Обратно Заседание № 15 от 11.06.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 15 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

11 юни 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Вх.№ СОА20-ВК66-3881/19.05.2020 г. относно предложение за произвеждане на местен референдум със следния въпрос, на който гласоподавателите да отговарят с „да“ или с „не“: „Да бъде ли изградена на територията на Столична община инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (Refuse-derived fuel - RDF)?“.
  Докл. Група общински съветници
  Решение № 218 по т. 1, обявено на 18.06.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4179/29.05.2020 г. относно предложение за изменение на документи, утвърдени с решение № 474/20.07.2017 г. и решение на № 283/17.05.2018 г. на Столичен общински съвет.
  Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева, Прошко Прошков, Дончо Барбалов
  Решение № 219 по т. 2, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2
  Приложение № 3
  Приложение № 4
  Приложение № 5
  Приложение към Приложение № 5
  Приложение № 6

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-691/23.01.2020 г. и допълнен с писмо № СОА20-ВК66-691/2/21.05.2020 г.  относно приемане на Стратегия за дигитална трансформация на София.
  Докл. Николай Стойнев, Христиан Петров, Владимир Данаилов
  Решение № 220 по т. 3, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение № 1

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4132/28.05.2020 г. относно откриване на нова социално услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания / с приоритет лица, употребяващи психоактивни вещества и/или алкохол/“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 221 по т. 4, обявено на 18.06.2020 г.

 5. Доклад вх.№ СОА20-ПП00-2/18/04.06.2020 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Ремонтни дейности на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
  Докл. Албена Атанасова, Ирина Савина
  Решение № 222 по т. 5, обявено на 18.06.2020 г.

 6. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-139/171/27.05.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по проект CircE – „Ориентиране на Европейските региони  към кръговата икономика“ съ-финансирани по Програма за междурегионално сътрудничество  INTERREG Europe  на Европейския съюз (ЕС).
  Докл. Десислава Билева
  Решение № 223 по т. 6, обявено на 18.06.2020 г.

 7. Доклад вх.№ СОА20-ПП00-1/24/01.06.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община“ по Процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
  Докл. Кристиан Кръстев, Дончо Барбалов, Ирина Савина
  Решение № 224 по т. 7, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение
  Приложение №1 на Приложение

 8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3965/21.05.2020 г. относно споразумение за сътрудничество между Столична община и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Институт „GATE“.
  Докл. Владимир Данаилов
  Решение № 225 по т. 8, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение

 9. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3392/2/27.05.2020 г. относно Решение № 65/20.02.2020 г. за  обявяване на сесия за програмно финансиране и Решение № 133/16.04.2020 г. за промяна в изискванията към кандидатстващите организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта /ФВС/.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 226 по т. 9, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 10. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2536/24.03.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на м. „кв. Бояна”, кв. 65, УПИ І-486, УПИ ІІ-486, УПИ III-486, УПИ ХХІІІ-488, изменение на задънена улица от о.т. 618а - о.т. 615 - о.т. 614 до о.т.613, създаване на нови УПИ І-1255 „за жил. стр.“, УПИ ІІ-1255,1256 „за жил. стр.“, УПИ III-1275, „за жил. стр.“ и свързаното с това изменение на УПИ ХХVІІІ „за озеленяване и паркова експозиция” и УПИ ХХІХ „за озеленяване”, кв. 65, м. „кв. Бояна”, район „Витоша”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 227 по т. 10, обявено на 18.06.2020 г.

 11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3759/15.05.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), план - схема вертикална планировка с надлъжни профили и типови напречни профили на новопроектираната улична мрежа и план - схеми на инженерната инфраструктура за квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за м. "Терасите - Герман", район Панчарево.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 228 по т. 11, обявено на 18.06.2020 г.

 12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3899/20.05.2020 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ), образуване на нови УПИ LVI-2767 “за ЖС” и УПИ LVII-2767 “за ЖС” в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2298.2767 по КККР на с. Иваняне, в следствие на което се изменя УПИ XXXIV-“за озеленяване” от кв. 9, м. „в.з. Иваняне” и изменение на улична регулация – промяна профила и продължаване на задънена улица от о.т. 66 - о.т. 67 до о.т. 67а (нова), в следствие на което се изменя УПИ XXXIII-725 от кв. 9, м. „в.з. Иваняне”, район „Банкя”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 229 по т. 12, обявено на 18.06.2020 г.

