Решение № 321 от 27.06.2013 година

За даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество между Столична община (град София, Република България) и Правителството на град Москва (Руска федерация).

Приложение № 1


Решение № 322 от 27.06.2013 година

За допълнение на Решение № 156 по Протокол № 37 от 28.03.2013 година на Столичния общински съвет.


Решение № 323 от 27.06.2013 година

За приемане работата на Обединение „София XXI” по Проект на „Интегриран план на градско възстановяване и развитие на град София 2014 - 2020 година” по договор № BG161PО001/1.4-07/2010/002/01 за безвъзмездна финансова помощ.

Приложение                                                                          Приложение № 12
Приложения № 1 - № 8                                                       Приложение № 13
Приложение № 9                                                                  Приложение № 14
Приложение № 10                                                                Приложение № 15
Приложение № 11                                                                 Допълнения


Решение № 324 от 27.06.2013 година

За допускане устройството и застрояването преди 2020 г., въз основа на план за регулация и застрояване на имот с идентификатор 68134.3931.25 по КККР, м. „Благденица”, землище „Суходол”, Район „Овча купел”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.


Решение № 325 от 27.06.2013 година

За одобряване на проект за ПУП - план за регулация и режим за застрояване и план - схеми на инженерната инфраструктура за м. „Суха река - запад”, Район ”Подуяне”.


Решение № 326 от 27.06.2013 година

За одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация на бул. „Черни връх” от Метростанция II-11 до бул. „Тодор Каблешков” в м. „Лозенец” - 1 част, м. „Лозенец” - 2 част, м. НПЗ „Хладилника – Витоша”, кв. 23, изменение на границите на УПИ XIV - “За озеленяване и трамвайно ухо”, м. „Драгалевска спирка” и м. „Кръстова вода”, промяна профила на улица по о.т. 243 - о.т. 235 - о.т. 236 - о.т. 238а - о.т. 237 - о.т. 238 - о.т. 3а - о.т. 239 - о.т. 3 - о.т. 240 - о.т. 8 - о.т. 166а - о.т. 8а - о.т. 8б - о.т. 14 - о.т. 56а - о.т. 13 - о.т. 160 - о.т. 41 - о.т. 100 - о.т. 15 - о.т. 521 и отреждане за „Трасе на Метрополитен” и „ за Метростанция II-12, район „ Лозенец” и район „Триадица”, Столична община.


Решение № 327 от 27.06.2013 година

За разсрочване на публични общински задължения на Лесотехническия университет - София.

Приложение


Решение № 328 от 27.06.2013 година

За разсрочване на общински публични задължения, на Национална спортна академия ”Васил Левски” - София.

Приложение


Решение № 329 от 27.06.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 330 от 27.06.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 331 от 27.06.2013 година

За утвърждаване на представени от „Топлофикация – София” ЕАД предложения за нови Общи условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация – София” ЕАД и приемане на предложените от дружеството мерки за подобряване на обслужването на клиентите на „Топлофикация – София” ЕАД.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4


Решение № 332 от 27.06.2013 година

За обявяване на публичен подбор за избор на управители/членове на съвета на директорите на общински търговски дружества.


Решение № 333 от 27.06.2013 година

За избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД. 


Решение № 334 от 27.06.2013 година

За промени в състава на Програмния съвет на Програма „Европа” на Столична община.


Решение № 335 от 27.06.2013 година

За възстановяване на средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание подлежащо на изпълнение съдебно решение на Софийски градски съд.


Решение № 336 от 27.06.2013 година

За даване на съгласие на „Пета МБАЛ - София” ЕАД за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на конкуренто- способността на българската икономика” с проект за закупуване на система за дигитална лазерна биопсия за скрининг и ранна диагностика на дебелочревен рак и ултразвуков скалпел за мекотъканна дисекция и хемостаза на съдове до 5 мм.


Решение № 337 от 27.06.2013 година

За даване на съгласие на „Пета МБАЛ - София” ЕАД за кандидатстване по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” с проект за закупуване на лазерен литотриптер.


Решение № 338 от 27.06.2013 година

За откриване процедура по акредитация на цялостна медицинска дейност на „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД.


Решение № 339 от 27.06.2013 година

За даване на съгласие на „Първа МБАЛ - София” ЕАД за кандидатстване с проект, финансиран от Европейския съюз „Внедряване на иновации в предприятията”, приоритетна ос: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, индикативна операция: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката” за внедряване на високотехнологична модулна работна станция, приложима в оториналарингологията и Холмиум лазер и флексибилен лазарен уретеро - реноскоп.


Решение № 340 от 27.06.2013 година

За избор на контрольори в общински лечебни заведения - еднолични търговски дружества с ограничена отговорност.