Новини

Обратно Столична програма „Култура” - 2013 г.

Столична програма „Култура” - 2013 г.

1.    История

Програма „Култура” е създадена през 2007 г., с решение № 252 на Столичен общински съвет, първо като Меценатска програма „Култура”, а през 2008 г. преименувана на Столична програма „Култура”. Програмата работи на базата на Закона за развитие на културата, Закона за общинския бюджет, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилата за работа на Програмата, които се приемат с решение на СОС. Дейността и развитието на Програмата се подкрепят от Обществено-експертен съвет и Творчески съвет, които определят годишните приоритетите и направления на Програмата. Администрирането и координацията на Програмата се осъществяват от Дирекция „Култура”.

През изминалите 5 години СП „Култура” е инвестирала над 5 милиона лева в културни проекти на територията на Столична община, чрез финансовата подкрепа на над 600 проекта в различни области.  В резултат СП „Култура”:

 • Създаде и разви над 400 културни продукции от всички видове изкуства, включително фестивали, дебютни проекти и премиерни прояви.
 • Насърчи участието на над 100 творчески състави и културни дейци в международни хорови, фолклорни, балетни фестивали и различни театрални и филмови форуми, изложби, научни конференции и семинари.
 • Подкрепи над 50 проекта, свързани с археологически проучвания, реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности на територията на Столична община.

СП „Култура” се развива и работи в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.

2.    Мисия

Столична програма „Култура” работи за изграждането на устойчив образ на София като иновативен и творчески град на възможностите, който стъпва на мъдрото управление на културното наследство и активното участие на гражданите в съвременния културен живот, за да насърчи новаторството в изкуството и да даде възможност за изява на творци в страната и чужбина.

3.    Цели и задачи

Столична програма „Култура” има за цел да подкрепи създаването и достъпа до разнообразни културни практики на територията на община София – град, както и:

 • да разшири възможностите на всички граждани за достъп до стойностни образци на културата в различните и форми;
 • да насърчи развитието на конкурентоспособен културен продукт, като оказва подкрепа на проекти на конкурсен принцип при равнопоставеност на различните субекти на културата (държавни, общински, частни – неправителствени организации, граждански сдружения и др.)
 • да подкрепи съвместно с гражданските организации и професионално занимаващите се с култура и изкуство организации и творци изпълнението на културната политика на Столична община;
 • да разработи и приложи нови прозрачни и достъпни финансови механизми за набиране и разпределение на ресурси за култура;
 • да създаде условия за временна и постоянна заетост;
 • да създаде условия за сближаване с практиката за развитие на столиците на страните – членки на ЕС.

4.    Съдържателен обхват на Програмата през 2013 г.

На основание мисията, целите, задачите на Програмата,  постигнатото и натрупания опит през последните 5 г. , както и в контекста на актуалните приоритети на местно, национално и европейско ниво в областта на културата и изкуствата и активната подготовка на София за спечелване на титлата „Европейска столица на културата” СП „Култура” определя следните приоритети в съдържателния обхват за 2013 г.:

4.1. Достъп до култура: Развитие на публиките, пълноценно културно участие и новите форми на културно участие и културно потребление, станали възможни с развитието на информационните и комуникационни технологии. Насърчаване на активното участие на гражданите на София в културните процеси в контекста на приоритета на инициативата „Европейска столица на културата” – Град на гражданите. Децентрализиране на културния живот от центъра към перифериите и естетизиране на нови културни пространства.

4.2. Култура и човешки капитал: Укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация както на създателите на културни продукти и услуги, така  и на настоящите и бъдещите им потребители в София. Насърчаване на културното развитие на младежта и активното и включване в културния живот на столицата чрез подкрепа на дебюти в различните изкуства.

4.3. Културното наследство на променящия се град: Опазване, съхраняване, експониране и социализиране на културното наследство. Насърчаване използването на новите технологии при неговото представяне на национално и международно ниво.

4.4. Град на творческата икономика: Насърчаване на предприемачеството в областта на културата и изкуствата. Разкриване и използване потенциала на изкуствата, културните и творческите индустрии за интегрираното развитие на града.