 13. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3903/20.05.2020 г. относно допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6979.365 и поземлен имот с идентификатор 04234.6979.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район ,,Панчарево“, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 230 по т. 13, обявено на 18.06.2020 г.

 14. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3993/22.05.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-8577.4 „за офиси и склад“, кв. 47а, м. „Враждебна – юг”, за образуване на нов УПИ III-63,4 „за офиси, чисто производство, склад и КО“ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.8577.4 и 68134.8577.63 от КККР на район „Кремиковци“ и изменение на улична регулация с промяна профила на улица от о.т.45 до о.т.45а.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 231 по т. 14, обявено на 18.06.2020 г.

 15. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3988/22.05.2020 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) на УПИ ІІІ-„за жилищно строителство и озеленяване”, кв. 8а, м. „Драгалевска спирка“ за образуване на нов УПИ ІІІ-1589 „за ЖС“, кв. 8а и нов УПИ І-„за озеленяване“ в нов кв. 8б, обособяване на пешеходна алея между кв.8а и кв.8б, с обвръзка с действащата улична регулация на булевард „Черни връх“, район „Лозенец“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 232 по т. 15, обявено на 18.06.2020 г.

 16. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4190/01.06.2020 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в текстовата и графичната част на проект за подробен устройствен план за кв. 62, м. „гр. Банкя“, одобрен с решение № 59 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 233 по т. 16, обявено на 18.06.2020 г.

 17. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-5110/2/02.06.2020 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 26.06.2020 г. редовно Общо събрание на акционерите.
  Докл. Димитър Вучев
  Решение № 234 по т. 17, обявено на 18.06.2020 г.

 18. Доклад вх.№СОА20-ВК66-4324/04.06.2020 г. относно удължаване срока за процедурата за съдебни заседатели.
  Докл. Ботьо Ботев
  Решение № 235 по т. 18, обявено на 18.06.2020 г.

 19. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1687/2/04.06.2020 г. относно Решение № 105, по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. и Решение № 133, по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на СОС във връзка с обявена сесия и промени в обявена сесия за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2020 г.
  Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 236 по т. 19, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение № 1

 20. Доклад вх.№СОА20-ВК66-4345/04.06.2020 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2019 г.
  Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов, доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 237 по т. 20, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение № 1

 21. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-165/2/04.06.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейнова“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 238 по т. 21, обявено на 18.06.2020 г.

 22. Доклад вх.№СОА19-МЦ29-294/2/04.06.2020 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на  „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 10 години.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 239 по т. 22, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение № 1

 23. Доклад вх.№СОА20-ВК66-4335/04.06.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 240 по т. 23, обявено на 18.06.2020 г.

 24. Доклад вх.№СОА20-ВК66-4321/04.06.2020 г. относно преименуване на метростанциите от Трети метродиаметър.
  Докл. Борис Бонев
  Решение № 241 по т. 24, обявено на 18.06.2020 г.

 25. Доклад вх.№ СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет).
  Докл. Методи Лалов, Яна Тодоранова
  Решение № 242 по т. 25, обявено на 18.06.2020 г.

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4458/08.06.2020 г. относно приемане на решение за изменение и допълнение на Решение № 137 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет по повод допълнение към инициатива „Солидарност в културата“, като добавя ново Направление № 3, с наименование „Подкрепа за независими културни оператори /организации/, активно допринасящи за културния живот в Столична община“, заедно с насоки за участие.
  Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, Ботьо Ботев,  Георги Георгиев, Калоян Паргов, Карлос Контрера
  Решение № 243 по т. 47, обявено на 18.06.2020 г.
  Приложение № 1

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4460/08.06.2020 г. относно приемане на решение за изменение и допълнение на Решение № 139 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет по повод изпълнение на проекти одобрени по Столична програма „Култура“ и Календара на културните събития предвид обявената извънредна епидемична обстановка във връзка с овладяване на разпространението на COVID-19.
  Докл. Малина Едрева, Калоян Паргов, Карлос Контрера
  Решение № 244 по т. 48, обявено на 18.06.2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)