Решение № 332 от 31.05.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ строително-ремонтни дейности във фоайето и монтаж на видеонаблюдение в Софийска градска художествена галерия и ремонт на козирка, покрив и улуци на галерия „Дечко Узунов” - филиал на СГХГ.

Решение № 331 от 31.05.2018 година

За дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район „Оборище” и Район „Лозенец” и приемане на дарение на недвижим имот - частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Слатина” и парични средства.

Решение № 330 от 31.05.2018 година

За разрешаване на изработване на подробен устройствен план - план за регулация - план за улична регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и изменение на план за регулация на улица от о.т. 911 до о.т. 912 по плана за регулация на м. „Люлин разширение запад до ул. „Банско шосе", продължението на бул. „Царица Йоана" и УПИ XIII - „За озеленяване, спортни нужди и геоложка защита", кв. 7, м. „Квартал Филиповци" за велосипедна и пешеходна алея, свързваща гр. София с гр. Банкя.

Приложение

Решение № 329 от 31.05.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата и графична част на Решение № 437 по Протокол № 85, т. 16 от 09.07.2015 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен ПРЗ на м. „Юбилейна гора - I и II част".

Решение № 328 от 31.05.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ II617 „за автосервиз, автосалон и офиси" (ПИ с идентификатор 68134.1503.617) и ПИ с идентификатор 68134.1503.736, кв. 8, м. НПЗ „Искър - север - 2 част", район „Искър", за създаване на нов УПИ II617, 736 „за автосервиз, автосалон и офиси".

Решение № 327 от 31.05.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация, м. „с. Мрамор", кв. 27, УПИ I-1035 и УПИ XXVIII929, като се обособяват нови УПИ I-9103, 1036 „за ЖС" и УПИ XXVIII9104, 9103, 1036 „за ЖС", заличаване на нереализирана задънена улица по о.т. 104а - о.т. 104 - о.т. 103 и създаване на нова задънена улица по о.т. 103а - о.т. 103б (нови) за ПИ с идентификатори 49206.2633.9103, 49206.2633.1036 и 49206.2633.9104 по КККР, район „Връбница" СО.

Решение № 326 от 31.05.2018 година

За проект за подробен устройствен план - план за улична регулация от о.т.100 - о.т.700 - о.т.701 - о.т.702 - о.т.703 - о.т.704 до о.т.705; нова задънена улица от о.т.704 - о.т.706 - о.т.707 - о.т.708 - о.т.709 - о.т.710 до о.т.711; ПУП - ПРЗ на нови квартали: кв. 8Б - създаване на нов УПИ I-6958.3; 6958.4; 6958.8; 6958.9; 6958.10; 6958.43 „за жилищно строителство и тп"; кв. 8B - създаване на нов УПИ I-6945.20; 6945.21; 6945.22; 6945.23; 6945.24; 6945.27; 6945.28; 6946.33; 6946.40; 6946.41; 6946.43; 6946.51; 6946.52; 6946.53; 6946.54; 6946.55; 6946.56; 6946.57; 6946.58; 6946.59; 6946.60; 6946.61; 6946.62; 6946.63; 6946.64; 6946.65; 6946.71; 6946.72; 6946.74; 6946.77 „за жилищно строителство и тп"; кв. 8Г - създаване на нов УПИ I6942.204 „за жилищно строителство"; идейна вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура в обхвата на разработката, м. „в.з. Беликата", район „Панчарево”.

Решение № 325 от 31.05.2018 година

За корекции в числеността на персонала и отпускане на средства за работни заплати и осигурителни вноски на ЦПЛР - Център за изкуства, култура и образование „София” - дофинансиране на държавни дейности, считано от 01.03.2018 г.

Решение № 324 от 31.05.2018 година

За приемане на Анализ на ситуацията и потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Столична община.

Приложение - I-ва част
Приложение - II-ва част

Решение № 323 от 31.05.2018 година

За приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 5.04.2012 г., изм. с Решение № 606 по Протокол № 31 от 6.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 72 от 4.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 422 по Протокол № 85 от 9.07.2015 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. - Решение № 10 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.

Решение № 322 от 31.05.2018 година

За приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Столична община, приета с Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001 г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.

Решение № 321 от 31.05.2018 година

За приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 437 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.

Решение № 320 от 31.05.2018 година

За приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, приета с Решение № 466 по Протокол № 53 от 14.07.2005 г., изм. с Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община - приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. с Решение № 500 по Протокол № 73 от 23.09.2010 г., Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.

Решение № 319 от 31.05.2018 година

За приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, приета с Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г. на Столичния общински съвет, изм. и доп. с Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., Решение № 26 по Протокол № 4 от 3.12.2015 г., Решение № 337 по Протокол № 15 от 19.05.2016 г.

Решение № 318 от 31.05.2018 година

За определяне на заместник-кмет на Район „Младост”, който да изпълнява длъжността кмет на Район „Младост” до завръщането на титуляра.

Решение № 317 от 17.05.2018 година

За упълномощаване на кмета на Район „Нови Искър” да издаде Запис на заповед от името на Район „Нови Искър” за първо авансово плащане по Договор № BG05FMОP001-3.002-0225-С01 от 19.03.2018 г., Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 - 2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Решение № 316 от 17.05.2018 година

За дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район „Оборище” и Район „Възраждане” и приемане на дарение на недвижим имот - частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Слатина” и парични средства.

Решение № 315 от 17.05.2018 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 01.06.2018 г. Общо събрание на акционерите.

Решение № 314 от 17.05.2018 година

За утвърждаване на проект на договор за сътрудничество между „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” - Варна.

Приложение № 1

Решение № 313 от 17.05.2018 година

За изменение на въведените експериментални промени за основни автобусни линии № 20 и № 21/22 на обществения транспорт на територията на Столична община.