4.5. Равнопоставено участие в глобалните културни процеси: Насърчаване на сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството в София и други държави – членки на ЕС във всички сектори на културата, с цел подчертаване богатството на европейското културно разнообразие и приноса на българската култура към него в подкрепа на приоритет „Европейски измерения” на инициативата „Европейска столица на културата”.

Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които изпълняват3 или повече условия, както следва:

 • Проектът включва елемент на творческа провокация към публиките и позволява тяхното „включване”, не само през ролята на пасивни зрители /слушатели, а и като активни участници;
 • Проектът има в резултат от реализацията си „творчески продукт” (например брошури, филми, електронни продукти, интерактивни карти, фотографии, културни маршрути и др.), който има устойчивост и/или изградени условия за улеснена следваща реализация на подобен или същия, свързани с кандидатурата на София за европейска столица на културата по двата приоритета „Град на гражданите” и „Европейски измерения”. 
 • Проектът включва елемент на представяне, който излиза извън границите на централната част на града и обхваща най-малко един от районите на Столицата извън центъра, както и елемент със специфична насоченост към необхванати в момента публики с приоритет деца и младежи, групи лица със специфични потребности или особености;
 • Проектът предвижда иновативна интерпретация на познати и традиционни културни пространства, с фокус социализиране на културното наследство в променящия се град, както и насищане с културно съдържание на нетрадиционни за култура зони и пространства.
 •  Проектът предвижда образователен елемент, който е насочен към усъвършенстване на познания,  умения, нагласи на публиката  или творците в съответната област, както и интерактивни партньорства между културни институции/организации и училища.
 • Проектът предвижда информиране и популяризиране по нетрадиционен начин, като е обоснована неговата ефективност, вкл. и чрез използване на новите технологии и многоезично съдържание.
 • Дава възможност за дебют.
 • Проектът привлича допълнително финансиране в размер не по-малък от 15 %, като се насърчава това съфинасиране  да бъде генерирано в рамките на проекта.

За 2013 г. София ще се фокусира върху международни партньорски артистични проекти със следните градове и региони: минали, настоящи, бъдещи градове Европейски столици на културата, както и кандидати за 2018, 2019 и 2020 г. Освен това се насърчава сътрудничеството с партньори от Китай, Япония, Индия, САЩ и Русия, в контекста на актуалната европейска политика за интензифициране на икономическите и културни отношения с азиатските държави, засилване на профила на ЕС в Азия и подкрепа на регионалните мерки за сътрудничество в Азия. София има традиционно добри отношения с държави от Азия, които в контекста на приоритетите на европейската външна политика, се насърчават да бъдат разширявани и да придобият съвременни измерения.

Географският обхват на Столична програма „Култура” включва територията на Столична община.

Времеви обхват на Столична програма „Култура” – в рамките накалендарната 2013 г.

През 2013 г. Програмата не подкрепя:

 • проекти с неуредени права съгласно Закона за авторските и сродни права;
 • откупки на авторски работи в областта на изобразителното изкуство и музиката;
 • разходи за текущата дeйност по поддръжка на общински сгради, покриване на режийни разноски, дългове и т.н. на общински и държавни имоти и банкови такси;
 • наем и разходи за издръжка на офис;
 • закупуване на технически съоръжения и офис оборудване;
 • разходи за възнаграждения на служители в общински и държавни институции;
 • проекти за вече субсидирани дейности на общински и държавни институции (дейности от Програмата, репертоара и т.н.);
 • инвестиционни проекти и строително-монтажни работи, с изключение на проучване, опазване, реставрация, реконструкция, консервация и социализация на недвижими паметници на културата;
 • изработване на рекламни материали, справочници, интернет-страници и други продукти с информативен характер, които нямат подчертан иновативен или творчески облик и/или не обслужват конкретен творчески процес;
 • честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;
 • проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и противопоставяне на етническа и религиозна основа;
 • дейности, които дискриминират отделни групи и суб-култури по полов признак или на основа сексуална ориентация, или ги представят в неблагоприятна светлина;
 • проекти за акции и дейности на политически партии.

