това изменение на уличната регулация от о.т.665 до о.т.670 за създаване на нова задънена улица по о.т.669а до о.т.669б, както и изменение в общите граници.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3159/11.04.2024 г. относно одобряване на ПУП – изменение на плана за улична регулация при о.т.118 по плана на м. „с. Герман“ и на улица от о.т.334 през о.т.334а (нова) до о.т.335 по плана на м. „с. Герман-Терасите”; План за улична регулация за: нова улица от о.т.118 - о.т.314-о.т. 315 до о.т.316; нова улица от о.т.299 - о.т.300 - о.т.316 - о.т.301 - о.т.302 до о.т.278; нова улица от о.т.278 - о.т.276 – о.т.276а - о.т.269 – о.т.269а- о.т.319 - о.т.254 - о.т.270 - о.т.271 - о.т.272 - о.т.273 - о.т.274 - о.т.262 - о.т.275 - о.т.284 - о.т.290 - о.т.291 - о.т.292 - о.т.293 - о.т.294 - о.т.295 - о.т.296 - о.т.297 до о.т.334а; нова улица от о.т.284 - о.т.258 – о.т.318; нова задънена улица от о.т.258 - о.т.259 - о.т.260 до о.т.261; нова улица от о.т.318 - о.т.317 - о.т.250 - о.т.251 - о.т.252 - о.т.253 до о.т.255; нова задънена улица от о.т.269а до о.т.277; План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 14831.6508.218, 14831.6508.219, 14831.6508.2335, 14831.6508.308 и 14831. 6508.309 за създаване на нови УПИ I-218 „за ЖС“, УПИ II-2335 „за „ЖС“, УПИ III-219 „за ЖС“ в нов кв. 8, УПИ IV-308,309 „за ЖС“ в нов кв. 7, м. „с. Герман-Терасите“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ-части Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация (ВиК) и Вертикално планиране (ВП).

