Решение № 215 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на строително-монтажни работи в „Диагностично-консултативен център XV - София” ЕООД.


Решение № 214 от 18.04.2019 година

За осигуряване на финансови средства за доставка и монтаж на пожароизвестителна система в Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София” ЕООД.


Решение № 213 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ за закупуване на 10 бр. употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 212 от 18.04.2019 година

За дофинансиране със средства от СОПФ изпълнение СМР за обект: „Пристройка, реконструкция, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ I - за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк - II част”, район „Триадица“ - Столична община, гр. София.


Решение № 211 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ за изпълнението на проект: „Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки“ ж.к. “Дружба“ - 1 ч., Район „Искър“-Столична община.


Решение № 210 от 18.04.2019 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г.

Приложение № 1


Решение № 209 от 18.04.2019 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2018 г.

Приложение № 1


Решение № 208 от 18.04.2019 година

За проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация на УПИ I - „за училище, спорт и озеленяване“, кв. 125, м. „гр. Нови Искър, кв. Гниляне“ за предвиждане на сервитут на тласкател и ГКК1 (главен канализационен клон1) и Парцеларен план „за ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадни води), ПС (помпена станция) и трафопост“, попадащ в ПИ с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408, 00357.5295.174 и 00357.5354.946 от КККР на гр. Нови Искър и „за тласкател“, попадащ в ПИ с идентификатори 00357.5295.74, 00357.5295.75 и 00357.5295.76 от КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“.


Решение № 207 от 18.04.2019 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация на УПИ „за озеленяване“ по плана на с. “Александър Войков“ от 1967 г.; Изменение на плана за улична регулация за отпадане на улица по о.т. 1286 - о.т. 1287 - о.т. 1298б - 1298а - о.т. 1298 - о.т. 1299, кв. 264 по плана на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IX-707, УПИ Х-708, УПИ XI-710, УПИ ХII-709 от кв. 264 на м. “гр: Нови Искър, кв. Славовци“ за създаване на нов УПИ I-36 - „за инженерна инфраструктура - КПС, трафопост и озеленяване“ от кв. 264а по плана на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; нова улица по о.т. 1286 - о.т. 1299ж - о.т. 1299е - о.т. 1299в - о.т. 1299б - о.т. 1299г - о.т. 1299 от кв. 264; нова задънена улица по о.т. 1299в - о.т. 1299д; нови УПИ IХ-65 - „за жилищно строителство“, УПИ Х-708 - „за жилищно строителство“, УПИ ХI-710 - „за жилищно строителство“, УПИ ХII-709, УПИ ХV-711 - „за жилищно строителство“, УПИ ХVI-710 - „за жилищно строителство“ от кв. 264, м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; ПИ с идентификатори 00357.5362.710, 00357.5362.711, 00357.5362.708, 00357.5362.65, 00357.5362.117, 00357.5362.107, 00357.5362.89 и 00357.5058.36 по КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър” - СО.


Решение № 206 от 18.04.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXXI-167, ПИ с идентификатор 68134.2040.2197, за образуване на нови УПИ XXXI-2197 „за ЖС“ и УПИ XLII-2197 „за ЖС“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 70 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица от о.т.71а (нова) до о.т.71б (нова), свързаното с това изменение на терен за „озеленяване и трафопост“, кв. 13, м. „в.з. Симеоново - север”, район „Витоша“, Столична община.


Решение № 205 от 18.04.2019 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР), План за регулация (ПР), План за регулация и застрояване (ПРЗ), м. кв. „Абдовица“, с. Бусманци и кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за трасе на отливен канал клон 412 по идеен проект на ВиК мрежите на територията на район „Искър“ и район „Слатина“.

Приложение


Решение № 204 от 18.04.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация за създаване на тротоар между о.т. 300д - о.т. 300г и о.т. 300б и план за регулация за създаване на нов УПИ ХV-3171 „за жс”, кв. 22А, м. „Детски град”, район „Панчарево”.


Решение № 203 от 18.04.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за кв. 217, УПИ III-278, 281, м. „Надежда 2б”, изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС, е което е одобрен ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за м. „Надежда част 2б“ в граници: от о.т. 80 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 33; от о.т. 33 - о.т. 215 - о.т. 210 - о.т. 207 - о.т. 80, район „Надежда“.


Решение № 202 от 18.04.2019 година

За приемане на план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците през 2019 година и Отчет за изпълнение на едногодишен план по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2018 година.

Приложение № 1


Решение № 201 от 18.04.2019 година

За осигуряване на средства от бюджета на Столична община за осъществяване на необходими СМР и КРР с цел въвеждане в експлоатация на обект „Консервация, реставрация и експониране на късноантичен мавзолей, обслужващи постройки и навес“, находящ се в УПИ I, кв. 3, жилищна група „Южен парк, район „Триадица“, гр. София.


Решение № 200 от 18.04.2019 година

За приемане допълнително включване на събития в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2019 г. и насочване на наличен финансов ресурс към стипендии на кмета на Столична община за ученици, завоювали високи постижения в областта на спорта по повод 17 май - Ден на Българския спорт.

Приложение


Решение № 199 от 18.04.2019 година

За присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.


Решение № 198 от 18.04.2019 година

За приемане на план за действие към Стратегия „Споделена визия“.

Приложение № 1


Решение № 197 от 18.04.2019 година

За създаване на Професионален общински музикален състав „Средец” и промяна в структурата и щатното разписание на ОКИ Дом на културата „Средец”.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 196 от 18.04.2019 година

За даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2019 г. за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), идентификационен № 2290, финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.