Решение № 455 от 11.07.2019 година

За финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване и доставка на 10 бр. неонатологични легла за нуждите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение (1 САГБАЛ) „Св. София “ ЕАД.


Решение № 454 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основен ремонт на сградата на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бухово, Район „Кремиковци“.


Решение № 453 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършването на ремонт на сградата на НЧ „Пробуда - 1908“ кв. Сеславци, Район „Кремиковци“.


Решение № 452 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на неотложен ремонт на санитарните възли в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, Район „Слатина“ - СО.


Решение № 451 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на детска площадка, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1600.84, част от УПИ 1 за ОДЗ, кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ и изграждане на кучешки площадка в района на парк „Въртопа" - в ПИ с идентификатор 68134.1602.6178 в кв. 3, попадащо в УПИ I - за парк „Въртопа, физкултурен и бански комплекс“ на територията на Район „Студентски“.


Решение № 450 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд средства за изграждане, реконструкция и обновяване на спортни площадки на територията на Район „Овча купел“ и Район „Връбница“.


Решение № 449 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на дейности от местно значение - възстановяване на детска площадка в парк на „Стадиона“ - с. Доброславци.


Решение № 448 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонти в общински училища и детски градини през 2019 г.

Приложение № 1


Решение № 447 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ за изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала, инвестиционни проекти за прилежащото пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към залата за изграждането й на територията на 6 (шест) училища в Столична община и упражняване на авторски надзор съгласно Решение № 247/26.04.2018 г. на СОС.


Решение № 446 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обект: „Ремонт на алеи в Южен парк III-та част“.


Решение № 445 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд - ремонтни и възстановителни дейности в парк „Дружба“ , находящ се в гр. София, Район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“.


Решение № 444 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Негован и реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Подгумер, Район „Нови Искър“.


Решение № 443 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на мерки за енергийна ефективност: „Топлоизолиране на външни ограждащи стени“ и „Подмяна на дограма“ на корпус А на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, находящо се на ул. „Латинка“ № 11, Район „Изгрев“ - СО.


Решение № 442 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на нови детски и спортни площадки и реконструкция на две многофункционални спортни игрища на територията на Район „Люлин“.


Решение № 441 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на обект „Разширение на съществуваща сграда за две градински групи, една яслена група и физкултурен салон на ДГ № 4 „Слънчо“ с. Владая, Район „Витоша”.


Решение № 440 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за материално-техническо оборудване за дейността на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Столична община.


Решение № 439 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ за закупуване на материално-техническо оборудване за дейността на звено „Общинска полиция”.


Решение № 438 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на външен асансьор към сградата на 36 СУ „Максим Горки“, ул. „Пирински проход“ № 35.


Решение № 437 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за спешен ремонт на санитарни възли в корпуси № 1 „А“ и „Б“ и № 2 в корпуси „Г“ и „Д“ на кота -3,32 м. (сутерен) в сградата на 25 ОУ „Д-р Петър Берон“ и част от дворната канализация на училището.


Решение № 436 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на ограда на двора на 121 СОУ „Георги Измирлиев“, ул. „Георги Измирлиев“ № 24, Район „Триадица“ СО.