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. СОА24-ВК66-3160/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 68134.1007.883, 68134.1007.884, 68134.1007.1930 и 68134.1007.1931 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на район „Триадица“ за създаване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ-884,1930-„ за жилищно строителство“, VІІ-1930-„за жилищно строителство“, VІІІ-1930,1931-„за жилищно строителство“ и ІХ-883,1931-„ за жилищно строителство“ от кв.113, м. ,,Кръстова вада“; план за улична регулация (ПУР) на нова задънена улица по о.т.244в(нова) – о.т.244г(нова); изменение на плана за улична регулация при о.т.244а за отваряне на новата задънена улица, район „Триадица“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3185/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 44063.6213.4236 по КККР, изменение на плана за улична регулация и създаване на нова улица, м. „Орлова круша с. Лозен“, район „Панчарево“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3186/11.04.2024 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ИПРЗ за УПИ XIV-4283,4285 „за ЖС“ в кв. 18, м. “с. Кривина“, район ,,Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3187/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация на пешеходна алея между квартали 25 и 25а и контактен УПИ II-общ., кв. 25а м. „с. Железница“ район „Панчарево“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3189/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 55419.6701.366 - нов УПИ XXI-366 „за ЖС”, кв. 21А и план за улична регулация на улица от о.т. 141б до о.т. 141в, м. „Детски град-Панчарево”, район „Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3190/11.04.2024 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 02659.2235.104 по КККР, за създаване на нови УПИ XV-104 „за ЖС“, XVI-104 „за ЖС“, XVII-104 „за ЖС“, XVIII-104 „за ЖС“ и XIX-104 „за ЖС“ от кв. 16, и нов УПИ XXVIII-104 „за ЖС“ от кв. 11, и свързаното с това изменение на контактен УПИ XI-987, кв. 11; изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIV-276, относно ПИ с идентификатор 32216.2330.24 по КККР, за създаване на нови УПИ XIV-24 „за ЖС“ и УПИ XXIX-24 „за ЖС“; изменение на план за улична регулация (ИПУР) по о.т. 66 – о.т. 66а(нова) – о.т. 72; о.т. 72 – о.т. 72а(нова) – о.т. 72б(нова) - о.т. 5б – о.т. 5в; о.т. 72 – о.т. 80 – о.т. 79; отпадане на задънена улица от о.т. 5а до о.т. 16 и създаване на алея между новообразувани УПИ XIV-24, УПИ XXIX-24 и УПИ XI-987 (контактен) от кв. 11, м. „в.з. Бели брег“, район „Банкя“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3191/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-изменение на плана за регулация за одобряване на нов УПИ I-395,425,426, кв. 108, м. „Бул. Сливница- Люлин-9 мр”, район „Люлин”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3200/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-кабел 20 kV за захранване на трафопост и ППС 1153 на „ЦЕТИН България“ ЕАД в ПИ с идентификатор 56624.7206.177 по КККР на с. Плана.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-5626/2/11.04.2024 г. относно разрешен/documents/d/guest/protokol_8-pk-ooszgие за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи (ЕСМ) на „А1 България“ ЕАД и пан-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част „Съобщителни мрежи“ от отклонение от с. Лозен до „Резиденшъл парк Лозен“, с. Лозен, район „Панчарево“ и одобрение на задание.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3209/11.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 80409.5826.17 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Чепинци за образуване на нов УПИ ІІІ-17-„за жилищно строителство“ от кв. 106а; план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.154л – о.т.5д(нова) – о.т.5г(нова) – о.т.5в(нова) – о.т.5б(нова); изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за отпадане на улична регулация по о.т.276а – о.т.5а – о.т.5б(нова), м. „с.Чепинци”, район „Нови Искър“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3213/11.04.2024 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) в участъка от о. т. 116 до о.т. 106; от о.т. 106 – о.т.107- о.т. 14 – о.т. 13; от о.т. 105- о.т. 104- о.т. 103- о.т. 102- о.т. 101- о.т. 100А- о.т. 100, от о.т. 37 до о.т. 203 и от о.т. 106 до о.т. 117; ИПР на прилежащи кв. 20, кв. 83, кв. 25, кв. 83а, м. „Северен парк“, район „Надежда“ и район „Връбница“ и ПЗ за нов УПИ IV-1275 „за ЖС“, кв.25, местност „Северен парк“, район „Надежда“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3214/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55419.6701.3170 по КККР за образуване на нов УПИ V -3170 „за ЖС“, м. „кв. Детски град“, кв.22 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.300а и о.т.300б за промяна на профила на улицата, район „Панчарево“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3219/12.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 35239.6110.43, 35239.6110.46, 35239.6110.47, 35239.6110.48, 35239.6110.42, 35239.6110.49 и 35239.6110.50 по КККР на с. Казичене за създаване на нови УПИ X-43,46,47,48 ,,за складове и офиси“ и УПИ XI-42,49,50 ,,за складове и офиси“, кв. 1б, м. ,,с. Казичене – стопански двор“ и изменение на плана за улична регулация при о.т.26и за продължаване на улицата от о.т.26и до о.т.26м(нова), район „Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3220/12.04.2024 г. относно Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР), м. „Изток - изток част I и част II”, кв. 60, УПИ III-555 „за ЖС“ за ПИ с идентификатор 68134.801.555 с (проектен УПИ III-555,556), район „Изгрев”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Изток-Изток част I и част II“ в граници: улица от о.т.97 през о.т. 88 -о.т. 89 - о.т. 7 до о.т. 2; улица от о.т. 2 през о.т. 3 - о.т. 4 -о.т. 5- о.т. 28 -о.т. 154 - о.т. 161- о.т. 159 - о.т. 158 до о.т. 160; улица от о.т. 160 - о.т. 220а до о.т. 220; южна граница на УПИ I-за озеленяване от кв. 92б; улица от о.т.216б през о.т. 216а - о.т. 216 до о.т. 210; улица от о.т. 210 през о.т. 199 - о.т. 194 -о.т. 194а до о.т. 194д; улица от о.т. 194д през о.т. 129а до о.т. 125а; улица от о.т 125а до о.т. 125; улица от о.т. 125 през о.т. 121 - о.т. 109 - о.т. 105 - о.т. 103- о.т. 98 до о.т. 97, одобрен с Решение № 241 по протокол № 38 от 16.04.2009г. на Столичния общински съвет.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3223/12.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 04234.6964.16 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево” за създаване на нови УПИ XXXVIII-16 “за жс“, УПИ XXXIX-16 “за жс“, УПИ XL-16 “за жс“, УПИ XLI-16 “за жс“, УПИ XLII-16 “за жс“ и УПИ XLIII-16 “за жс“, кв. 13А, изменение на план за улична регулация на улица между о.т.750a и о.т.750 за създаване на нова задънена улица от о.т.612л (нова) до о.т.612м (нова) , м. „с. Бистрица“, район „Панчарево“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-1743/27.02.2024 г. относно създаване на образователен еко център за зелени политики – Климатичен хъб.

Анна Стойкова и Драгомир Младенов – общински съветници

Доклад вх. № СОА24-ВК66-3497/18.04.2024 г. относно осигуряване на функционален публичен достъп до чешмите на столицата.

Цветелина Симеонова-Заркин, Димитър Петров и Бойко Димитров – общински съветници

Жалба вх. № СОА24-ЕВ01-44/6/07.02.2024 г. относно жалба срещу провеждането на „София Съмър фест“ на територията на Южен парк – II част.

Лилия Христова – обществен посредник на Столична община

Разни.

 

Видео излъчване 

Протокол