Решение № 512 от 26.07.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, приета с Приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост - приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.

Решение № 511 от 26.07.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена и допълнена с Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.).

Приложение № 1

Решение № 510 от 26.07.2018 година

За изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 година.

Решение № 509 от 26.07.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 508 от 26.07.2018 година

За изменение на Решение № 518 от 20.07.2017 г. на СОС.

Решение № 507 от 26.07.2018 година

За отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове и манастири в град София.

Решение № 506 от 26.07.2018 година

За откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на спирките на обществения градски транспорт на територията на Столична община, представляващи елементи на градското обзавеждане по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията, разположени върху части от имоти - публична общинска собственост.

Приложения

Решение № 505 от 26.07.2018 година

За промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2018 година.

Решение № 504 от 12.07.2018 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на Държавен музикален театър - София.

Решение № 503 от 12.07.2018 година

За удостояване с „Почетен знак на Столична община” Камерен вокален ансамбъл „Св. Йоан Кукузел - Ангелогласният”, по повод 50 годишния му юбилей.

Решение № 502 от 12.07.2018 година

За присъждане на „Значка на София” на Петър Спиридонов Недевски.

Решение № 501 от 12.07.2018 година

За продължаване срока на ликвидация на „Диагностично-консултативен център X - София” ЕООД - в ликвидация.

Решение № 500 от 12.07.2018 година

За отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXX - София” ЕООД.

Приложение № 1

Решение № 499 от 12.07.2018 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXV - София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой имунологичен анализатор.

Решение № 498 от 12.07.2018 година

За приемане на Програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ).

Приложение № 1

Решение № 497 от 12.07.2018 година

За приемане на Програма на Столична община за скринингово изследване на щитовидната жлеза на педагогическия персонал на възраст от 25 до 45 г. от общинските училища и детските градини на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 496 от 12.07.2018 година

За избор на одитни комитети на „Метрополитен” ЕАД и на „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Решение № 495 от 12.07.2018 година

За даване на съгласие Фондация „Асоциация за развитие на София” да сключи споразумение за сътрудничество за изграждане на пилотен проект на система за споделено ползване на електровелосипеди за достъп до Природен парк „Витоша”.

Приложение А

Решение № 494 от 12.07.2018 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018 година, за проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на училища и детски градини на територията на Столична община" по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020.

Решение № 493 от 12.07.2018 година

За процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ относно урегулиран поземлен имот XIII-117, кв. 40, находящ се в с. Бистрица, Район „Панчарево”, в.з. „Бистрица - разширение”.