Решение № 612 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие „Спортна София 2000” ЕАД да предостави за отглеждане 4 броя коне на Фондация „АР София”.

Решение № 611 от 26.07.2018 година

За учредяване на стипендия „С усилия към звездите” за подкрепа на млади български артисти съвместно с Фондация „Културни перспективи”.

Решение № 610 от 26.07.2018 година

За изменение на договорите, с които Столична община възлага извършването на обществен транспорт на пътници и упражняване на дейности по организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт като интегриран превозен процес.

Решение № 609 от 26.07.2018 година

За даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД да проведе конкурсна процедура за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот, собственост на „Софийски имоти” ЕАД, представляващ ПИ с идентификатор 68134.306.403, с площ 1571 кв.м., за който е отреден УПИ IV - общ, кв. 276, м. „Зона Б-19”, находящ се в гр. София, Район „Възраждане”, срещу обезщетение в готови обекти.

Приложение А

Решение № 608 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез непарична вноска.

Решение № 607 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие Столична община да сключи договор с „Център за градска мобилност” ЕАД.

Приложение № 1

Решение № 606 от 26.07.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план - изменение план за регулация и застрояване на м. „Горубляне", район „Младост" - СО, съгласно посочения обхват: през улица с о.т. 20 - о.т. 24г, задънена улица от о.т. 24г до о.т. 24д, северна граница на УПИ I-1891 „за жс" и УПИ XIX-253 „за жс" от кв. 95; през улица с о.т. 52 - о.т. 52а; северна граница на УПИ XIV-258 „за жс" и западна и северна граница на УПИ XI-264 „за жс" от кв. 96; източна граница на УПИ Х-263, IX-262, VIII-164, VII-161 и VI-160 от кв. 96; през улица с о.т. 43 (ул. „Павел Красов"); западна граница на УПИ II-73, западна и югоизточна граница на УПИ I-266; югоизточна граница на УПИ XVIII-72 и УПИ XVII-71 от кв. 86; задънена улица при о.т. 33, югоизточна и западната граница на УПИ XV-69 „за жс" от кв. 86; през улица с о.т. 34а (нова) - о.т. 37; южна граница на кв. 87; през улица с о.т. 34д (нова) - о.т. 38а (улица „Камчия"); западна и южна граница на УПИ II - „за бизнес център и хотелска част" от кв. 88; западната, северна и източна част на УПИ V - „зa озеленяване" от кв. 88; южна граница на УПИ VI - 1719 „за търговски обект, офиси, автосервиз и тп" от кв. 88; източна граница на УПИ IV - „зa коо и тп"; източна и южна граница на УПИ VII-1283 „за коо" от кв. 88а (нов); през улица о.т. 36 - о.т. 35г; източна и южна граница на УПИ IV - „зa озеленяване" и южна граница на УПИ V „за техн. инфраструктура" от кв. 52; през улица с о.т. 63а - о.т. 65, северозападна граница на УПИ II-1192 "за жс" и УПИ III-1266 "за жс"; северозападна и южна граница на УПИ I-1136 "за жс", кв. 82; през улица с о.т. 57а - о.т. 58; северната и западна граница на кв. 44; южна граница на УПИ I-1946 от кв. 44; през улица с о.т. 24 - о.т. 59; северна граница на УПИ I-289 от кв. 42; западна граница на кв. 42; през улица с о.т. 211 - о.т. 82; западна граница на УПИ I-313 и УПИ XV-314 от кв. 45; през улица с о.т. 211 - о.т. 210; източна граница на кв. 41; през улица с о.т. 226 - о.т. 211; източна граница на кв. 20; северна граница на УПИ XVIII-1195 от кв. 20; през улица с о.т. 213 - о.т. 22; източна граница на УПИ I-190, 1114, 1079, 1115, 1168, 1102, 1167, 1090 и УПИ XV-1116 от кв. 39; през улица с о.т. 20 - о.т. 24г.

