Решение № 675 от 17.09.2019 година

За присъждане отличие „Почетен знак на Столична община” на Христо Димитров.

Решение № 674 от 17.09.2019 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 673 от 17.09.2019 година

За безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на поземлени имоти с идентификатори 68134.802.2367, 68134.802.2366 и 68134.802.2359, попадащи в улица.

Решение № 672 от 17.09.2019 година

За частична отмяна на Решение № 572 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г. на Столичен общински съвет и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД.

Приложение № 1

Решение № 671 от 17.09.2019 година

За изменение на Договор с рег. индекс СО-РД-56-1007/05.12.2013 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Приложение № 1

Решение № 670 от 17.09.2019 година

За поставяне на мемориален обект - барелеф на Джон Ленън.

Решение № 669 от 17.09.2019 година

За придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.1648, собственост на физически лица, с площ от 1640 кв.м., който попада в кв. 121, кв. 126, кв. 125а и обслужващите улици, по плана на местност „Кръстова вада“, Район „Лозенец“.

Решение № 668 от 17.09.2019 година

За именуване на безименни улици, находящи се в с. Кубратово, СО - Район „Нови Искър” с имена „Буневица“, „Къровица“, „Куманишки път“, „Требички път“, „Горна падина“ и „Стопански двор“.

Решение № 667 от 17.09.2019 година

За именуване на безименна улица находяща се в с. Войнеговци, СО - Район „Нови Искър” с името „Горски дом“.

Решение № 666 от 17.09.2019 година

За именуване на безименна улица в Район „Надежда” - Столична община с името „Омерица“.

Решение № 665 от 17.09.2019 година

За прекратяване на съсобственост в ПИ с проектен идентификатор 68134.1937.2233 (АОС № 3319/13.02.2019 г.) и ПИ с проектен идентификатор 68134.1937.2232 (АОС № 3320/13.02.2019 г.) по КККР на гр. София, одобрена със Заповед № РД18-68/02.12.2010 г. на Изп.директор на АГКК, между Столична община и „Интерстрой Н“ ЕООД.

Решение № 664 от 17.09.2019 година

За придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.1603.4189, с площ от 406 кв.м. попадащ в обхвата на обект „Кръгово кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски“ - бул. „Андрей Ляпчев“, район „Студентски“, собственост на физически лица.

Решение № 663 от 17.09.2019 година

За придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1114.209 площ от 713 кв.м. идентичен с част от имот с пл. № 1071 между кв. 133 и кв. 132, местност “Факултета”, район „Красна поляна”, частна собственост, попадаща по действащия подробен устройствен план, в част от улична регулация на улица от бул. "Никола Мушанов" (на юг - изток) до о.т. 465 през о.т  469, о.т. 476 , о.т. 471 и към о.т. 472 обслужваща квартали 133 и 132.

Решение № 662 от 17.09.2019 година

За замяна на недвижим имот от „Софийски имоти“ ЕАД с недвижими имоти, частна собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“ - СО.

Решение № 661 от 17.09.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация за откриване на нови улици от о.т. 182 - о.т. 300 - о.т. 186 - о.т. 195 - о.т. 201 - о.т. 213- о.т. 214 - о.т. 216; о.т. 195 - о.т. 196 - о.т. 202 - о.т. 203; о.т. 196 - о.т. 201; о.т. 300 - о.т. 301; о.т. 186 - о.т. 187; о.т. 214 - о.т. 215; план за регулация и застрояване за кв. 58 (нов) и кв. 59 (нов), план - схеми на техническата инфраструктура по част „Водоснабдяване и канализация“, част „Електроснабдяване“ и вертикална планировка, м. „Терасите - Герман”, район „Панчарево”.

Решение № 660 от 17.09.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II - „за автотранспорт”, кв. 25, м. „Надежда - IV част”, образуване на нов УПИ XV-1273, 1274, 1288, 1307 „за жил. стр.”, свързаната с това промяна в конфигурацията на УПИ II - „за автотранспорт” и изменение на плана на прилежащата улична регулация, район „Връбница”, Столична община.

Решение № 659 от 17.09.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 29430.4699.6 по КККР, с. Житен, район „Нови Искър” за създаване на нови УПИ IХ-6 „Жс“, УПИ Х-6 „Жс“, УПИ ХI-6 „Жс“, УПИ ХII-6 „Жс“, УПИ XIII- 6 „Жс“ и УПИ XIV-6 и нова задънена улица по о.т. 6а - о.т. 6б, кв. 16, с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община.

Решение № 658 от 17.09.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXI-913, кв. 30, м. „в.з. Симеоново - север”, създаване на нови УПИ XXI-913 „за жс“ и УПИ ХХII-913 „за жс“, свързаното с това изменение на регулационните граници на УПИ XIX-153 и УПИ VII-159, изменение на плана за улична регулация между о.т. 301 и о.т. 317 за създаване на нова задънена улица от о.т. 301а до о.т. 301б, м. „в.з. Симеоново - север”, район „Витоша“, Столична община.

Решение № 657 от 17.09.2019 година

За проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за м. „с. Мрамор - Кръста“, кв. 1 (нов), създаване на УПИ I-9, 23, 26 „за логистичен център и трафопост“ за имоти с идентификатори по КККР 49206.2657.23, 49206.2657.9 и 49206.2657.26; Изменение на план за улична регулация (ИПУР) - закриване на задънена улица от о.т. 100б - о.т. 100в до о.т. 100г; План за улична регулация (ПУР) - откриване на нова задънена улица от о.т. 101 - о.т. 101 д (нова) - о.т. 101 е (нова) - о.т. 101 ж (нова) - о.т. 100г до о.т. 100д (нова) и продължаването й като задънена улица, завършваща с обръщач от о.т. 101ж (нова) до о.т. 101н (нова), м. „с. Мрамор - Кръста“, район „Връбница” и План-схема на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП.

Решение № 656 от 17.09.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП - План за регулация и застрояване на м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата“, в частта му относно УПИ I-25, 28, 29, общ. - „за офиси, магазини и трафопост“ от кв. 65, район „Подуяне“, който е изключен от обхвата на одобряване по т. 4 от решение № 541 от 23.07.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и план-схеми на инженерната инфраструктура за м. „Прилежащи квартали на ул. Железни врата“, район „Подуяне“.