Решение № 212 от 05.04.2018 година

За процедура по прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.614.221 представляващ (УПИ) XV-221 с отреждане „за жилищно строителство”, чрез продажба на частта на общината представляваща 73/513 идеални части от имота, целият с площ от 513 кв.м. на съсобствениците - физически лица, кв. 104, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата”, Район „Подуяне”, гр. София, ул. „Видул Войвода” № 6.

Решение № 211 от 05.04.2018 година

За дарение на общински поземлен имот с идентификатор 68134.613.36, находящ се в гр. София, Район ”Подуяне” и приемане на дарение на поземлен имот с идентификатор 68134.619.1087 – частна собстветност, находящ се в гр. София, Район „Подуяне”.

Решение № 210 от 05.04.2018 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV - София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой CR система за дигитализация на рентгенови и мамографски апарати.

Решение № 209 от 05.04.2018 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център II - София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1 и Приложение

Решение № 208 от 05.04.2018 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1 и Приложение

Решение № 207 от 05.04.2018 година

За освобождаване от длъжност управителя и назначаване на прокурист на „Диагностично консултативен център XXX - София” ЕООД.

Решение № 206 от 05.04.2018 година

За отчет за изпълнение на Програма „Европа” на Столична община за 2017 година и промени в Правилата за работа по Програма „Европа”.

Приложение № 1 и 2

Решение № 205 от 05.04.2018 година

За утвърждаване на Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2018 година.

Приложение № 1

Решение № 204 от 05.04.2018 година

За даване на съгласие Столична община да сключи договор за съвместна дейност с „Пазари Запад” ЕАД.

Приложение и Приложение № 1

Решение № 203 от 05.04.2018 година

За даване на разрешение на „Пазари Запад” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на 20 броя навеси и 34 броя маси за сергийна търговия, собственост на дружеството, разположени на зеленчуков пазар на ул. „Граф Игнатиев”.

Приложение А

Решение № 202 от 05.04.2018 година

За даване на разрешение на „Пазари Запад” ЕАД за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на реални части от недвижим имот.

Приложение А

Решение № 201 от 05.04.2018 година

За прекратяване производството по одобряване на ПУП - ПР на м. „Студентски град", одобрен с Решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на Столичен общински съвет в частта относно УПИ I-1869 - „за КОО" и УПИ III-1824 - „за КОО", кв. 113.

Решение № 200 от 05.04.2018 година

За прекратяване на административно производство по разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - Парцеларен план и одобряване на задание за електропровод 20 KV от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44063.6216.560 (възлова станция Долни Лозен) до ПИ с идентификатор 44063.6216.1067 и от ПИ с идентификатор 44063.6213.240 до ПИ с идентификатор 14831.6834.18 (същ. ЖР стълб „Бирен завод").

Решение № 199 от 05.04.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215 в землището на с. Владая, за разполагане на телекомуникационно съоръжение и парцеларен план (ПП) за достъп до поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215, извън границите на урбанизирана територия, с. Владая, район „Витоша", Столична община.

Решение № 198 от 05.04.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XIX-1609, 133, 116 „за жилищно строителство”, (проектен УПИ XIX-1609, общ.), кв. 392а, м. „Красно село - Плавателен канал - Север", район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Красно село - Плавателен канал - север" в граници: бул. "Гоце Делчев", бул. "Стефан Тошев", бул. "Тодор Каблешков" и бул. "Цар Борис III", район "Красно село", одобрен с Решение № 187 по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на СОС.

Решение № 197 от 05.04.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-944 „за офиси" от кв. 120; на УПИ I-944 от кв. 129 за създаване на нови УПИ IV-1603 „за офиси и OO" от кв. 120 и УПИ-1601 „за жилищно строителство" от кв. 129; изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на УПИ I-1014 „за административни сгради" и на УПИ II-1014 „за административни сгради" от кв. 128; план за регулация на нова улица по о.т. 538 - о.т. 683в, м. „Кръстова вада", район „Триадица", Столична община.

Решение № 196 от 05.04.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ VIII-1422 с цел образуване на нови УПИ VIII-1422 "за ЖС" и УПИ XXXIII-1422 "за ЖС" по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2191.1422 по КККР на гр. Банкя, кв. 10, м. „в.з. Банкя", район „Банкя", Изменение на план за улична регулация (ИПУР) - създаване на задънена улица от о.т. 176а (нова) - о.т. 176б (нова) до о.т. 176в (нова), и създаване на тротоар между о.т. 176а (нова) и 176б (нова).

Решение № 195 от 05.04.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-1018, 1019, 1020 „за ж.с.”, м. „Надежда 3", кв. 61, район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 3" в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. "Ломско шосе" (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. "Христо Силянов" (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. "Хан Кубрат" (от о.т. 79 до о.т. 3), район „Надежда", одобрен с Решение № 343 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.

Решение № 194 от 05.04.2018 година

За промяна на собствеността на общински път № PER3093 стар номер 60022 (III-1003, Перник - Рударци - Стопанство Витоша) от публична общинска в публична държавна собственост.

Решение № 193 от 05.04.2018 година

За даване на съгласие за общинско сътрудничество между Столична община, „Асоциация за развитие на София” и Регионален културен институт - Столична библиотека за създаване на „Лаборатория за иновации” по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 - 2020” на ЕС.

Приложение