Решение № 75 от 14.02.2019 година

За одобряване на проект за ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ Х-468 и УПИ XI-467, ПИ с идентификатор 00357.5359.468 от КККР на гр. Нови Искър, за създаване на нов УПИ Х-468 и свързаното с това изменение в общите граници на УПИ IX-469, УПИ XII-466 и УПИ XXVI-469 и промяна профила на улична регулация между о.т. 968а - о.т. 966 и о.т. 106а - о.т. 14а, кв. 187, м. „гр. Нови Искър, кв. Кумарица, кв. 180, 182, 184, 187, 194, 195, 196 и 197“, район „Нови Искър”, Столична община.


Решение № 74 от 14.02.2019 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация от о.т. 14 - о.т. 14а (нова) до о.т. 15; План за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 14а (нова) - о.т. 14б (нова) - о.т. 14в (нова) до о.т. 14г (нова); План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2232.31 и 02659.2232.32 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ I-31 „за ЖС”, УПИ II-31 “за ЖС”, УПИ III-31, 32 “за ЖС”, УПИ IV-32 “за ЖС”, УПИ V-32 “за ЖС”, УПИ VI-32 “за ЖС”, УПИ VII-31 “за ЖС” и УПИ VIII-31 “за ЖС”, кв. 3а (нов), м. „кв. Вердикал”, район „Банкя”.


Решение № 73 от 14.02.2019 година

За одобряване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за продължението на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента“ - бул. „Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и кв. „Бенковски“, район „Нови Искър“ и район „Сердика“, Столична община.


Решение № 72 от 14.02.2019 година

За одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР), м. „Суха река - запад”, район „Подуяне”, кв. 31а, УПИ IV-133, 134, 1008, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, район „Подуяне”, одобрен с Решение № 325 по протокол № 42/ 27.06.2013 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 71 от 14.02.2019 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2019 г. за разплащане на разходи по проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned), финансиран по Програма УРБАКТ III на ЕС.


Решение № 70 от 14.02.2019 година

За утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2019 г.

Приложение


Решение № 69 от 14.02.2019 година

За изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) - Решение № 270 по протокол № 52 от 26.04.2018 година, изм. и доп. - Решение № 510 по протокол № 58 от 26.07.2018 година.


Решение № 68 от 14.02.2019 година

За приемане на актуализирания „План за защита при бедствия“ на Столична община.


Решение № 67 от 14.02.2019 година

За приемане на схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри и за вилните зони, по приложението към чл.3, ал.2 от ЗУЗСО.


Решение № 66 от 14.02.2019 година

За приемане на частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация и районни администрации при Столична община.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5


Решение № 65 от 31.01.2019 година

За промяна в състава на съвета на директорите на „Пазари Изток” ЕАД.


Решение № 64 от 31.01.2019 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО за разплащане на разходи по проект CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика”, съфинансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на (ЕС).


Решение № 63 от 31.01.2019 година

За присъждане на Значка на София на Христо Алексиев.


Решение № 62 от 31.01.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Делчо Григоров Гюров - строителен инженер.


Решение № 61 от 31.01.2019 година

За кандидатстване на Район „Кремиковци” по проект „Красива България”, по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.


Решение № 60 от 31.01.2019 година

За кандидатстване на Район „Кремиковци” по проект „Красива България”, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.


Решение № 59 от 31.01.2019 година

За кандидатстване на Район „Кремиковци” по проект „Красива България”, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.


Решение № 58 от 31.01.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1386.2768, с площ 553 кв.м., за който е отреден УПИ III-2590, 2592, 2594, кв. 19, местност „Надежда 1а и 1б”, Район „Надежда”, срещу обезщетение с равностойни обекти.


Решение № 57 от 31.01.2019 година

За даване на съгласие за премахване на съществуваща едноетажна сграда с частичен сутерен, попадаща в обхвата на строеж: „Пристройка на два и един етажа за четири групи, кухненски блок и административноучебна част към ЦДГ № 53 „Света Троица”.


Решение № 56 от 31.01.2019 година

За участие на Район „Оборище” - СО по проект „Красива България, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.