Решение № 595 от 25.07.2019 година

За продължаване ползването на предоставени на Агенция за социално подпомагане - Дирекция социално подпомагане Слатина, част от имот - публична общинска собственост.


Решение № 594 от 25.07.2019 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1387.356, с площ 219,00 кв.м., съставляващ УПИ III-356, кв. 843, местност „Триъгълника“, СО - Район „Надежда“.


Решение № 593 от 25.07.2019 година

За изменение и допълнение на Решение № 865 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичния общински съвет и сключване на анекс към Договор №СОА18-ДГ64-4/05.06.2018 г. на СО за безвъзмездно учредяване право на строеж, за срок от 30 години в полза на Сдружение „Български футболен съюз“, върху общински имот.


Решение № 592 от 25.07.2019 година

За учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж на храм „Св. Серафим Софийски Чудотворец“ и сграда с обслужващи помещения, върху поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2375, с площ 2 194,00 кв.м., представляващ УПИ VIII - за православен храм, кв. 67, м. „ж.к. Надежда 3“, СО - Район „Надежда“.


Решение № 591 от 25.07.2019 година

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.1368.2041, съставляващ УПИ II-2041, кв. 14, местност „Илиянци“, с административен адрес: гр. София, Район „Надежда“, бул. „Рожен” № 95, чрез продажба на общинската част от имота на съсобственика.


Решение № 590 от 25.07.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ XI-1376 и образуване на нов УПИ ХI-1376, 2144 - „за ЖС“, кв. 8, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии - част север“, район „Надежда“, Столична община.


Решение № 589 от 25.07.2019 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собствениците на законно построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.85, за който е отреден УПИ II-85, кв. 245, местност „ж.к. Надежда 1а и 1б“, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ул. „Любородие“ № 20.


Решение № 588 от 25.07.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1588, собственост на физическо лице, попадаща в улична регулация от о.т. 328 - о.т. 329, в обхвата на ул. „Слав Караславов“, кв. 82, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 587 от 25.07.2019 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VI-1307, кв. 40, м. ”Витоша - ВЕЦСимеоново” и улична регулация, чрез взаимно прехвърляне правото на собственост върху имоти.


Решение № 586 от 25.07.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част ПИ с идентификатор 68134.905.3284, с площ 37 кв.м., попадаща в улична регулация, в участъка от о.т. 707 - о.т. 708, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужващ кв. 33, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 2, м. „Група Зоопарк“, собственост на физическо лице, по действащия план на м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 585 от 25.07.2019 година

За продажба на общински имот с идентификатор 68134.900.269, с площ от 690 кв.м., находящ се на ул. „Козяк“ № 3, представляващ УПИ Х-269, кв. 284, м.„Лозенец“ - I-ва част, Район „Лозенец“ - СО, на собствениците на законно построена жилищна сграда, заедно с правото на строеж върху общинска земя.


Решение № 584 от 25.07.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1302, попадаща в улична регулация от о.т. 701 - о.т. 702, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужваща кв. 41, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, собственост на физически лица, по действащия план на м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 583 от 25.07.2019 година

За безвъзмездно предоставяне за управление за срок от 10 (десет) години на Агенция „Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“ - „Слатина“, върху част от общински имот - публична общинска собственост (АОС № 1794/27.02.2019 г. на СО, Район „Слатина“, находящ се в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 73, ет. 1, партер, с идентификатор № 68134.705.1365.1.97, представляващ осем кабинета с условни номера 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Решение № 582 от 25.07.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за проектен УПИ IV-1470 - „за обществено обслужване“, кв. 12в, м. „Суха река - запад“, гр. София, изключен от действащия регулационен план на м. „Суха река - запад“ одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.


Решение № 581 от 25.07.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на реални части от имоти (терени) - публична общинска собственост, находящи се на територията на СО - Район „Сердика“, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност“, за срок от 5 години.


Решение № 580 от 25.07.2019 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост.


Решение № 579 от 25.07.2019 година

За учредяване право на строеж върху урегулиран поземлен имот, находящ се на ул. „Богдан“ № 25 - съсобствен между Столична община и частни лица.


Решение № 578 от 25.07.2019 година

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.407.214, находящ се в гр. София, ул. „Герлово“ № 2, без находящите се в поземления имот сгради, чрез продажба на съсобственик на общинската 1/3 идеална част от имота, обременена с учредено право на строеж в полза на трето лице, в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 33 по Протокол № 69, т. 2 от 31.01.2019 г.


Решение № 577 от 25.07.2019 година

За отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс за срок до 5 (пет) години на обособен обект от недвижим имот, намиращ се на втори етаж в бившата сграда на МУЦТПО, публична общинска собственост, с площ от 265.35 кв.м., бул. „Генерал Скобелев” № 58, УПИ I за муц, кв. 285, м. „Еврейски гробища”, АОС № 1829/2019 г.


Решение № 576 от 25.07.2019 година

За отдаване под наем на общински недвижим имот, частна общинска собственост без провеждане на търг или публично оповестен конкурс на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в България“, за нуждите на Дружество на инвалидите „Бели брези“ за срок от 10 години, АЧОС № 1665 от 2015 г. на Район „Красно село”, находящ се в ж.к. „Бели брези” бл. 9, партер със застроена площ от 46.10 кв.м., с идентификатор 68134.205.86.9.70 по КККР.