Решение № 188 от 28.03.2019 година

За разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси - административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.

Приложение


Решение № 187 от 28.03.2019 година

За удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община” на доц. д-р Георги Николов - историк.


Решение № 186 от 28.03.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Стефан Димитров - композитор.


Решение № 185 от 28.03.2019 година

За удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община” на доц. д-р Михаил Груев - историк.


Решение № 184 от 28.03.2019 година

За удостояване с отличие „Значка на София“ на проф. д-р Цветомир Иванов Димитров, дм.


Решение № 183 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица на територията на Столична община - Район „Банкя”.


Решение № 182 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица в с. Панчарево - Район „Панчарево“, м. “Детски град“ - СО.


Решение № 181 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър, местност „Глодище“, СО - Район „Нови Искър” с името „Ягодина“.


Решение № 180 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица находяща се в с. Чепинци, местност „Маказица“, СО - Район „Нови Искър” с името „Дюлите“.


Решение № 179 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица в СО - Район „Студентски“, м. „Студентски град“.


Решение № 178 от 28.03.2019 година

За наименуване на безименна улица в Район „Лозенец“ с името „Акад. Димо Велев“.


Решение № 177 от 28.03.2019 година

За прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на физическо лице, съсобственик в имота.


Решение № 176 от 28.03.2019 година

За кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектно предложение за подобряване на енергийната ефективност на 86 ОУ „Св. Климент Охридски, ул. “Брезова гора “ № 2, с. Владая, Район „Витоша“.


Решение № 175 от 28.03.2019 година

За прогласяване на погасеното по давност право на строеж върху част от урегулиран поземлен имот УПИ I - „за ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост“, кв. 858, местност ж.к. „Вълчо Иванов - 2000 г.“, Район „Илинден“, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 68134.1201.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Район “Илинден“.


Решение № 174 от 28.03.2019 година

За придобиване на Столична община на поземлени имоти, попадащи изцяло в улична регулация, м. „Манастирски ливади - изток“ - СО.


Решение № 173 от 28.03.2019 година

За придобиване от Столична община на части и цели имоти частна собственост, попадащи в обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“, съгласно действащ ПУП - ПРЗ, одобрен с Решение № 108 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г., на Столичен общински съвет, м. „Лагера“, Район „Красно село“.


Решение № 172 от 28.03.2019 година

За даване на съгласие „Първа САГБАЛ - Света София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.


Решение № 171 от 28.03.2019 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXVСофия” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи - 2 (два) броя ехографски апарати.


Решение № 170 от 28.03.2019 година

За даване на съгласие „Пета МБАЛ - София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой наркознодихателен апарат.


Решение № 169 от 28.03.2019 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2018 г.

Приложение № 1