Решение № 605 от 26.07.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план - План-извадка - Изменение план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 - Мусагеница", район „Студентски" - СО, като от кв. 46б, УПИ II - „за коо" и кв. 46а, УПИ III-3560 - „за коо", УПИ IV-3559 - „за коо", УПИ VI - „за коо", УПИ VII-3558 - „за коо", УПИ VIII - „за коо", УПИ IХ - „за коо", УПИ X3555 - „за коо", УПИ ХI-4337 - „за битов комбинат", УПИ ХII - „за коо", УПИ ХIII - „за озеленяване" се създават: в кв. 46б, нов УПИ II - „за озеленяване с режим на ТГО"; в кв. 46а, нов УПИ III - „за озеленяване с режим на ТГО"; нов кв. 46в с нови УПИ I - „за озеленяване с режим на ТГО", УПИ VII-3558, 3559, 6111 - „за жс", УПИ VI-5073 - „за жс", УПИ V-6102 - „за жс", УПИ IV-3555 - „за общ. обсл.", УПИ III - „за т.п." и нов кв. 46г с нов УПИ I - „за озеленяване с режим на ТГО"; Изменение на улица от о.т. 48б - о.т. 76д - о.т. 76г, като се създава алея между кв. 46б и нов кв. 46в; закрива се улица от о.т. 76г до нова о.т. 56; създава се алея между кв. 46а и кв. 46б, нов кв. 46в, нов кв. 46г; създава се задънена улица от нова о.т. 34 - нова о.т. 51- нова о.т. 50 - нова о.т. 49 до нова о.т. 48; създава се алея между нов кв. 46в и нов кв. 46г; изменя се улица от о.т. 48б до нова о.т. 33.

Решение № 604 от 26.07.2018 година

За изграждане на велоалеи по бул. ”Ген. Скобелев” в участъка от пл. ”Руски Паметник” до бул. ”Христо Ботев” и по бул. ”П. Славейков” в участъка от бул. ”Витоша” до бул. ”Прага”.

Решение № 603 от 26.07.2018 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-C01 от 14.03.2017 година, за проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, Район „Илинден” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020. 

Решение № 602 от 26.07.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018 г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Решение № 601 от 26.07.2018 година

За участие на Столична община в проект URBiNAT - „Прилагане на иновативни природосъобразни решения в градовете”, финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Решение № 600 от 26.07.2018 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на служител от Столична община.

Решение № 599 от 26.07.2018 година

За поставяне на паметна плоча на Гиньо Ганев в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 53 на дома, в който е живял.

Решение № 598 от 26.07.2018 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и Михаил Николов Михайлов, Стефан Николов Михайлов, Димитър Николов Михайлов и Цветан Николов Михайлов - наследници на Николай Михайлов Стоичкова и Александра Михайлова Стоичкова.

Решение № 597 от 26.07.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с ПУП - ИПРЗ.

Решение № 596 от 26.07.2018 година

За прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на имоти и сгради между Столична община и ГПК „Искра”, чрез обособяване на два реални дяла и закупуване от Столична община на имот с идентификатор 00357.5358.1774, находящ се в кв. Кумарица, гр. Нови Искър, собственост на ГПК „Искра”.

Решение № 595 от 26.07.2018 година

За преименуване на автобусни спирки на градския транспорт в СО - Район „Студентски”, м. „Студентски град”.

Решение № 594 от 26.07.2018 година

За придобиване безвъзмездно правото на собственост върху жилище - частна държавна собственост, от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, и прехвърляне бъзвъзмездно правото на собственост върху жилище - частна общинска собственост, на Министерството на отбраната.

Решение № 593 от 26.07.2018 година

За отпускане на финансови средства за съфинансиране на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на 79 СУ „Индира Ганди” в УПИ XIII - за училище, кв. 4, м. „Люлин - 7 м.р.”, по плана на гр. София, съгласно актуализиран Доклад за обследване на енергийна ефективност”.