5.     Направления на СП „Култура” през 2013 г.

Направление 1. Мултижанрови проекти, свързани с културата на София

Мултижанрови проекти, като работни ателиета, творчески срещи, семинари, фестивали, които се реализират на територията на София-град, обогатяват, разнообразяват културния живот на столицата и са изразители на идеи и тенденции в съвременното изкуство и култура и на добрите европейски практики.

Проекти по това направление се приемат в една сесия на Програмата през 2013 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект: 15 000 лв.

Направление 2. Театрално изкуство, цирково изкуство 

Проекти в областта на драматичния и куклен театър и цирковото изкуство, като спектакли, лектории, работни ателиета и фестивали, които обогатяват културния живот на столицата.

Проекти по това направление се приемат в една сесия на Програмата през 2013 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект: 40 000 лв.

Направление 3. Музикално изкуство и балет

Проекти в областта на музикалното и танцово изпълнителско изкуство и музикалното творчество, като концерти, спектакли, лектории, конкурси и фестивали, които обогатяват културния живот на столицата.

Проекти по това направление се приемат в една сесия на Програмата през 2013 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект: 40 000 лв.

Направление 4. Документално кино

Проекти за дебютно и документално кино, свързани с миналото и настоящето на София, с интересни исторически обекти, личности и творчески постижения. 

Проекти по това направление се приемат в една сесия на Програмата през 2013 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект: 40 000 лв.

Направление 5. Изобразително изкуство

Проекти за изложби, каталози, симпозиуми, пленери и всички традиционни и съвременни форми на представяне.

Проекти по това направление се приемат в една сесия на Програмата през 2013 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект: 30 000 лв.

Направление 6. Литература, културна периодика и художествен превод

Проекти свързани с миналото и настоящето на София, с интересни исторически обекти, личности и творчески постижения.

Проекти по това направление се приемат в една сесия на Програмата през 2013 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект за отделна книга: 5 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект за издателска поредица или културна периодика: 10 000 лв.

Направление 7. Междукултурен диалог и мобилност

По това направление могат да кандидатстват два вида проекти за пътни разходи, с приложена покана от юридическо лице:

1.   Проекти, свързани с индивидуални или групови участия на български граждани в авторитетни форуми за изкуство и култура в чужбина.

2.   Проекти, свързани с индивидуални и групови гостувания на чужди граждани у нас, с цел участие във форуми за изкуство и култура.

Проекти по това направление се приемат в две сесии на Програмата през 2013 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект: до 5 000 лв.

Направление 8. Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата

Проекти, свързани с проучване, опазване, реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности на територията на София, публична собственост.

Проекти по това направление се приемат в една сесия на Програмата през 2013 г.

ОКИ „Музей за история на София” ще координира изпълнението на проектите по това направление.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект: 150 000 лв.

Направление 9. Любителско изкуство и детско творчество

Проекти, които насърчават активното участие на деца и младежи в културния живот на София и развиват любителското творчество.

Проекти по това направление се приемат в една сесия на Програмата през 2013 г.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по това направление на един проект: 5 000 лв.

Срок за подаване на проекти: 14 януари – 14 февруари 2013 г.

Срок за подаване на проекти по Направление 7: 14 януари – 14 февруари 2013 г.

      16 септември – 16 октомври 2013 г.

Предложенията се приемат в  Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала, от Надежда Семова.

Предложенията се подават в запечатан плик с опис на документитевътре,  подписан от вносителя,  в 3 (три)  еднообразни екземпляра нахартиен носител, комплектовани с всички изискващи се документи и 1(един) брой на електронен носител. Допълнително се прилагат шестекземпляра в шест плика от Формуляр за проект и Формуляр забюджет. 

На пликовете се изписва: Името на кандидатстващата организация; Името на проекта; Име и номер на направлението,  по което секандидатства; Номер от регистъра на Столична програма „Култура”.

Правила за работа на столична програма "Култура"