Решение № 621 от 21.11.2013 година

За допълнение на Решение № 579 по Протокол № 51 от 24.10.2013 година на Столичния общински съвет относно откриване на две социални услуги Центрове за кризисно настаняване на бездомни лица като местна дейност с адрес: ж.к. „Захарна фабрика”, блок 51А, вход ”А”, етаж 2 и ж.к. „Захарна фабрика", блок 48А, етаж 3.


Решение № 622 от 21.11.2013 година

За даване на съгласие на ”Пета МБАЛ - София” ЕАД да закупи със собствени средства ДМА - 1 (един) брой компютърен периметър и 2 броя ехографи.


Решение № 623 от 21.11.2013 година

За даване на съгласие на ”Втора МБАЛ - София” ЕАД да закупи със собствени средства ДМА - 1 (един) бр. рентгенова тръба за ангиографски апарат.


Решение № 624 от 21.11.2013 година

За даване на съгласие на ”Първа САГБАЛ - Света София” ЕАД да закупи със собствени средства ДМА - 1 (един) брой ехографски апарат с конвексен трансдюсер.


Решение № 625 от 21.11.2013 година

За даване на съгласие изпълнителният директор на „Пета МБАЛ – София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД (ФУРГС) за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.


Решение № 626 от 21.11.2013 година

За одобряване избора на застраховател по проведена обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Топлофикация София” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 627 от 21.11.2013 година

За даване на съгласие на „Дентален център I - София” ЕООД - в ликвидация да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи и други вещи - движимо имущество, собственост на дружеството.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 628 от 21.11.2013 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община с онкологично заболяване за скъпоструващи изследвания и съпътстващо лечение.


Решение № 629 от 21.11.2013 година

За издаване на разрешително за право на ползване на воден обект.

Приложение


Решение № 630 от 21.11.2013 година

За издаване на Запис на заповед от кмета на Столична община без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, обезпечаващ авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на фаза II към Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, BG161PО005/09/2.10/01/13 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (СО)".


Решение № 631 от 21.11.2013 година

За изменение на Решение № 608 от 24.10.2013 г. на Столичен общински съвет за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г., за проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионалноразвитие" 2007 - 2013 г.


Решение № 632 от 21.11.2013 година

За изменение на Решение № 542 от 26.09.2013 г. на Столичен общински съвет за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 1 784 917,22 лв. (един милион седемстотин осемдесет и четири хиляди деветстотин и седемнадесет лева и двадесет и две стотинки), обезпечаваща авансово плащане по Договор BG161PО001/3.1- 03/2010/009 от 23.11.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода", одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” (ОПРР).

Приложение


Решение № 633 от 21.11.2013 година

За приемане на мисията, целите, принципите, приоритетите и критериите за оценка на Календара на културните събития на Столична община за 2014 година.

Приложение


Решение № 634 от 21.11.2013 година

За договори за възлагане на обществен превоз на пътници с общинските транспортни оператори „Столичен електротранспорт” ЕАД, „Столичен автотранспорт” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД.

Приложение A
Приложение B
Приложение C


Решение № 635 от 21.11.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 22 (част), м. ”Люлин - разширение - запад - част”, Район „Люлин”.


Решение № 636 от 21.11.2013 година

За одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ I - „за малка ВЕЦ”, кв. 18а (нов), в.з. ”Малинова долина - I ч.”, Район „Витоша”.


Решение № 637 от 21.11.2013 година

За допълване на Решение № 408 по Протокол № 43 на Столичен общински съвет, с което се одобрява план за регулация и план за застрояване на м. "Надежда 1а" и м. "Надежда 1б", Район "Надежда".


Решение № 638 от 21.11.2013 година

За одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ I - „за малка ВЕЦ", кв. 11 (нов), в.з. "Американски колеж - 2б част", Район „Витоша”.


Решение № 639 от 21.11.2013 година

За одобряване на проект за Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на м. с. „Мрамор", кв. 33, УПИ VII- 850, общ. за създаване на нов УПИ VII-9067 за поземлен имот с идентификатор 49206.2633.9067; План за регулация и застрояване за кв. 33, УПИ X-771, XI-771, ХII-771 за поземлен имот с идентификатор 49206.2627.771, кв. 33а, УПИ I-3, II-3, III-3, IV-3, V-3 за поземлен имот с идентификатор 49206.2628.3; улици по о.т. 152а - 152б; по о.т. 152б - 152в - 152д; по о.т. 152в - 152г, район „Връбница".


Решение № 640 от 21.11.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на м. "Кръстова вада", кв. 42, УПИ IX-454, улица по о.т. 91 - 90а - 90б, район "Лозенец".