Решение № 401 от 18.07.2013 година

За допълване списъка на недвижимото имущество, предоставено за управление на Общински културен институт „Музей за история на София”.


Решение № 402 от 18.07.2013 година

За предоставяне на допълнителни средства за увеличение на средната месечна брутна работна заплата на служителите от Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов”.


Решение № 403 от 18.07.2013 година

За обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през м. септември 2013 година в изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Приложение


Решение № 404 от 18.07.2013 година

За проект за ПУП - план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. ”Борово” в граници: бул. ”България”, бул. ”Тодор Каблешков”", бул. "Ген. Стефан Тошев", ул."Дойран" и бул. "Гоце Делчев, Район "Красно село".


Решение № 405 от 18.07.2013 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ I-38, 39 - "за автосервиз, автосалон, магазини, офиси и паркинг”, улична регулация от о.т. 1 - 30 - 31 - 32; по о.т. 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37; по о.т. 34 - 34а, кв. 12, м. "с. Горни Богров - м. Траскето", район "Кремиковци".


Решение № 406 от 18.07.2013 година

За подробен устройствен план - изменение план за регулация на местност „Околовръстен път - Детски град", изменение на улица от о.т. 511 - от. 511з - о.т. 511л - до о.т. 511п, откриване на задънена улица от о.т. 511л- о.т. 511м до о.т. 511н, и създаване на нови УПИ I - 6723.384.6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, УПИ II - 6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, нов кв. 1а, местност „Околовръстен път - Детски град" и план за застрояване за новосъздадени УПИ I-6723.384,6723.379. за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, УПИ II- 6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и парк, нов кв. 1а, местност „Околовръстен път - Детски град", район „Панчарево".


Решение № 407 от 18.07.2013 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация на кв. 90, местност „с. Бистрица", изменение на улица между о.т. 563 и о.т. 563б за откриване на задънена улица от о.т. 563а до о.т. 563в, изменение на границите на УПИ - за озеленяване, създаване на нов УПИ VI-11, кв. 90, м. „с. Бистрица" и план за застрояване за нов УПИ VI-11, кв. 90, местност „с. Бистрица", район „Панчарево".


Решение № 408 от 18.07.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 1а и 1б" и придружаващите го план-схеми.


Решение № 409 от 18.07.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 2а и 2б" и придружаващите го план-схеми.


Решение № 410 от 18.07.2013 година

За одобряване на проект за Подробен устройствен план - план- извадка - план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хаджи Димитър”, кв. 7, УПИ I-1507 - „за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма" и улици по о.т. 17 - 17а - 122 - 122а - 122б - 122в; по о.т. 36г - 17а; по о.т .36к - 122а, обособяване на нов кв. 8а.


Решение № 411 от 18.07.2013 година

За одобряване на задание от конкурсна програма по дейност 5 от ДБФП № BG161PO001/5-02/2012-002 - Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност.

Приложение


Решение № 412 от 18.07.2013 година

За допускане устройството и застрояването преди 2020 г., въз основа на план за регулация и застрояване на имоти в м. „Голема ливада", м. „Зад лозе", м. „Търнето", м. „Герена", м. „Света Петка - Горелица", с. Владая, район „Витоша", попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие и Разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имотите в м. „Голема ливада", м. „Зад лозе", м. „Търнето", м. „Герена", м. „Света Петка - Горелица", с. Владая, район „Витоша" в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 413 от 18.07.2013 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация за създаване на задънена улица от о.т. 695 до о.т. 695г и от от. 695б до о.т. 695е; План за регулация и застрояване за УПИ II-3477 и УПИ III-3477, кв. 91б, местност „с. Владая", район „Витоша".


Решение № 414 от 18.07.2013 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за въздушна кабелна линия 20KV от БКТП по земеделски път между планоснимачни райони 6540, 6507, 6541 и 6542, 6506; между планоснимачни райони 6507, 6509 и 6541; между планоснимачен район 6509; между планоснимачни райони 6510 и 6559, м. „Терасите", землище Герман, район „Панчарево" и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 415 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие за осъществяване на проект „APT ВИТОШКА" на Съюза на артистите в България.


Решение № 416 от 18.07.2013 година

За одобряване на план - схема за м. „Борисова градина" (I етап) по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.


Решение № 417 от 18.07.2013 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина".

Приложение


Решение № 418 от 18.07.2013 година

За: 1.Обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл. 6 ЗОС;
       2. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти - частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км.16+400 (идент. с км. 16+540).


Решение № 419 от 18.07.2013 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на водонапорен тръбопровод с водохващане в имот с идентификатор 29150.7102.722, землище с. Железница с трасе през планоснимачен район 7102, между планоснимачни райони 6827 и 6829, между планоснимачни райони 6828 и 6829, до имот с идентификатор 37914.6829.60, землище с. Кокаляне и ПЗ за МВЕЦ „Ведена" в имот с идентификатор 37914.6829.60, район „Панчарево" и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 420 от 18.07.2013 година

За изменение на Приложение № 1 към точка 1 на Решение № 258 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичния общински съвет.